Leveringen - 294003-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Brussel: Afval- en vuilcontainers en bakken

2019/S 120-294003

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 105-254996)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GAN - Technische Dienst
Nationaal identificatienummer: 0241.347.282_22656
Postadres: de Broquevillelaan 12
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100
Postcode: 1150
Land: België
E-mail: Alexis.choteau@arp-gan.be
Telefoon: +32 27780950

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.arp-gan.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343155

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Overheidsopdracht met als voorwerp de levering en plaatsing van ondergrondse containers bestemd voor de glasinzameling

Referentienummer: ST (ARP)-18/1649-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928480
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van deze opdracht is de levering, installatie, onderhoud en herstelling van stadsuitrustingen ingeplant als vrijwillige inzamelpunten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze uitrustingen genoemd “ondergrondse glasbollen” zullen recycleerbaar afval, type wit glas en gekleurd glas, ontvangen.

Deze glasbollen zullen minimaal in paren worden geplaatst: 1 voor het wit glas (kleurloos) en 1 voor het gekleurd glas.

De volledige installatie van de glasbollen maakt eveneens deel uit van de opdracht, te weten: graafwerk, plaatsing van de betonput en van de container, aankleding van de glasbollen alsmede inrichting van de omgeving en de afwerking van de werf.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 105-254996

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

— Toevoeging van de berekening van de prijsherziening voor het onderhoud en de herstelling van stadsuitrustingen ingeplant als vrijwillige inzamelpunten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in artikel 19 van het bijzonder bestek.

— We hebben de volgende tekst aangepast in het bestek:

C. Technische voorschriften 1. A):

« De betonput meet tussen 160 cm en 200 cm (zijden) » en

C. Technische voorschriften 1. C):

« Het loopplateau heeft buitenafmetingen van minimaal 160 cm op de zijkant. »