Diensten - 294131-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Bielsko-Biała: Beroepsopleidingsdiensten

2019/S 120-294131

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Miasto Bielsko-Biała, Miejski Zarząd Oświaty
ul. Akademii Umiejętności 1a
Bielsko-Biała
43-300
Polen
Contactpersoon: Katarzyna Słowińska
Telefoon: +48 334992367
E-mail: kslowinska@mzo.bielsko.pl
Fax: +48 334992322
NUTS-code: PL225

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.mzo.bielsko.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.bip.mzo.bielsko.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Obsługa administracyjna oświaty

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przeprowadzenie kursów dla uczniów ze szkół publicznych znajdujących się na terenie miasta Bielsko-Biała

Referentienummer: MZO.MOiO.KS.261.4.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80530000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów dla uczniów ze szkół publicznych znajdujących się na terenie miasta Bielsko-Biała – 2 części.

Część A.1 – „Kurs prawo jazdy kategorii B”

Część A.2 – „Kurs prawo jazdy kategorii B”

1. Zamówienie obejmuje swoim zakresem przeprowadzenie kursów dla uczniów ze szkół publicznych znajdujących się na terenie miasta Bielsko-Biała. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Rozdziale II SIWZ.

2. Wykonawcy są zobowiązani do wniesienia wadium na każdą z części.

3. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przewiduje tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część A.1 – Kurs prawa jazdy kat. B

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80530000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL225
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ilość uczestników - 127

Ilość godzin kursu – 60

Dokładna specyfika kursu:

Program kursu musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4.3.2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Cel kursu: zdobycie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych napędzanych silnikiem spalinowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 19/08/2019
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-RPSL.11.02.02-24-07D7/17-002

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium na każdą z części przedmiotu zamówienia.

A.1 - 4 500,00 PLN

Szczegółowe warunki wniesienia wadium znajdują się w SIWZ (pkt nr 5)

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część A.2 – Kurs prawa jazdy kat. B

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80530000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL225
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ilość uczestników - 99

Ilość godzin kursu – 60

Dokładna specyfika kursu:

Program kursu musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4.3.2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Cel kursu: zdobycie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych napędzanych silnikiem spalinowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 02/09/2019
Einde: 31/08/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-RPSL.11.02.02-24-07D7/17-002

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium na każdą z części przedmiotu zamówienia.

A.2 – 3 500,00 PLN

Szczegółowe warunki wniesienia wadium znajdują się w SIWZ (pkt nr 5)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp 4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp lub ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 4.

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (zakres wymaganych oświadczeń i dokumentów został określony w Rozdziale I SIWZ: Instrukcja dla Wykonawców – pkt. 8.3 lub pkt 8.4 (brak ich szczegółowego określenia w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu wynika z niezależnych od Zamawiającego ograniczeń co do ilości znaków, które mogą być zamieszczone w przedmiotowym ogłoszeniu).

Dokumenty i oświadczenia: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, Informacje z Krajowego Rejestru Karnego

W zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, Zaświadczenia właściwego naczelnika, Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, urzędu skarbowego, Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczanie społeczne lub zdrowotne, Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Ww. oświadczenia i dokumenty należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem – podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Ciąg dalszy w III.1.2 – Minimalny poziom ...

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Ciąg dalszy z Sekcji III.1.1

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

10. Pozostałe informacje dotyczące zakresu i sposobu składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawarte są w Rozdziale I SIWZ: Instrukcji dla Wykonawców. Dodatkowo Zamawiający wskazuje na obowiązujące w tym zakresie przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.3 i 8.4 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Ww. oświadczenia i dokumenty należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

12. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 7.2.3 SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten należy dołączyć do oferty.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający wymaga aby wszystkie osoby realizujące usługi będące przedmiotem zamówienia posiadały:

a) uprawnienia zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących kształcenia na danym kursie;

b) minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji usług szkoleniowych/ doradczych/ egzaminacyjnych o tożsamym zakresie.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia zawodowego niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zaleca się sporządzenie wykazu osób według wzoru stanowiącego załącznik do Rozdziału IX SIWZ, wykaz winien zawierać poniższe informacje:

1. Imię Nazwisko,

2. Uprawnienia,

3. Doświadczenie zawodowe - zakres i okres doświadczenia,

4. Funkcja w realizacji zamówienia (np. trener),

5. Podstawa dysponowania ww. osobą (umowa o pracę, umowa zlecenie, itp.)

Eventuele minimumeisen:

cd. z sekcji: VI.4.3

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Oferta musi obejmować całość zamówienia w ramach danej części. Składając ofertę na więcej niż jedną części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć osobny formularz oferty na każdą z części o której udzielenie się ubiega.

Wraz ofertą należy złożyć:

JEDZ, Zobowiązanie innych podmiotów od oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Pełnomocnictwo, w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć:

a) w oryginale w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

lub

b) w postaci kopii notarialnej podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez notariusza.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej, ul. Akademii Umiejętności 1a, 43-300 Bielsko-Biała, POLSKA – sala konferencyjna (I piętro)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Okres związania ofertą, o którym mowa w sekcji IV.2.6) niniejszego ogłoszenia wynosi 60 dni.

2. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1. ustawy Pzp.

3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (JEDZ). Wykonawcy są zobowiązani złożyć JEDZ za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia SIWZ (załącznik do Instrukcji dla Wykonawców).

6. Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ, znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie Urzędu, w Repozytorium Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia oraz w Instrukcji dla Wykonawców - pkt 6.1.1-6.1.7.

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt) 6 i 7 ustawy Pzp.

9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznych.

10. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

11. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

12. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania

Z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

14. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

15. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

16. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.

17. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

18. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf., doc., docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179-198g) ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Cd. z sekcji VI.3

19. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

20. Ofertę wraz z załącznikami należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

21. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

22. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) w szczególności składanie oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).

23. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub oznaczeniem postępowania).

24. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 9.1 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r.

W sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

cd. w sekcji III.1.3 „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019