Leveringen - 294021-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Częstochowa: Apparatuur voor nierdialyse

2019/S 120-294021

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 109-264957)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
Nationaal identificatienummer: DEZ.26.053.2019
Postadres: ul. Bialska 104/118
Plaats: Częstochowa
NUTS-code: PL224
Postcode: 42-200
Land: Polen
Contactpersoon: Monika Skoczylas
E-mail: monika.skoczylas@szpitalparkitka.com.pl
Telefoon: +48 343673674
Fax: +48 343673674

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpitalparkitka.com.pl

Adres van het kopersprofiel: www.szpitalparkitka.com.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa materiałów jednorazowego użytku do prowadzenia zabiegów nerkozastępczych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33181000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów jednorazowego użytku do prowadzenia zabiegów nerkozastępczych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie. Przedmiot zamówienia został podzielony na części opisane szczegółowo w ilościach i asortymencie w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 109-264957

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 27/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 01/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 27/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 01/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: