Leveringen - 294037-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Netwerkrouters

2019/S 120-294037

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK10434
Csokonai utca 3.
Budapest
1081
Hongarije
Contactpersoon: Kiss Dóra
Telefoon: +36 17957036
E-mail: kozbeszerzes@nisz.hu
Fax: +36 13031000
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nisz.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.nisz.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

A Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045” projekt CE routereinek beszerzése

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32413100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

A Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045” projekt CE routereinek beszerzése

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32413100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

1106 Budapest, Maglódi út 6.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

A CE routereket az NTG ügyfélkörét kiszolgáló hálózati továbbfejlesztéséhez kívánja felhasználni AK. Acél: az NTG szolgáltatásai kiterjesztésre kerüljenek új ellátatlan területekre;a kor műszaki elvárásainak nemmegfelelő helyszínek rekonstrukciója,a szolgáltatások műszaki színvonalának,kapacitásának jelentős növelése megtörténjen.

A bővítés új és meglévő telephelyek CE routerekkel történő ellátását célozza. A meglévő fejlesztendő végpontok esetében a CE routerek meghaladták a gyártók által ajánlott, támogatott életciklusukat, ill .egyébtechnikai okból (pl. teljesítmény, funkcióhiány) nem felelnek meg az új igényeknek. A beszerzendő eszközöknek teljes körűen alkalmasnak kell lenniük a magas műszaki színvonalú, alacsony humán ráfordítással üzemeltethető központi infrastruktúrába történő bevonásra, a műszaki leírásban meghatározott valamennyi funkciót támogatniuk kell, nem eredményezhetnek biztonsági szint-csökkenést, üzemviteli ráfordítás-növekedést.

A megajánlott termékeknek azonos gyártmányúnak kell lennie. AK a beszerzést nem kívánja részekre bontani,mert a beszerzés tárgyaként szereplő 4 CE router típus (A, B, C, D az 5. típus ezen eszközöket kiegészítő SFP)egymástól lényegében csak teljesítményben tér el; egy ügyfélkörhöz tartozó hálózatba kerülnek integrálásra; a telepítési és hibaelhárítási feladatok a kormányzati körben elvárt rövid határidők miatt homogén, egy gyártótól származó eszközparkkal oldhatók meg.

„A” típusú CE router fix: 455 db opciós: 17 db.

„B” típusú CE router fix: 76 db opciós: 4 db.

„C” típusú CE router fix: 44 db opciós: 10 db.

„D” típusú CE router fix: 27 db opciós: 10 db.

„A” típusú SFP fix: 99 db opciós: 0 db.

A szállítás véghatárideje: szerz. hatályba lépését követő 90. munkanap.

A termékek átvételétől számítva heti 7 x 24 órás,12 hónapos gyártói támogatás, tartalma:

— a publikusan hozzáférhető tartalmakon felüli hozzáférési lehetőség a gyártó technikai dokumentációihoz,hibalistákhoz,szoftverfrissítéseihez,

— hozzáférési lehetőség a gyártó technikai támogató rendszeréhez,napi 24 órás közvetlen (hiba)jegy nyitási lehetőséggel,

— az eszközhöz kapcsolódó szoftverválaszték és a szoftverfrissítések online, díjmentes hozzáférhetőségének biztosítása.

A szállítás határidejének kifejtése:

1. szállítás: szerz. hatályba lépését követő 30 munkanapon belül:

„A” típusú CE router: 100 db;

„B” típusú CE router: 16 db;

„C” típusú CE router: 10 db;

„D” típusú CE router: 7 db;

„A” típusú SFP: 33 db.

2. szállítás: szerz. hatályba lépését követő 60 munkanapon belül:

„A” típusú CE router: 155 db;

„B” típusú CE router: 30 db;

„C” típusú CE router: 17 db;

„D” típusú CE router: 10 db;

„A” típusú SFP: 33 db.

3. szállítás:szerz. hatályba lépését követő 90 munkanapon belül

„A” típusú CE router: 200 db;

„B” típusú CE router: 30 db;

„C” típusú CE router: 17 db;

„D” típusú CE router: 10 db;

„A” típusú SFP: 33 db.

Ajánlattevőnek AK szakembereinek üzemeltetésre való felkészítését az ajánlati árba beépítve kell biztosítani aaz alábbiaknak szerint:

Installációs mérnöki támogatás a gyártó szakmérnökeinek a bevonásával összesen 16 óra időtartamban, melya szerz. érvényességi idején belül bármikor lehívható. A támogatásnak elérhetőnek kell lennie telefonon, e-mailben és a helyszínen.

Gyártói szintű-gyártó által akkreditált előadó és tananyag-adminisztrátori oktatás, előzetesen egyeztetett, AK által jóváhagyott tematika szerint az üzemeltető személyzet számára 2 turnusban (turnusonként 3x8 óra, 7-7fő), mely a szerz. érvényességi idején belül bármikor lehívható.

Opciók:

A szerz. hatályba lépésétől számított 6 hónapig AK általi megrendelő küldésével,a megrendeléstől számított 30 munkanapon belül kell teljesítenie Ajánlattevőnek.

A követelmények részletesen: a közbeszerzési műszaki leírás.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 20
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 011-020565

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Adásvételi szerződés

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
20/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
T-Systems Magyarország Zrt.
Budafoki út 56.
Budapest
1117
Hongarije
NUTS-code: HU110
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 951 878 800.00 HUF

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Nyertes ajánlattevő neve, székhelye: T-Systems Magyarország Zrt.,

1117 Budapest, Budafoki út 56.

Adószám: 12928099244.

A szerződés módosítás időpontja: 3.5.2019.

Az erőforrást nyújtó szervezet és az alkalmassági követelmény megjelölése, amely igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezetre támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: Getronics Magyarország Kft., 102 7Budapest, Henger utca 2. B. ép. - M1. Műszaki, szakmai alkalmassági követelmény.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
32413100
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
32413100
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

1106 Budapest, Maglódi út 6.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A CE routereket az NTG ügyfélkörét kiszolgáló hálózati továbbfejlesztéséhez kívánja felhasználni AK. Acél: az NTG szolgáltatásai kiterjesztésre kerüljenek új ellátatlan területekre;a kor műszaki elvárásainak nemmegfelelő helyszínek rekonstrukciója,a szolgáltatások műszaki színvonalának,kapacitásának jelentős növelése megtörténjen.

A bővítés új és meglévő telephelyek CE routerekkel történő ellátását célozza. A meglévő fejlesztendő végpontok esetében a CE routerek meghaladták a gyártók által ajánlott, támogatott életciklusukat, ill .egyébtechnikai okból (pl. teljesítmény, funkcióhiány) nem felelnek meg az új igényeknek. A beszerzendő eszközöknek teljes körűen alkalmasnak kell lenniük a magas műszaki színvonalú, alacsony humán ráfordítással üzemeltethető központi infrastruktúrába történő bevonásra, a műszaki leírásban meghatározott valamennyi funkciót támogatniuk kell, nem eredményezhetnek biztonsági szint-csökkenést, üzemvitel iráfordítás-növekedést.

A megajánlott termékeknek azonos gyártmányúnak kell lennie. AK a beszerzést nem kívánja részekre bontani,mert a beszerzés tárgyaként szereplő 4 CE router típus (A, B, C, D az 5. típus ezen eszközöket kiegészítő SFP)egymástól lényegében csak teljesítményben tér el; egy ügyfélkörhöz tartozó hálózatba kerülnek integrálásra; a telepítési és hibaelhárítási feladatok a kormányzati körben elvárt rövid határidők miatt homogén, egy gyártótól származó eszközparkkal oldhatók meg.

„A” típusú CE router fix: 455 db opciós: 17 db.

„B” típusú CE router fix: 76 db opciós: 4 db.

„C” típusú CE router fix: 44 db opciós: 10 db.

„D” típusú CE router fix: 27 db opciós: 10 db.

„A” típusú SFP fix: 99 db opciós: 0 db.

A szállítás véghatárideje: szerz. hatályba lépését követő 90. munkanap.

A termékek átvételétől számítva heti 7 x 24 órás,12 hónapos gyártói támogatás, tartalma:

— a publikusan hozzáférhető tartalmakon felüli hozzáférési lehetőség a gyártó technikai dokumentációihoz,hibalistákhoz,szoftverfrissítéseihez,

— hozzáférési lehetőség a gyártó technikai támogató rendszeréhez,napi 24 órás közvetlen (hiba)jegy nyitási lehetőséggel,

— az eszközhöz kapcsolódó szoftverválaszték és a szoftverfrissítések online, díjmentes hozzáférhetőségének biztosítása.

A szállítás határidejének kifejtése:

1. szállítás: szerz. hatályba lépését követő 30 munkanapon belül:

„A” típusú CE router: 100 db;

„B” típusú CE router: 16 db;

„C” típusú CE router: 10 db;

„D” típusú CE router: 7 db;

„A” típusú SFP: 33 db.

2. szállítás: szerz. hatályba lépését követő 60 munkanapon belül:

„A” típusú CE router: 155 db;

„B” típusú CE router: 30 db;

„C” típusú CE router: 17 db;

„D” típusú CE router: 10 db;

„A” típusú SFP: 33 db.

3. szállítás:szerz. hatályba lépését követő 90 munkanapon belül

„A” típusú CE router: 200 db;

„B” típusú CE router: 30 db;

„C” típusú CE router: 17 db;

„D” típusú CE router: 10 db;

„A” típusú SFP: 33 db.

Ajánlattevőnek AK szakembereinek üzemeltetésre való felkészítését az ajánlati árba beépítve kell biztosítania az alábbiaknak szerint:

Installációs mérnöki támogatás a gyártó szakmérnökeinek a bevonásával összesen 16 óra időtartamban, mely a szerz. érvényességi idején belül bármikor lehívható. A támogatásnak elérhetőnek kell lennie telefonon, e-mailben és a helyszínen.

Gyártói szintű-gyártó által akkreditált előadó és tananyag-adminisztrátori oktatás, előzetesen egyeztetett, AK által jóváhagyott tematika szerint az üzemeltető személyzet számára 2 turnusban (turnusonként 3x8 óra, 7-7fő), mely a szerz. érvényességi idején belül bármikor lehívható.

Opciók:

A szerz. hatályba lépésétől számított 6 hónapig AK általi megrendelő küldésével,a megrendeléstől számított 30 munkanapon belül kell teljesítenie Ajánlattevőnek.

A követelmények részletesen: a közbeszerzési műszaki leírás.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 20
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 951 878 800.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
T-Systems Magyarország Zrt.
Budafoki út 56.
Budapest
1117
Hongarije
NUTS-code: HU110
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

A Preambulumban foglalt indokok alapján Felek egybehangzó akarata szerint az Alapszerződés 2.2. pontja helyébe az alábbi pont lép:

„A Felek jelen szerződés aláírásával a Ptk. 6:225. § (1) bekezdésében meghatározott vételi jogot alapítanak a Vevő javára a műszaki leírásban meghatározott opcionális tételek vonatkozásában. Vevő jogosult a szerződés hatályának lejártát megelőző 30 munkanapig az opcionális tételek vonatkozásában megrendelő megküldésével a vételi jog egyszerre, vagy több részletben, részben vagy teljes egészében történő lehívására abban az esetben, amennyiben rendelkezik rá megfelelő fedezettel. A vételi jogi nyilatkozat megtétele a Felek között a szerződést az érintett opciós tételek vonatkozásában létrehozza, ahhoz Eladó elfogadó nyilatkozata nem szükséges. A vételi joggal érintett opcionális tételek esetében is alkalmazandó jelen szerződés 3.6. pontjában meghatározott teljesítési határidő, a Vevő egyoldalú nyilatkozatának megtételétől számítva.”

A Preambulumban foglalt indokok alapján Felek egybehangzó akarata szerint az Alapszerződés 3.6. pontja helyébe az alábbi pont lép:

”Az opciós tételek tekintetében a Vevő a következőket rögzíti:

Az opciós tételeket az Eladónak a Megrendeléstől számított 30 munkanapon belül kell teljesítenie, ami nem nyúlhat túl a jelen szerződés hatályán.”

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

A Műszaki Megval. Dok. nem készültek el teljes körűen az Alapszerz. 2.2. pontjában meghatározott hatálybalépéstől számított 6 hónapon belül,amit a kormányhivatali helyszínek folyamatos változása (megszűnés,összevonás,költözés) indokolt,mely dinamikájáról a Vevő a szerződés megkötése után kapott valós képet, ami eltérést mutatott a korábban számára átadott statikus listától

Tekintettel arra, hogy a helyszínek jelentős részének ismételt validálására 2019. februárjában került sor a kormányhivatalok részéről is, ami az Alapszerz. opciós termékeinek ismételt felülvizsgálatát, tartalmát, ill. jóváhagyását vonta maga után,az opciós termékek lehívása ezt követően vált szükségessé.

Fentiek alapján kijelenthető, hogy a Felek között létrejött Szerz. megkötésekor fennálló alapállapothoz képest 234 esetben van eltérés a helyszínek tekintetében, ami a teljes mennyiség közel 20 %-át teszi ki, ezáltal indokolttá teszi a szerződés módosítását a lehívható opciós tételek és azok határideje tekintetében.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 951 878 800.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 951 878 800.00 HUF