Leveringen - 294006-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Rollend materieel

2019/S 120-294006

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 066-154054)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Autoritatea pentru Reformă Feroviară
37314940
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38
Bucureşti
012606
Roemenië
Contactpersoon: Ilie Cîrceag
Telefoon: +40 770586919 / 724399404
E-mail: office@arf.gov.ro, ilie.circeag@arf.gov.ro
Fax: +40 750032649
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.arf.gov.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție material rulant nou destinat transportului regional și suburban feroviar de călători (trenuri electrice regionale RE-R)

Referentienummer: 37314940_2019_RE-R
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34620000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Autoritatea pentru Reforma Feroviara intenționează, prin derularea prezentei proceduri de atribuire, realizarea achiziției de rame electrice RE-R noi și servicii accesorii, destinate serviciilor feroviare de transport pasageri, pe rutele suburbane și regionale, astfel:

A) Produse:

1) 40 rame electrice destinate serviciilor feroviare de transport pasageri, pe rutele suburbane și regionale (RE-R) conform cerințelor minimale specificate în Caietul de Sarcini;

2) alte dotari si accesorii conform cerințelor specificate în CS nr. 22/77/27.3.2019;

B) Servicii accesorii:

1) servicii de mentenanță conform cerințelor specificate în Caietul de Sarcini nr. 22/77/27.3.2019;

2) instruirea personalului în ceea ce privește exploatarea, operarea trenurilor și a aplicațiilor software;

3) transportul, asigurarea, punerea în funcțiune, asistență tehnică în perioada de garanție.

Având în vedere prevederile art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind ach [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 066-154054

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Capacitatea tehnică și profesională
In plaats van:

Experiență în derularea unor contracte similare ca domeniu și complexitate: Operatorul economic trebuie să facă dovada că în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, a furnizat minim 40 produse similare și a asigurat servicii de mentenanță ale ramelor electrice în valoare de minim 114 288 000 RON, fără TVA, echivalentul a 24 000 000 EUR fără TVA. Prin produs similar autoritatea contractantă înțelege: ramă electrică destinată transportului feroviar de călători cu o capacitate de minim 200 locuri pe scaune fixe și minim 200 locuri în picioare. Se vor prezenta informații aferente principalelor livrări din ultimii 3 ani, raportat la termenul limită de depunere a ofertelor, din care să reiasă că a furnizat minim 40 produse similare și a asigurat servicii de mentenanță ale ramelor electrice în valoare de minim 114 288 000 RON, fără TVA, echivalentul a 24 000 000 EUR fără TVA, la nivelul a minimum un contract – maximum a 3 contracte.

Te lezen:

Experiență în derularea unor contracte similare ca domeniu și complexitate: Operatorul economic trebuie să facă dovada că în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani, a furnizat minim 40 produse similare și a asigurat servicii de mentenanță ale ramelor electrice în valoare de minim 114 288 000 RON, fără TVA, echivalentul a 24 000 000 EUR fără TVA. Prin produs similar Autoritatea Contractantă înțelege: rama electrică destinată transportului feroviar de călători. Ofertanții care au experiența în producția de vehicule de transport pe șine și sunt conectate la conductori electrici (cum ar fi tramvaiele electrice, trenuri de metrou etc.) și solicită ca acestea să fie considerate ca produse similare pentru îndeplinirea condițiilor referitoare la fabricația de produse similare și respectiv mentenanță de produse similare, trebuie să dovedească îndeplinirea/respectarea de către produsele respective/serviciile de mentenanță a prevederilor și cerințelor precizate de Regulamentele menționate la art. 1.11 din caietul de sarcini. Se vor prezenta informații aferente principalelor livrări din ultimii 5 ani, raportat la termenul limită de depunere a ofertelor, din care să reiasă că a furnizat minim 40 produse similare și a asigurat servicii de mentenanță ale ramelor electrice în valoare de minim 114 288 000 RON, fără TVA, echivalentul a 24 000 000 EUR fără TVA, la nivelul unui contract sau mai multor contracte.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: