Leveringen - 294031-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Verenigd Koninkrijk-Londen: Veiligheidsuitrusting

2019/S 120-294031

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Public Health England
61 Colindale avenue
London
NW9 5EQ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2076548000
E-mail: neal.shah@phe.gov.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england

I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provisions of (OEM) Isolator Canopies

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35113000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Public Health England (PHE) is intending to award a contract for the provision of replacement OEM isolator canopies to PFI Systems Ltd.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 140 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Following extensive research, PHE believes the canopies of the flexible film isolator have a limited life span (approx 10 years) and require replacement on an ongoing basis. The isolators are regularly serviced and maintained and we have been advised by our service engineer that continued repair of the canopies, to maintain a safe working environment is now no longer feasible. These particular replacement canopies can only be purchased from PFI Systems Ltd.

PHE believes that they are the sole supplier/manufacturer of the canopies as they are bespoke to the isolators and are the OEM manufacturer.

This is a 2-year contract with 2 possible extensions of 12 months each.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

The replacement canopies for the isolators are an OEM replacement part. The designs and patterns of the isolators have not been shared by PFI Systems Ltd to other companies, so PFI Systems Ltd are the only supplier of OEM replacement parts and which maintain existing warranties.

PHE believes that they are the sole supplier/manufacturer of the canopies as they are bespoke to the isolators and are the OEM manufacturer.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
19/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
PFI Systems Ltd
02738109
44 Potters Lane, Kiln Farm
Milton Keynes
MK11 3HQ
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Laagste offerte: 140 000.00 GBP / Hoogste offerte: 140 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Public Health England (PHE)
London
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019