Leveringen - 293994-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Zweden-Luleå: Patiëntenbewakingssysteem

2019/S 120-293994

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 086-205659)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Region Norrbotten
Nationaal identificatienummer: 232100-0230
Postadres: Robertsviksgatan 7
Plaats: Luleå
NUTS-code: SE332
Postcode: 971 89
Land: Zweden
Contactpersoon: Mikael Bucht
E-mail: mikael.bucht@norrbotten.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.norbotten.se

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2020 Avtal Patientövervakningssystem Region Norrbotten

Referentienummer: 793-18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33195000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen omfattar avtal för leverans, installation, anpassning, integration och driftsättning av Patientövervakningssystem, inklusive dokumentation, utbildning och framtida support till Region Norrbottens sjukhus och hälsocentraler.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 086-205659

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
In plaats van:
Datum: 27/06/2019
Plaatselijke tijd: 01:59
Te lezen:
Datum: 03/07/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
In plaats van:
Datum: 28/12/2019
Te lezen:
Datum: 04/01/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Anbudsöppning
In plaats van:
Datum: 28/06/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 04/07/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: