Leveringen - 294036-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Belfast: Verwarming van bloed en vloeistoffen

2019/S 120-294036

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Procurement and Logistic Services
Belfast
Verenigd Koninkrijk
E-mail: mohammed.nasr@hscni.net
NUTS-code: UKN

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Blood and Fluid Warming System and Accessories

Referentienummer: 12110
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33186200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Supply and delivery of Blood and Fluid Warming Systems and Accessories.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 60
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2014/S 076-131523

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 12110
Benaming:

Blood and Fluid Warming System and Accessories

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
11/03/2014
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
3M Healthcare
Loughborough
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 1 113 000.00 GBP

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Procurement and Logistics Service
Belfast
BT1 6BT
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
33186200
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN0
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply and delivery of Blood and Fluid Warming System and Accessories.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 84
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 2 181 480.00 GBP
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
3M Healthcare
Morley Street
Loughborough
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

The contract award notice 2014/S 076-131523 did not include extension option value. The awarded contract value to include extension is 1 558 200 GBP.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

New theatre departments opening throughout the region, under Regulation 72 (c) (I) the contract value will be increased a further 40 % reflective of 2 181 400 GBP.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 1 113 000.00 GBP
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 2 181 400.00 GBP