Leveringen - 294002-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Ploiești: Röntgenapparatuur

2019/S 120-294002

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 109-264758)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Spitalul Municipal Ploiești
2844227
Str. Ipătescu Ana nr. 59
Ploiești
100337
Roemenië
Contactpersoon: Veronica Angi Mateescu
Telefoon: +40 244523904
E-mail: spitalschuller@yahoo.com
Fax: +40 244596272
NUTS-code: RO316

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spitalmunicipalploiesti.ro

Adres van het kopersprofiel: www.spitalmunicpalploiesti.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție – Sistem de mamografie cu tomosinteză pentru screening, diagnostic și intervențional

Referentienummer: 2844227/29.05.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sistem de mamografie cu tomosinteza pentru screening, diagnostic si interventional.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 109-264758

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Criterii de atribuire
In plaats van:

Perioada de garantie a echipamentului: minim 24 luni de la data punerii în funcțiune

Te lezen:

Perioada de garantie a echipamentului: minim 60 luni de la data punerii în funcțiune si de la obtinerea autorizatiei

VII.2)Overige nadere inlichtingen: