Leveringen - 293998-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Otwock: Laboratoriumreagentia

2019/S 120-293998

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 119-291353)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP
Nationaal identificatienummer: nr postępowania DZP.26.70/2019
Postadres: ul. Konarskiego 13
Plaats: Otwock
NUTS-code: PL
Postcode: 05-400
Land: Polen
Contactpersoon: Katarzyna Święch
E-mail: dzp@spskgruca.pl
Telefoon: +48 227794031-217
Fax: +48 227794031-477

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spskgruca.pl

Adres van het kopersprofiel: https://portal.smartpzp.pl/spskgruca/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa odczynników i artykułów jednorazowego użytku dla potrzeb laboratorium szpitala przez okres 24 miesięcy

Referentienummer: DZP.26.70/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników i artykułów jednorazowego użytku dla potrzeb laboratorium szpitala przez okres 24 miesięcy

2. Zamówienie zostało podzielone na 3 pakiety:

1 Barwniki bakteriologiczne i odczynniki do analityki

2 Materiały kontrolne

3 Antykoagulant ACD (A)

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1A do SIWZ formularzu cenowym

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 119-291353

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Dotyczy rozdziału XI Opis sposobu przygotowania ofert

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Środkiem komunikacji elektronicznej służącym do przesłania oferty oraz innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania jest Portal SmartPZP. W celu jednoznacznej identyfikacji Wykonawcy należy założyć profil Wykonawcy (zarejestrować) lub zalogować się jeśli posiada aktywne konto.

Dotyczy rozdziału VI Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

2.2 Wykaz oświadczeń i dokumentów, które mają dostarczyć Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.1 składa odpowiednio dla dokumentów wymienionych w ppkt 1) ppkt 1) – w tym zakresie wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 - wystawioną/ny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy ważności dla oświadczenia stosuje się odpowiednio.

3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.1. ppkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 2.2. ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Potwierdzeniem spełnienia warunku z zakresu przedstawionego w punktach 2.2. ppkt 2)3) będzie oświadczenie Wykonawcy złożone w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Dotyczy rozdziału VI Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

3. Wykaz dokumentów składanych przez Wykonawcę, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 23 ustawy Pzp,

Wykonawca - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie SmartPZP informacji z otwarcia ofert - zobowiązany jest złożyć:

1) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

2) W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia przedmiotowego oświadczenia;

3) Zamawiający informuje, że jeżeli w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, w takiej sytuacji Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia przedmiotowego oświadczenia;

4) Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy przedmiotowe oświadczenie zostanie złożone wraz z ofertą, Wykonawca, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zobowiązany jest poinformować zamawiającego o okolicznościach, które wystąpiły po terminie otwarcia i mogą mieć wpływ na prawdziwość złożonego oświadczenia pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12.

4. Wymagania, jakie musi spełniać oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne):

1) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

2) Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

5. Pozostałe dokumenty wymagane wraz z ofertą

1) Pełnomocnictwo wystawione w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej notarialnie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego - w przypadku, gdy:

1. Wykonawca dokonuje jakichkolwiek czynności w postępowaniu przez przedstawiciela (np. podpisanie i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów), a uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z ustawy lub wpisu do rejestru przedsiębiorców,

2. Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

3) W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 roku w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

Dotyczy rozdziału VIII Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Portal SmartPZP, w zakładce „Korespondencja”, z zastrzeżeniem pkt 2. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Aktualna data i godzina zostały zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar. Wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy SmartPZP.

2. Zamawiający informuje, że wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ/zapytania przekazywane są za pośrednictwem Platformy Portal SmartPZP w zakładce „Pytania do postępowania”. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania zapytań do treści SIWZ na adres poczty elektronicznej dzp@spskgruca.pl . W takiej sytuacji w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na żądanie Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8. Zamawiający treść wyjaśnienia zamieści na platformie SmartPZP w zakładce „Pytania do postępowania” oraz „Dokumentacja”.