Diensten - 294177-2019

25/06/2019    S120    Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česko-Ústí nad Labem: Dodávka programového vybavení

2019/S 120-294177

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ústecký kraj
Národní identifikační číslo: 70892156
Poštovní adresa: Velká Hradební 3118/48
Obec: Ústí nad Labem
Kód NUTS: CZ042
PSČ: 400 02
Země: Česko
Kontaktní osoba: Bc. Petra Honnerová
E-mail: honnerova.p@kr-ustecky.cz
Tel.: +420 475657331

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.kr-ustecky.cz

Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázku zadává centrální zadavatel
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytování užívacích práv k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation, související služby a podpora

Spisové číslo: KUUK/49503/2019/INV/VZ-SMT/2
II.1.2)Hlavní kód CPV
72268000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování užívacích práv („Licencí") k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solution a poskytování dalších služeb spojených s využitím licencí právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v působnosti Ústeckého kraje - zabezpečení v roli autorizovaného prodejce pro oblast vzdělávání.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 19 442 193.60 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72268000
48000000
48600000
48900000
48300000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ042
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, ČESKÁ REPUBLIKA, a jím zřizované organizace, s nimiž uzavřel smlouvu o centralizovaném zadávání, příloha č. 3 zadávací dokumentace.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování užívacích práv (Licencí) k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solution a poskytování dalších služeb spojených s využitím licencí právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v působnosti Ústeckého kraje - zabezpečení v roli autorizovaného prodejce pro oblast vzdělávání.

A) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka produktu Microsoft 365 A3, který zahrnuje minimálně:

a) Windows 10 Education A3

b) Office 365 A3

c) Enterprise Mobility + Security E3

d) Minecraft Education Edition

e) Benefity EES

Požadované produkty:

Produkt Popis produktu

AAD-38391 M365 EDU A3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr

AAD-38397 M365 EDU A3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr STUUseBnft

B) Předmětem Podpory licenční politiky Microsoft je:

a) poskytování certifikovaných licenčních specialistů pro licenční politiku k Microsoft produktům pro konzultace optimálního licenčního řešení,

c) poskytování jediného a centrálního místa pro objednávání licencí / licenční konzultace,

d) poskytování pomoci s optimalizací licencí prostřednictvím služby softwarových auditů (Software Asset Management),

e) poskytování konzultačních a poradenských služeb souvisejících s uplatněním produktu v prostředí zadavatele v minimální délce 1 člověkoden vždy za období 12 měsíců.

C) Předmětem zajištění agendy Správa licencí je:

a) zpracování přehledů o počtu a typech licencí v organizacích,

b) poskytnutí přístupu k informacím o licencích jednotlivým organizacím prostřednictvím internetu,

c) vedení průkazné evidence o objednávkách licencí jednotlivými organizacemi,

d) evidence licencí pro jednotlivé organizace v souladu s požadavky a doporučeními společnosti Microsoft a BSA,

e) vedení a zpracování agendy související s aktivací SW pro všechny studenty a pracovníky škol a školských zařízení prostřednictvím samoobslužného webového portálu,

f) aktivace licencí, aktivace a správa anuitních benefitů.

D) Služby základního zprovoznění Office 365 v prostředí organizací:

1) příprava on-line dotazníku pro každou organizaci pro sběr základních informací:

— Email s odkazem na on-line dotazník rozesílá koordinátor zřizovatele (možnost využití Forms dokumentu),

— Konsolidaci výstupů zajistí dodavatel,

2) setkání zástupců jednotlivých škol (zástupce IT, ředitel)

— 2 – 3 termíny v délce 2 hodin

— Prostory zajistí zřizovatel

— Pozvánku rozešle zřizovatel

— Registrace účastníků zřizovatel/dodavatel

3) zprovoznění Office 365 v prostředí dané školy

— Založení tenantu (jméno tenantu dodá daná škola)

— Ověření zda je navrhované jméno tenantu možno použít

— Propojení domény (domena.cz) s Office 365

— Identifikace používaných online služeb

— Konfigurace DNS pro vybrané online služby

— Konfigurace vybraných online služeb

— OneDrive for Business

Skype for Business

SharePoint Online

Teams

— Základní konfigurace zabezpečení Office 365

— Konfigurace pro uživatelské identity

E) Požadovaná telefonická hotline podpora v délce trvání 6 měsíců od nasazení:

— Rozsah 5x7 hodin

— V českém jazyce

— Reakční doba - následující pracovní den

F) Vzdálená technická podpora v délce trvání 6 měsíců od nasazení:

— V pracovních dnech 5 x 7 hodin

— Na základě ticketů z telefonické hotline podpory (max. 1 ticket/měsíc)

G) Požadovaný počet licencí:

Počet licencí je odvozen od počtu pedagogů a zaměstnanců, kteří pracují pro danou organizaci dle definice Microsoft Education Qualified User (EQU). Počet EQU a počet studentů na organizaci je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 19 442 193.60 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 01/01/2020
Konec: 31/12/2022
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

— dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

— dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost volnou „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“,

— dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením osvědčení o odborné způsobilosti, ze kterého vyplyne, že je držitelem současně:

O dokladu osvědčujícího, že dodavatel je autorizovaný partner LSP – Licensing Solution Partners (dříve LAR – Large Account Reseller) pro Českou republiku společnosti Microsoft, s.r.o.

- Microsoft kompetence v úrovni Gold se zaměřením na Volume Licensing,

- Microsoft kompetence v úrovni Gold se zaměřením na Software Asset Management,

Popř. potvrzení výrobce SW (nebo jiné certifikační autority) o složení nebo držení certifikace/autorizace – vše v platném znění.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 22/07/2019
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 22/07/2019
Místní čas: 10:00
Místo:

Krajský úřad Ústeckého kraje

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/06/2019