Leveringen - 294020-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Spanje-Vitoria-Gasteiz: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

2019/S 120-294020

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 113-276856)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gobierno Vasco — Gobernanza Pública y Autogobierno
S4833001C
Vitoria-Gasteiz
Spanje
Contactpersoon: Jesus Valcarlos
Telefoon: +34 945018490
E-mail: j-valcarlos@euskadi.eus
NUTS-code: ES211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.euskadi.eus

Adres van het kopersprofiel: http://www.contratacion.euskadi.eus/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro e instalación de diverso equipamiento eléctrico en los edificios de gestión unificada del Gobierno Vasco en Vitoria-Gasteiz

Referentienummer: KM/2019/058
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de diverso material eléctrico.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 113-276856

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiciones para la apertura de las plicas (solo para procedimientos abiertos)
In plaats van:

12:00

Te lezen:

10:30

VII.2)Overige nadere inlichtingen: