Diensten - 294177-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Ústí nad Labem: Leveren van software

2019/S 120-294177

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ústecký kraj
70892156
Velká Hradební 3118/48
Ústí nad Labem
400 02
Tsjechië
Contactpersoon: Bc. Petra Honnerová
Telefoon: +420 475657331
E-mail: honnerova.p@kr-ustecky.cz
NUTS-code: CZ042

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.kr-ustecky.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Poskytování užívacích práv k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation, související služby a podpora

Referentienummer: KUUK/49503/2019/INV/VZ-SMT/2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72268000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 19 442 193.60 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72268000
48000000
48600000
48900000
48300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ042
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 19 442 193.60 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019