Leveringen - 294015-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Ploiești: Röntgenapparatuur

2019/S 120-294015

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 106-258393)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Municipal Ploiești
Nationaal identificatienummer: 2844227
Postadres: Str. Ipătescu Ana nr. 59
Plaats: Ploiești
NUTS-code: RO316
Postcode: 100337
Land: Roemenië
Contactpersoon: Veronica Angi Mateescu
E-mail: spitalschuller@yahoo.com
Telefoon: +40 244523904
Fax: +40 244596272

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spitalmunicipal.ro

Adres van het kopersprofiel: www.spitalmunicipal.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru – aparat Radiologie, digital pentru grafie și scopie

Referentienummer: 2844227/30.05.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru-aparat digital pentru grafie si scopie.

Autoritatea contractanta, prin aplicarea prezentei proceduri, urmareste achizitionarea:

Aparat de Radiologie cu scopie si cu grafie = 1 buc.

La finalul procedurii de atribuire se va incheia un acord-cadru pe o perioada de 24 de luni, cu maxim 1 operator economic.

Cantitate minima acord-cadru: 1 buc. Cantitatea maxima acord-cadru: 1 buc.

Cantitate minima contract subsecvent: 1 buc. Cantitate maxima contract subsecvent.: 1 buc.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile.

Autoritatea contractanta a ales ca modalitate de achizitie acordul-cadru, intrucat nu detine in acest moment resursele financiare de achizitionare.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 106-258393

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Criterii de atribuire
In plaats van:

Perioada de garantie a echipamentului: minim 24 luni de la data punerii în funcțiune

Te lezen:

Perioada de garantie a echipamentului: minim 60 luni de la data punerii în funcțiune si de la obtinerea autorizatiei

VII.2)Overige nadere inlichtingen: