Leveringen - 294010-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Saint-Claude: Industriële keukenuitrusting

2019/S 120-294010

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 097-234109)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EPSM de Guadeloupe
Postadres: 1er Plateau
Plaats: Saint-Claude
NUTS-code: FRY10
Postcode: 97120
Land: Frankrijk
E-mail: marie-line.petit@ch-monteran.fr
Telefoon: +33 590805295
Fax: +33 590805225

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.marches-securises.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture, installation et mise en service des équipements de l'UCP pour les besoins de l'Établissement publics de santé mentale

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39314000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture, installation et mise en service des équipements de l'UCP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 097-234109

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 21/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 28/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: