Leveringen - 294008-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Puteaux: Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren

2019/S 120-294008

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 097-233737)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Puteaux
Postadres: 131 rue de la République
Plaats: Puteaux
NUTS-code: FR105
Postcode: 92800
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Service des marchés publics 1er étage — Bureau 1-47 — 131 rue de la République — 92800 Puteaux
E-mail: marchespublics@mairie-puteaux.fr
Telefoon: +33 146929346
Fax: +33 146929395

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://puteaux.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition et livraison de pièces détachées mécaniques, carrosseries, électriques, électroniques, fluide d'entretien, pneumatiques et accessoires pour les véhicules municipaux

Referentienummer: PF19016
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34300000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acquisition et livraison de pièces détachées mécaniques, carrosseries, électriques, électroniques, fluide d'entretien, pneumatiques et accessoires pour les véhicules municipaux.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 097-233737

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 21/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 10/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d’ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 24/06/2019
Te lezen:
Datum: 02/07/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: