Leveringen - 294019-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Denemarken-Aalborg: Katheters

2019/S 120-294019

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 113-276682)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Aalborg Kommune, Borgmesterens Forvaltning
29189420
Rantzausgade 4, 2. sal
Aalborg
9000
Denemarken
Contactpersoon: Hanne Krogsgaard Hansen
Telefoon: +45 99314569
E-mail: hanne.hansen@aalborg.dk
NUTS-code: DK05

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.aalborg.dk

I.1)Naam en adressen
Brønderslev Kommune
29189501
Ny Rådhusplads 1
Brønderslev
9700
Denemarken
E-mail: Jorn.Lind@99454545.DK
NUTS-code: DK05

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bronderslev.dk

I.1)Naam en adressen
Læsø Kommune
45973328
Doktorvejen 2
Læsø
9940
Denemarken
E-mail: hckc@Laesoe.DK
NUTS-code: DK05

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.laesoe.dk

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EU-udbud af rammeaftale vedrørende Urologiprodukter

Referentienummer: eDoc nr. 2017-048869
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Udbud vedrører anskaffelse af Urologiprodukter (urologiske katetre, urinposer, uridomer og tilbehør m.m.) inkl. bevillingshåndterings- og bestillingssystem til Aalborg, Brønderslev og Læsø kommuner.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 113-276682

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 14/08/2019
Te lezen:
Datum: 19/08/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 14/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:01
Te lezen:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:01
VII.2)Overige nadere inlichtingen: