Tjenesteydelser - 294172-2019

25/06/2019    S120

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2019/S 120-294172

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
By: København
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Koopmann Jensen
E-mail: g17s@kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kk.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://www.kk.dk/udbud

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/105691405.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/105691405.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Offentlig udbud af Totalrådgivning i forbindelse med renovering af Bellahøj Svømmestadion

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på totalrådgivning ifm. "Renovering af Bellahøj Svømmestadion", omhandlende bl.a. udskiftning af belægninger og vandbehandlingsanlæg, som beskrevet i nærværende udbudsmateriale.

Kontrakten udbydes på baggrund af ABR18 med Københavns Ejendomme og Indkøbs fravigelser og præciseringer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
71540000 Bygge- og anlægskoordinering
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Bellahøj Svømmestadion er opført i 2009/2010, og danner til dagligt rammen om blandt andet svømmelandsholdets træning.

Grundet problemer med blandt andet skimmelsvamp under gulvbelægningen, som består af støbeasfalt, er svømmehallen pt. lukket. Om muligt etableres der er midlertidig coating på støbeasfalten, således at svømmehallen kan åbnes indtil renoveringsprojektet påbegyndes. Etablering af midlertidig coating indgår ikke i nærværende udbud.

Dette projekt har til hensigt at udbedre de fejl og mangler som er årsagen til skimmelsvamp og anden mikrobiologisk vækst. Derudover skal projektet rette op på de fejl og mangler, som er beskrevet i nærværende projektbeskrivelse, og i de rapporter som er vedlagt udbudsmaterialet.

Udover bygningsmæssige arbejder, skal udskiftning af vandbehandlingsanlæggene indgå i projektet. Nærværende projekt omhandler ikke udendørs-bassinerne, men vandbehandlingsanlægget til udendørsbassinerne indgår i projektet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 09/09/2019
Slut: 29/05/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indeholder option på tilkøb af ekstraydelser indenfor specifikke medarbejderkategorier.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver anvender de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-3, nr. 5 og nr. 7. For så vidt angår udelukkelsesgrunden i § 137, stk. 1, nr. 3, er anvendelsen begrænset til de tilfælde, hvor tilbudsgiver har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning indenfor det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers omsætning i hver af de 2 seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 6 000 000 DKK (ekskl. moms).

Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 10% i det seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers omsætning i hver af de 2 seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 6 000 000 DKK (ekskl. moms).

Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 10% i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal have varetaget rollen som totalrådgiver, ved renovering af minimum 2 svømmehaller, inden for de seneste 3 år. Hvert af de 2 projekter, skal indeholde opgaver vedr. vandbehandling og betonrenovering. Den samlede entreprisesum for hvert af de 2 projekter, skal andrage mindst 10 000 000 DKK ekskl. moms.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have varetaget rollen som totalrådgiver, ved renovering af minimum 2 svømmehaller, inden for de seneste 3 år. Hvert af de 2 projekter, skal indeholde opgaver vedr. vandbehandling og betonrenovering. Den samlede entreprisesum for hvert af de 2 projekter, skal andrage mindst 10 000 000 DKK ekskl. moms.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder en arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder. Kontrakten indeholder et CSR-bilag. ABR18 finder anvendelse.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/08/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/06/2019