Diensten - 294121-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Frankrijk-Parijs: Software en informatiesystemen

2019/S 120-294121

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Expertise France
808 734 792 00027
73 rue de Vaugirard
Paris
75006
Frankrijk
Contactpersoon: Oceane Paquier — Project manager
E-mail: oceane.paquier@expertisefrance.fr
NUTS-code: FR101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.expertisefrance.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=435917&orgAcronyme=s2d
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=435917&orgAcronyme=s2d
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.gouv.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: International technical cooperation

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Development and Support of the YARIS Maritime Information Sharing System for the Maritime Centers of the Gulf of Guinea (Exchange, Analyze and Compilation of Maritime Security Information)

Referentienummer: : 2019-AC-YARIS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

This contract will enable the development and support of the YARIS information sharing system, which will allow the operations centres that belong to the Yaoundé Architecture to exchange, analyze and compile maritime security information in an effective, efficient and standardized way.

The system development includes specifying the requirements, designing, implementing, testing and deploying the system, and training the users. The system support includes managing the system configuration and changes, the production environment and supporting the users.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mainly at the contractor's premises. Occasional mission to be expected in Lisbonne and in Paris at Expertise France's premises.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The YARIS system comprises 6 applications, its underlying services and monitoring services.

The applications are the operational portal, the maritime situational awareness (MSA), the chat, log and analysis applications, and the lightweight version of the MSA application, fit for use in low bandwidth and high latency networks. The contractor shall deliver all these applications.

The contractor shall deliver all services (i.a. databases, application servers) required by the abovementioned applications (underlying services).

The contractor shall deliver system monitoring services that will be used to oversee the system performance, security and availability and reliability, while in operation.

The contractor shall deliver all software and documentation resulting from the YARIS system design (i.a. requirements, architecture, data and information models, service models), implementation (i.a. source code and configuration files), testing (i.a. test plans and results), deployment and configuration (i.a. configuration files, instructions and services admin credentials), that are necessary to operate and maintain the system after the project is over.

Finally, the contractor shall deliver all software and documentation used for and resulting from the training (i.a. environment, manuals, presentations, tests) provided to the key users.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

A possible additional renewal period of 6 months may enter into force (covering maintenance, training and hosting services).

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Relevance of previous experience of the tenderer permanent staff, to be allocated to the project, in the following fields:

— web applications development with geospatial layersm

— maritime surveillance systemsm

— agile software development.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GOGIN - Gulf of Guinea inter regional network

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Legal persons are not entitled to participate in this tender procedure or be awarded a contract if they are in any of the conditions mentioned in qrticles L. 2141-1 à L 2141-6 et L. 2141-7 à L. 2141-11 of the French Public procurement code.

The candidate must provide a declaration of honour mentioning that he isn't subjected to a submission ban to public contracts detailed in qrticles L. 2141-1 à L 2141-6 et L. 2141-7 à L. 2141-11 of the hereabove regulation code.

The candidate must provide evidence of the company registration.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Average turnover over the last 3 years,

2) Financial and budget balance sheet,

3) Insurance policy.

Eventuele minimumeisen:

1) Minimum average turnover of the tenderer must be at least 500 000 EUR over the last 3 years,

2) The equity must be positive each year over the last 3 years,

3) Insurance requirements:

— employer’s liability: 10 000 000 EUR,

— public and product liability: 5 000 000 EUR,

— professional liability insurance: 5 000 000 EUR.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Technical capacities to implement the requested tasks;

2) Human capacities;

3) EU/NATO security clearance.

Eventuele minimumeisen:

1) Minimum level of technical capacities:

— implementation of at least 3 projects similar in nature and complexity over the last 5 years,

— ISO certificates 27001 and/or 9001 or equivalent,

— at least 5 specialised staff in the contract domain hired on a permanent basis.

2) Minimum level of Human ressources capacities:

— experience of the tenderer permanent staff, to be allocated to the project, in the following fields,

— web applications development with geospatial layers,

— maritime surveillance systems,

— agile software development.

3) Restricted (or higher) EU/NATO security clearance or in the process of being obtained.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Applicable regulation: French public procurement code.

Expression of interest template (declaration of honour and reference templates) available for downloading at the following address:

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=435917&orgAcronyme=s2d

Content of the expressions of interest:

1) Formal expression of interest (template);

2) Description of maximum 10 previous experiences and deliveries (template) that could justify experience and competencies of the tenderer to deliver expected results of this contract project;

3) Balance sheet over the last 3 years;

4) Trade registration evidence;

5) Insurance policy;

6) EU/NATO Security clearance;

7) Presentation of the HR capacities;

8) ISO certification or equivalent.

Context EU funded — GOGIN project:

The instrument contributing to Stability and Peace (IcSP) is the main thematic tool of the European Commission to improve security in partner countries, complementing other financial tools — in particular where geographical development instruments cannot be used. Countering global and trans-regional threats is one aspect of the work assigned to the long-term component of the Instrument.

Since 2009, the IcSP Critical Maritime Routes (CMR) Programme has focused on the security and safety of essential maritime routes in areas affected by piracy to help to secure shipping and trading lines of communication. The long-term objective addressed by the programme is to improve maritime governance. The emphasis is on capacity building at regional and trans-regional level for exchange of information, cooperation and subsequent implementation at national level.

The overall objective of the GOGIN project is to contribute to maritime safety and security in the region of the Gulf of Guinea in order to favour blue economy and economic development of the countries. To do so, it provides technical support to national structures in charge of fight against maritime illicit activities, assistance to vessels and people, antipollution and blue economy and to transnational structures belonging to the Yaoundé architecture and in charge, according to their particular role and tasks, of the domains submentioned.

In particular, three objectives are foreseen:

— improvement of information collection, sharing and use, taking into account needs of each maritime centres, national authorities, regional organisations and sea users ‘needs,

— reinforcement of national organisations in charge of maritime activities management, maritime safety and security. Doing so, GOGIN bases its support on relevant national strategies and particular needs identified by the partner itself,

— reinforcement of the different levels of maritime centres in charge of zonal, regional and interregional coordination, according to the strategic orientation defined by the relevant authorities.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
The Paris Administrative Court
7 rue de Jouy
Paris
75004
Frankrijk
E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Registry of the Paris Administrative Court
7 rue de Jouy
Paris
75004
Frankrijk
E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019