Diensten - 294170-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen

2019/S 120-294170

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
Warszawa
02-642
Polen
Contactpersoon: Andrzej Kuczyński
Telefoon: +48 226012247
E-mail: a.kuczynski@policja.gov.pl
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.policja.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym infrastruktury technicznej, w tym systemów zasilania gwarantowanego, wentylacji i klimatyzacji, systemu BMS, systemów Zabezpieczenia Technicznego, o...

Referentienummer: 117/Cir/19/AK
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50711000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot umowy został podzielony na następujące części:

Część 1: Wykonywanie kwartalnych przeglądów konserwacyjnych oraz bieżącej usługi serwisowej w tym wykonywania napraw awaryjnych urządzeń zasilenia gwarantowanego instalacji elektrycznych i systemu BMS.

Część 2: Wykonywanie kwartalnych przeglądów konserwacyjnych oraz bieżącej usługi serwisowej w tym wykonywania napraw awaryjnych systemów wentylacji, klimatyzacji precyzyjnej i komfortu.

Część 3: Wykonywanie kwartalnych przeglądów konserwacyjnych oraz bieżącej usługi serwisowej w tym wykonywania napraw awaryjnych systemów Zabezpieczenia Technicznego.

Część 4: Wykonywanie kwartalnych przeglądów konserwacyjnych oraz bieżącej usługi serwisowej w tym wykonywania napraw awaryjnych systemów nadzoru ppoż.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 4
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 4
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wykonywanie kwartalnych przeglądów konserwacyjnych oraz bieżącej usługi serwisowej w tym wykonywania napraw awaryjnych urządzeń zasilenia gwarant. instalacji elektrycznych i systemu BMS

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50711000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

ul. Barcicka 52/56 w Warszawie, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wykonywanie kwartalnych przeglądów konserwacyjnych oraz bieżącej usługi serwisowej w tym wykonywania napraw awaryjnych urządzeń zasilenia gwarantowanego instalacji elektrycznych i systemu BMS. W zakres zamówienia wchodzą instalacje elektryczne zasilające i odbiorcze, rozdzielnie elektryczne 15 i 0,4 kV, transformatory energetyczne rozdzielnice elektryczne, agregaty prądotwórcze, zasilacze UPS, system nadzoru BMS.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ilość oferowanych osób (ponad wymaganą ilość), które posiadają przeszkolenie w zakresie obsługi, instalacji i serwisu urządzeń Zamawiającego / Weging: 15 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Elektroniczny system nadzoru obiektu / Weging: 5 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Usługa będzie realizowana w ciągu 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wykonywanie kwartalnych przeglądów konserwacyjnych oraz bieżącej usługi serwisowej w tym wykonywania napraw awaryjnych systemów wentylacji, klimatyzacji precyzyjnej i komfortu.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50730000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

ul. Barcicka 52/56 w Warszawie, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wykonywanie kwartalnych przeglądów konserwacyjnych oraz bieżącej usługi serwisowej w tym wykonywania napraw awaryjnych systemów wentylacji, klimatyzacji precyzyjnej i komfortu. W zakres zamówienia wchodzą instalacje oraz wszystkie elementy systemu klimatyzacji precyzyjnej i komfortu zainstalowanych na obiekcie. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ilość oferowanych osób (ponad wymaganą ilość), które posiadają przeszkolenie w zakresie obsługi, instalacji i serwisu urządzeń Zamawiającego / Weging: 15 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Elektroniczny system nadzoru obiektu / Weging: 5 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Usługa będzie realizowana w ciągu 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wykonywanie kwartalnych przeglądów konserwacyjnych oraz bieżącej usługi serwisowej w tym wykonywania napraw awaryjnych systemów Zabezpieczenia Technicznego.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35120000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

ul. Barcicka 52/56 w Warszawie, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wykonywanie kwartalnych przeglądów konserwacyjnych oraz bieżącej usługi serwisowej w tym wykonywania napraw awaryjnych systemów Zabezpieczenia Technicznego. W zakres zamówienia wchodzą instalacje oraz wszystkie elementy systemów SKD, SSWiN, CTTV oraz systemu biometrycznego zainstalowane na obiekcie. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ilość oferowanych osób (ponad wymaganą ilość), które posiadają przeszkolenie w zakresie obsługi, instalacji i serwisu urządzeń Zamawiającego / Weging: 15 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Elektroniczny system nadzoru obiektu / Weging: 5 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Usługa będzie realizowana w ciągu 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wykonywanie kwartalnych przeglądów konserwacyjnych oraz bieżącej usługi serwisowej w tym wykonywania napraw awaryjnych systemów nadzoru ppoż.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

ul. Barcicka 52/56 w Warszawie, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wykonywanie kwartalnych przeglądów konserwacyjnych oraz bieżącej usługi serwisowej w tym wykonywania napraw awaryjnych systemów nadzoru ppoż. W zakres zamówienia wchodzą instalacje oraz wszystkie elementy systemów nadzoru i sygnalizacji oraz systemów gaszenia zainstalowanych na obiekcie. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ilość oferowanych osób (ponad wymaganą ilość), które posiadają przeszkolenie w zakresie obsługi, instalacji i serwisu urządzeń Zamawiającego / Weging: 15 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Elektroniczny system nadzoru obiektu / Weging: 5 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Usługa będzie realizowana w ciągu 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Dla części 2 zamówienia:

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, w tym: posiadanie certyfikatu dla przedsiębiorców spełniający wymagania Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 881 z póź. zm.),

Dla części 4 zamówienia.

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, w tym:

a) posiadanie aktualnych zezwolenie wydane przez Państwową Agencję Atomistyki na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo Atomowe, polegającej na obrocie, instalowaniu i obsłudze izotopowych czujek dymu,

b) posiadanie certyfikatu dla przedsiębiorców spełniający wymagania Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 881 z póź. zm.),

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy określono w Projekcie umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:10
Plaats:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38 za pośrednictwem Platformy.

Informacja z otwarcia Ofert opublikowana zostanie na Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie e-Zamawiający pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ.

Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy, zostały przedstawione w Rozdziale XI SIWZ oraz na stronie Platformy e-Zamawiający https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego (Instrukcja dla Wykonawców).

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości:

Część 1: 24 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych),

Część 2: 21 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych),

Część 3: 11 000,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych),

Część 4: 13 000,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych).

Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości ceny oferty określonej jako suma cen ofertowych dla poszczególnych część zamówienia. Szczegółowe informacje zawarto w rozdz. XVII SIWZ.

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp.

W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w Rozdz. VI ust. 1 SIWZ oraz braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Ponadto Wykonawca musi złożyć wypełniony Formularz ofertowy (składający się z części A wypełnianej przez Wykonawcę na Platformie przy składaniu oferty oraz części B zgodnie z treścią stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ).

Warunki udziału i wymagane dokumenty, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, określa Rozdział VI i VII SIWZ.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty określone w ustępie 6 Rozdziału VII SIWZ.

Wymagane dokumenty, które Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu do wglądu, określono w Rozdziale VII SIWZ ust. 5 pkt 5.3.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019