Tjenesteydelser - 294206-2019

25/06/2019    S120

Danmark-Viby: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 120-294206

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Børn og Unge
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Grøndalsvej 2
By: Viby J
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Proces- og projektleder Lars Guldager
E-mail: lagu@aarhus.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://aarhus.dk/om-kommunen/boern-og-unge/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: MOE A/S
CVR-nummer: 64045628
Postadresse: Mariane Thomsens Gade 1C
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Bygherrerådgiver Louise Hougaard
E-mail: loho@moe.dk
Telefon: +45 25400006

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.moe.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivning - Ny dagtilbudsafdeling i Tilst og Sabro

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud omfatter Totalrådgivning i fbm etablering af 2 nye dagtilbudsafdelinger - delkontrakt 1: Ny dagtilbudsafdeling i Tilst og delkontrakt 2: Ny dagtilbudsafdeling i Sabro.

Begge dagtilbudsafd. vil blive planlagt og udviklet på baggrund af en inddragelsesproces, hvor der arbejdes med organisering og fysisk indretning, som sikrer små miljøer i dagtilbudsafdelingerne.

Begge afdelinger skal indeholde 6 børnegrupper, som udgangspunkt 3 grupper af 20 børn i børnehave og 3 grupper af 12 børn i vuggestue. Der skal være indarbejdet såkaldt interval, hvilket vil sige et børneindtag på 10% mere end normeringen. Derudover skal der indarbejdes bygningsmæssig fleksibilitet, således at de enkelte grupper ved relativt få omkostninger kan omstruktureres.

Den samlede økonomiske ramme er på 20 600 000 DKK ekskl. moms for hver dagtilbudsafdeling.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Totalrådgivning for dagtilbudsafdeling i Tilst

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Tåstumvænget 8, 8381 Tilst

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til beskrivelse ovenfor i pkt. II.1.4 samt ydelsesbeskrivelse som indgår i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 37
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Er der flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og som opfylder mindstekravene til egnethed, vil Ordregiver ved udvælgelsen af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, lægge vægt på følgende i prioriteret rækkefølge:

— At ansøgeren viser referencer som er sammenlignelige med de udbudte projekter og som viser erfaring inden for både de arkitekt- og ingeniørfaglige kompetencer, herunder også kompetencer inden for procesledelse og brugerinddragelse.

Med sammenlignelige referencer anses nybyggeri eller større ombygninger af børneinstitutionsbyggeri og lignende byggerier med miljøer for børns læring. Projekter hvor byggeriet er opført i forbindelse med en skole i drift, anses som særlig sammenlignelig med delkontrakten vedr. Ny dagtilbudsafdeling i Tilst.

Hvis ydelsen omfatter totalrådgivning inkl. byggeledelse anses referencen som mere sammenlignelig end for ydelser i en totalentreprise. Referencerne vil blive vurderet ud fra en helhedsbetragtning,

— At ansøgeren har en god økonomisk kapacitet og stabilitet.

Udvælgelsen vil blive foretaget på grundlag af oplysningerne om økonomiske, finansielle og tekniske formåen angivet i den afleverede ESPD’en, idet Ordregiver dog forbeholder sig ret til at inddrage oplysninger, der findes andre steder i ansøgningen, der efter Ordregivers skøn har betydning for udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Totalrådgivning for dagtilbudsafdeling i Sabro

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Rønnevangen 2, Sabro

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til beskrivelsen ovenfor i pkt. II.1.4, samt ydelsesbeskrivelsen der indgår i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 37
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Er der flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og som opfylder mindstekravene til egnethed, vil Ordregiver ved udvælgelsen af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, lægge vægt på følgende i prioriteret rækkefølge:

— At ansøgeren viser referencer som er sammenlignelige med de udbudte projekter og som viser erfaring inden for både de arkitekt- og ingeniørfaglige kompetencer, herunder også kompetencer inden for procesledelse og brugerinddragelse.

Med sammenlignelige referencer anses nybyggeri eller større ombygninger af børneinstitutionsbyggeri og lignende byggerier med miljøer for børns læring.

Hvis ydelsen omfatter totalrådgivning inkl. byggeledelse anses referencen som mere sammenlignelig end for ydelser i en totalentreprise. Referencerne vil blive vurderet ud fra en helhedsbetragtning,

— At ansøgeren har en god økonomisk kapacitet og stabilitet.

Udvælgelsen vil blive foretaget på grundlag af oplysningerne om økonomiske, finansielle og tekniske formåen angivet i den afleverede ESPD’en, idet Ordregiver dog forbeholder sig ret til at inddrage oplysninger, der findes andre steder i ansøgningen, der efter Ordregivers skøn har betydning for udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse ansøgers samlede årsomsætning, ansøgers egenkapital, samt ansøgers resultat før skat. Oplysningerne skal afgives for det seneste tilgængelige regnskabsår og afgives ved at udfylde ESPD del IV afsnit B.

Såfremt ansøger ikke har rådighed over de krævede nøgletal inden for det seneste regnskabsår, skal ansøger oplyse hvornår ansøger blev etableret. Dette gøres ved at udfylde feltet ”Set-up of economic operator”

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgivers omsætning i det seneste regnskabsår skal være minimum 3 000 000 DKK ekskl. moms,

- Tilbudsgivers resultat før skat skal i det seneste regnskabsår have været positivt,

- Tilbudsgivers egenkapital skal i det seneste regnskabsår have været positiv.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal beskrive ansøgers væsentligste igangværende eller afsluttede referencer inden for de seneste 3 år vedrørende børneinstitutionsbyggeri og lignende byggerier med miljøer for børns læring, hvor ansøgeren har ydet totalrådgivning eller arkitektydelser eller ingeniørydelser.

Det skal for hver reference beskrives hvilke(n) af følgende roller, tilbudsgiver har varetaget på projektet:

(a) projektleder,

(b) arkitekt,

(c) landskabsarkitekt,

(d) procesleder på brugerinddragelsesproces,

(e) projekteringsleder,

(f) konstruktionsingeniør,

(g) installationsingeniør,

(h) byggeleder,

(i) kvalitetskoordinator,

(j) arbejdsmiljøkoordinator.

Ansøger bedes i sin beskrivelse af referencen tydeligt angive hvilke(n) af de ovenstående roller (a-j), ansøger har varetaget for den pågældende reference.

Der skal desuden for hver reference angives bygherre, anlægssummen og tidspunktet for ydelse af rådgivningen.

Der må maksimalt afleveres 7 referencer, uanset om der ansøges om 1 eller 2 delkontrakter.

Oplysningerne afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit C. Hvis ansøger foretrækker det, kan referencerne dog også angives i et særskilt bilag, der afleveres sammen med tilbuddet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 år kunne dokumentere minimum 1 reference på levering af arkitektydelser på børnedaginstitutionsbyggerier med en anlægsramme på over 8 000 000 DKK projekt.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Totalrådgivning udføres iht. ABR18 med tilføjelser og præciseringer som beskrevet i udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/08/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøgere/tilbudsgivere, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135 og § 136, er afskåret fra at afgive tilbud.

Såfremt en tilbudsgiver er omfattet § §135-136 kan tilbudsgiver ved fremlæggelse af tilstrækkeligt dokumentation for sin pålidelighed påvise at denne ikke skal udelukkes jf. betingelser i udbudslovens § 138.

Tilbudsgivere skal aflevere udfyldt ESPD i forbindelse med afgivelse af tilbud. Hjælp til udfyldelse af ESPD kan fås på https://bedreudbud.dk/files/media/documents/vejledninger/ESPD%20-%20Dokumentation_og_eCertis.pdf

Den vindende tilbudsgiver skal indlevere dokumentation for oplysninger givet i ESPD. Tilbudsgiverne opfordres til at vedlægge dokumentation allerede ved tilbudsgivning.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristen i forhold til tildeling af opgaven er 45 dage efter offentliggørelsen af en tildelingsbekendtgørelse i EU-tidende. En evnt. klage skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for udbudsregler
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 74715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/06/2019