Diensten - 294092-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Cardiff: Diensten voor onderwijs en opleiding

2019/S 120-294092

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Welsh Government
Postadres: Corporate Procurement Services, Cathays Park
Plaats: Cardiff
NUTS-code: UKL
Postcode: CF10 3NQ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: CPSProcurementAdvice@gov.wales
Telefoon: +44 3000604400

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://wales.gov.uk/?skip=1&lang=en

Adres van het kopersprofiel: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0007

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Cymorth Gwaith Cymru (CGC)/Job Support Wales

Referentienummer: F378/2018/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Job Support Wales (JSW) is a new programme which will commence delivery in April 2020. The programme is aimed at individuals with barriers to employment. It will replace ReAct; Jobs Growth Wales; the employability skills programme and Traineeships.

This ITT has been issued under the provisions of the light touch regime, implemented through Regulations 74-77 as applied to Schedule 3 services of the Public Contracts Regulations 2015 (PCR 2015) for the procurement of the framework.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 500 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: Job Support Wales — Youth Engagement (JSW-YE)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 1: Job Support Wales — Youth Engagement (JSW-YE) which is designed to support individuals (normally 16 and 17 years old on entry) who have been assessed as having significant or multiple barriers preventing them from engaging sustainably in education, training or employment with training. This lot is for all-Wales delivery.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Up to 2 years on a 1 year + 1 year basis.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Additional purchase options are as stated in the procurement documents.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

It is anticipated that the above Programme will be part-financed by the European Social Fund in partnership with the Welsh Government

II.2.14)Nadere inlichtingen

The estimated spend value for each lot is included in the tender documents.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: Job Support Wales — Youth Training (JSW-YT)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lots 2, 3 and 4 Job Support Wales — Youth Training (JSW-YT) which is for young people (normally 16 and 17 years old on entry) motivated to work but who need improved employability skills, clearer career focus and better job related skills. Each Lot is for regional delivery — North, South West and Mid and South East.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Up to 2 years on a 1 year + 1 year basis.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Additional purchase options are as stated in the procurement documents.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

It is anticipated that the above Programme will be part-financed by the European Social Fund in partnership with the Welsh Government

II.2.14)Nadere inlichtingen

The estimated spend value for each lot is included in the tender documents.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3: Job Support Wales — Youth Training (JSW-YT)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lots 2, 3 and 4 Job Support Wales — Youth Training (JSW-YT) which is for young people (normally 16 and 17 years old on entry) motivated to work but who need improved employability skills, clearer career focus and better job related skills. Each lot is for regional delivery — North, South West and Mid and South East.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Up to 2 years on a 1 year plus 1 year basis.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Additional purchase options are as stated in the procurement documents.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

It is anticipated that the above Programme will be part-financed by the European Social Fund in partnership with the Welsh Government

II.2.14)Nadere inlichtingen

The estimated spend value for each Lot is included in the tender documents.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4 Job Support Wales – Youth Training (JSW-YT)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lots 2, 3 and 4 Job Support Wales – Youth Training (JSW-YT) which is for young people (normally 16 and 17 years old on entry) motivated to work but who need improved employability skills, clearer career focus and better job related skills. Each lot is for regional delivery – North, South West and Mid and South East.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Up to 2 years on a 1 year + 1 year basis.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Additional purchase options are as stated in the procurement documents.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

It is anticipated that the above Programme will be part-financed by the European Social Fund in partnership with the Welsh Government

II.2.14)Nadere inlichtingen

The estimated spend value for each lot is included in the tender documents.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 5: Job Support Wales Adult (JSW-A)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lots 5, 6 and 7 Job Support Wales Adult (JSW-A) supports individuals aged 18 and over with 1 or more barriers to employment. Low skills will be one such barrier to employment but there are likely to be others that will need to be addressed before the individual is ready for work. Each Lot is for regional delivery — North, South West and Mid and South East.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Up to 2 years on a 1 year + 1 year basis.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Additional purchase options are as stated in the procurement documents.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

It is anticipated that the above Programme will be part-financed by the European Social Fund in partnership with the Welsh Government

II.2.14)Nadere inlichtingen

The estimated spend value for each lot is included in the tender documents.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 6 Job Support Wales Adult (JSW-A)

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lots 5, 6 and 7 Job Support Wales Adult (JSW-A) supports individuals aged 18 and over with 1 or more barriers to employment. Low skills will be one such barrier to employment but there are likely to be others that will need to be addressed before the individual is ready for work. Each Lot is for regional delivery — North, South West and Mid and South East.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Up to 2 years on a 1 year + 1 year basis.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Additional purchase options are as stated in the procurement documents.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

It is anticipated that the above Programme will be part-financed by the European Social Fund in partnership with the Welsh Government

II.2.14)Nadere inlichtingen

The estimated spend value for each lot is included in the tender documents.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 7 Job Support Wales Adult (JSW-A)

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lots 5, 6 and 7 Job Support Wales Adult (JSW-A) supports individuals aged 18 and over with 1 or more barriers to employment. Low skills will be one such barrier to employment but there are likely to be others that will need to be addressed before the individual is ready for work. Each lot is for regional delivery — North, South West and Mid and South East.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Up to 2 years on a 1 year + 1 year basis.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Additional purchase options are as stated in the procurement documents.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

It is anticipated that the above Programme will be part-financed by the European Social Fund in partnership with the Welsh Government

II.2.14)Nadere inlichtingen

The estimated spend value for each Lot is included in the tender documents.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

As per stated in the tender documents.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

As per stated in the tender documents.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

This ITT has been issued under the provisions of the light touch regime, implemented through regulations 74 - 77 as applied to Schedule 3 services of the Public Contracts Regulations 2015 (PCR 2015) for the procurement of the Framework.

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 076-180854
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Welsh
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Not known at this stage.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

The 500 000 000 GBP is the maximum spend for the framework, including during the optional extension period, and includes potential to increase delivery volumes post Brexit should ESF funded projects cease to be viable and/or the programmes need to be expanded to accommodate significant changes to the economy, as stated in the procurement documents. Estimated lot values are stated in the procurement documents, no values are guaranteed.

Please be advised that costs are fixed as set out in the programme specification, as such, there is no commercial evaluation element to this tender.

E-Tender Information: https://etenderwales.bravosolution.co.uk

— the first person from your organisation to use the platform will be required to register on behalf of the organisation,

— registration involves accepting a user agreement, and providing basic information about your organisation and about the user performing the registration,

— the user who performs the registration becomes the super user for the organisation,

— on registering on the platform the super user will select a username and will receive a password,

— the password will be sent by email to the email address that was specified in the user details section of the registration page,

— in order to login to the platform please enter your username and password,

— note: If you forget your password then visit the homepage and click ‘Forgot your password?’

— registration should only be performed once for each organisation,

— if you think that someone in your organisation may have already registered on this platform then you must not register again,

— please contact the person who registered (i.e. the super user) in order to arrange access to the platform,

— contact the Helpdesk immediately if you are unable to contact the super user (for example if they have left your organisation),

— note: If your organisation is already registered on the platform then you must not make any additional registration. Please contact the Helpdesk to gain access to the platform,

— tenders must be uploaded to the BravoSolution portal by 2:00 p.m.

How To Find The ITT:

— once logged in you must click on ‘ITT’s Open to all Suppliers’,

— the e-tender references for this contract are: project_41530, ITT's _ Qualification all lots 73915, Specific Lots — 73916, 74189, 74190, 74191, 74193, 74194, 74195,

— click on the title(s) to access summary details. If you are still interested in submitting a tender, click the ‘Express an Interest button’ for each ITT. This will move the ITT's from the ‘Open to all Suppliers’ area to the ‘My ITT’s’ on the home page,

— you will then see the full details of the ITT's in the qualification and technical envelopes as applicable along with any relevant documents in the ‘Attachments’ area's,

— should you have any questions on the ITT's, please use the ‘Messages’ area to contact the buyer directly — Please do not contact the named person at the top of this notice.

Note: The Authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=93015

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver community benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The community benefits included in this contract are: community benefits will be non core.

(WA Ref:93015)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Welsh Government
Postadres: Corporate Procurement Services, Cathays Park
Plaats: Cardiff
Postcode: CF10 3NQ
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 3000604400

Internetadres: http://wales.gov.uk/?skip=1&lang=en

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019