Leveringen - 294013-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Măgurele: Pijpleidingen, pijpleidingstelsels, pijpen, mantelbuizen, binnenbuizen en aanverwante artikelen

2019/S 120-294013

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 088-210504)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”
Nationaal identificatienummer: RO 3321234
Postadres: Str. Reactorului nr. 30
Plaats: Măgurele
NUTS-code: RO322
Postcode: 077125
Land: Roemenië
Contactpersoon: Corina Lungu, Viorica Baicu, Ecaterina Gingu-Imparat, Alina Muresan
E-mail: viorica.baicu@nipne.ro, ecaterina.imparat@eli-np.ro, corina.lungu@eli-np.ro, alina.muresan@eli-np.ro
Telefoon: +40 374676320
Fax: +40 311038873

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.eli-np.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Seturi de materiale, scule și dispozitive din cadrul facilității ELI-NP pentru distribuția aerului comprimat și realizare sistemelor de gaz în camerele experimentale d [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: 14/ELI/AP/P/16.04.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44160000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Obiectivul final este construcția sistemelor experimentale complet funcționale în conformitate cu Memoriile Tehnice (Technical Design Reports – TDR) ce au fost stabilite de comunitatea științifică internațională la propunerea proiectului de finanțare.

Obiectivul specific al prezentei achiziții este furnizarea materialelor necesare pentru construcția de sisteme de distribuție pentru aer și gaze speciale pentru sistemele experimentale complexe utilizate în activitatea de cercetare la ELI-NP. Aceste sisteme de distribuție trebuie să funcționeze în condiții de deplină siguranță pentru gaze sub presiune mare (până la 15 bar) sau la presiuni scăzute, sub presiunea atmosferică, în condiții de deosebite de curățenie ce garantează puritatea acestora și în condiții de siguranță pentru utilizatori, având în vedere că gazele speciale sau amestecurile acestora pot prezenta pericol de explozie sau toxicitate.

In temeiul prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, cu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 088-210504

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Perceel nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 03/07/2019
Te lezen:
Datum: 22/07/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Perceel nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiții de deschidere a ofertelor
In plaats van:
Datum: 03/07/2019
Te lezen:
Datum: 22/07/2019
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Perceel nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
In plaats van:
Datum: 03/11/2019
Te lezen:
Datum: 22/11/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: