Diensten - 294042-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Spanje-Madrid: Buitenverlichting

2019/S 120-294042

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Desarrollo Urbano
Nationaal identificatienummer: P2807900B
Postadres: C/ Ribera del Sena, 21
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300
Postcode: 28042
Land: Spanje
E-mail: serviciocontratacion@madrid.es
Telefoon: +34 914800257/+34 915880271
Fax: +34 915883490

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.madrid.es

Adres van het kopersprofiel: http://www.madrid.es/perfildecontratante

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acuerdo Marco de servicios para la instalación, conservación y desmontaje del alumbrado ornamental navideño de Madrid para las navidades 2019/2021

Referentienummer: 300/2019/00983
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31527200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Acuerdo Marco de servicios para la instalación, conservación y desmontaje del alumbrado ornamental navideño de Madrid para las navidades 2019/2021.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 11 769 951.84 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Instalación, conservación y desmontaje de cadenetas y alumbrado ornamental navideño de diseño de la ciudad de Madrid, incluido abeto de 35 m

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45316100
98390000
31527260
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ciudad de Madrid.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Instalación, conservación y desmontaje de cadenetas y alumbrado ornamental navideño de diseño de la ciudad de Madrid, incluido abeto de 35 m.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 338 924.36 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Duración prórroga: 24 meses.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Instalación, conservación y desmontaje de cerezos y abetos de alumbrado ornamental navideño de altura hasta 22 m en la ciudad de Madrid

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31527260
45316100
98390000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ciudad de Madrid.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Instalación, conservación y desmontaje de cerezos y abetos de alumbrado ornamental navideño de altura hasta 22 m en la ciudad de Madrid.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 431 027.48 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Duración prórroga: 24 meses.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
20/08/2019

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Postadres: Carrera de San Jerónimo, 13, 1ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28014
Land: Spanje
E-mail: tribunal.contratacion@madrid.org
Telefoon: +34 917206346 /+34 917206345
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Servicio de Contratación del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible
Postadres: C/ Ribera del Sena, 21
Plaats: Madrid
Postcode: 28042
Land: Spanje
E-mail: serviciocontratacion@madrid.es
Telefoon: +34 914800257
Fax: +34 915883490
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019