Diensten - 294049-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Verenigd Koninkrijk-Stratford: Software en informatiesystemen

2019/S 120-294049

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: London and Quadrant Housing Trust
Nationaal identificatienummer: 30441R
Postadres: 29-35 West Ham Lane
Plaats: Stratford
NUTS-code: UK
Postcode: E15 4PH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: procurement@lqgroup.org.uk
Telefoon: +44 3004569998

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lqgroup.org.uk

Adres van het kopersprofiel: https://in-tendhost.co.uk/lqgroup

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Enterprise Payment Solution

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

L&Q are looking for an Enterprise Payment Solution to enable L&Q to:

— manage paperless direct debits for rental income,

— process card payments (rent, subaccounts, general banking and deposits) for L&Q and PRS (Private Rented Sector) via 3 Payment Card Industry Data Security Standard (PCIDSS) channels:

—— Interactive Voice Response (IVR) which is a 24 hours automated service,

—— agent assisted payments over the telephone,

—— online card payments,

—— refund payments back to resident bank accounts,

—— refund card payments,

—— enable customers to make payments in shops using swipecard or alternative technology.

The solution must enhance L&Q’s current processes of managing customer payments to enable L&Q to achieve operational efficiencies whilst managing an increased volume of customers. In addition the solution must be cloud based and be able to integrate with Microsoft Dynamics 365 and PCI PAL whilst supporting customer management of payments and direct debits via L&Q’s website.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66100000
48000000
66172000
66110000
66000000
72000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

UK.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

L&Q are looking for an Enterprise Payment Solution to enable L&Q to:

— manage paperless direct debits for rental income,

— process card payments (rent, subaccounts, general banking and deposits) for L&Q and PRS (Private Rented Sector) via 3 Payment Card Industry Data Security Standard (PCIDSS) channels:

—— Interactive Voice Response (IVR) which is a 24 hours automated service,

—— agent assisted payments over the telephone,

—— online card payments,

—— refund payments back to resident bank accounts,

—— refund card payments,

—— enable customers to make payments in shops using swipecard or alternative technology.

The solution must enhance L&Q’s current processes of managing customer payments to enable L&Q to achieve operational efficiencies whilst managing an increased volume of customers. In addition the solution must be cloud based and be able to integrate with Microsoft Dynamics 365 and PCI PAL whilst supporting customer management of payments and direct debits via L&Q’s website.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/08/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019