Diensten - 294050-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Verenigd Koninkrijk-Glasgow: Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur

2019/S 120-294050

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Strathclyde Partnership for Transport
131 St Vincent Street
Glasgow
G2 5JF
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1413333786
E-mail: procurement@spt.co.uk
NUTS-code: UKM82

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spt.co.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA10382

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maintenance of CCTV and Perimeter Alarm Systems

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35120000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Maintenance of existing CCTV and perimeter alarm systems for the Glasgow Subway, SPT controlled bus stations and SPT HQ in Glasgow.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35120000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM82
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Maintenance of existing CCTV and Perimeter alarm systems across the organisation's estate, including the Glasgow Subway, Subway Maintenance Depot, Bus Stations and SPT Headquarters in Glasgow City center.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/08/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Note: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Public Contracts Scotland Web Site at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=588455

(SC Ref:588455)

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019