Diensten - 294268-2022

Submission deadline has been amended by:  341650-2022
01/06/2022    S105

Polen-Warschau: Diensten voor onderwijs en opleiding

2022/S 105-294268

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Nationaal identificatienummer: 7011010460
Postadres: Wspólna 1/3
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL Polska
Postcode: 00-529
Land: Polen
Contactpersoon: Joanna Petryka
E-mail: przetargi@nauka.gov.pl
Telefoon: +48 225292725
Fax: +48 225292780
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka
Adres van het kopersprofiel: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zamowienia-do-ktorych-stosuje-sie-przepisy-prawa-zamowien-publicznych
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://zamowienia-mein.ezamawiajacy.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Edukacja i Nauka

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Organizacja wizyt studyjnych dla kadry zarządzającej i administracyjnej polskich uczelni w czołowych europejskich uczelniach zagranicznych w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” PO WER

Referentienummer: BDG-WZP.2630.5.2022.5.JP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zamówienie podzielone jest na 4 części:

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: Wielka Brytania – (organizacja 3 wizyt);

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: Niemcy – (organizacja 2 wizyt);

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA: Holandia (Królestwo Niderlandów) – (organizacja 2 wizyt);

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA: Dania – (organizacja 2 wizyt).

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy zapewniający realizację zamówienia w uczelniach lub instytucjach/podmiotach/spółkach uczelni mających doświadczenie w: konsolidacji uczelni, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, rozwoju nowych metod edukacyjnych i kompetencji studentów oraz kadry akademickiej, współpracy uczelni i instytutów badawczych, internacjonalizacji uczelni, komercjalizacji wyników badań, modelach uczelni, rozwoju kluczowych kompetencji uczelni, z zastrzeżeniem, że co najmniej 2 dni merytoryczne każdej z wizyt studyjnych odbędą się na uczelni. W przypadku realizacji wizyt wyłącznie na uczelni, wszystkie zajęcia mają być prowadzone przez pracowników/specjalistów tej uczelni.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wielka Brytania - Organizacja wizyt studyjnych dla kadry zarządzającej i administracyjnej polskich uczelni w czołowych europejskich uczelniach zagranicznych w ramach PO WER

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55300000 Bereiden en serveren van maaltijden
80500000 Opleidingsdiensten
55110000 Diensten voor hotelaccomodatie
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK United Kingdom
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wielka Brytania

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja w Wielkiej Brytanii wizyt studyjnych dla kadry zarządzającej i administracyjnej polskich uczelni w czołowych uczelniach europejskich dla łącznie 45 uczestników (tj. łącznie 3 wizyty studyjne po 15 uczestników każda), w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy zapewniający realizację zamówienia w uczelniach lub instytucjach/podmiotach/spółkach uczelni mających doświadczenie w:

- konsolidacji uczelni,

- współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

- rozwoju nowych metod edukacyjnych i kompetencji studentów oraz kadry akademickiej,

- współpracy uczelni i instytutów badawczych,

- internacjonalizacji uczelni,

- komercjalizacji wyników badań,

- modelach uczelni,

- rozwoju kluczowych kompetencji uczelni,

z zastrzeżeniem, że co najmniej 2 dni merytoryczne każdej z wizyt studyjnych odbędą się na uczelni. W przypadku realizacji wizyt wyłącznie na uczelni, wszystkie zajęcia mają być prowadzone przez pracowników/specjalistów tej uczelni.

W przypadku gdy wizyty studyjne odbywać się będą również w instytucji/podmiocie/spółce uczelni, uczelnia ta musi być uczelnią, na której realizowane będą co najmniej 2 dni merytoryczne każdej wizyty studyjnej.

Zamawiający wymaga, aby w ramach części przedmiotu zamówienia (tj. jednego państwa) wszystkie wizyty studyjne realizowane były w tej samej uczelni/instytucji/podmiocie/spółce uczelni.

Uczelnia, na której odbywać się będą wizyty studyjne musi znajdować się na liście 300 najlepszych uczelni przynajmniej w jednym z poniższych rankingów:

- Academic Ranking of World Universities na rok 2021 (ranking szanghajski)

- Times Higher Education World University Rankings na rok 2022

- QS World University Rankings na rok 2022

- CWUR – World University Rankings na rok 2022-2023

W ramach części przedmiotu zamówienia Wykonawca może zaoferować tylko jedną uczelnię lub jedną uczelnię i jedną instytucję/podmiot/spółkę uczelni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 6 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz w Załączniku nr 5 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy (PPU)) wraz z załącznikami.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POWR.03.04.00-00-P007/16

II.2.14)Nadere inlichtingen

Wizyty studyjne realizowane będą od dnia zawarcia umowy do 19 grudnia 2022 r. z zastrzeżeniem zapisów w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Niemcy - Organizacja wizyt studyjnych dla kadry zarządzającej i administracyjnej polskich uczelni w czołowych europejskich uczelniach zagranicznych w ramach PO WER

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55300000 Bereiden en serveren van maaltijden
80500000 Opleidingsdiensten
55110000 Diensten voor hotelaccomodatie
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE Deutschland
Voornaamste plaats van uitvoering:

NIemcy

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja w Niemczech wizyt studyjnych dla kadry zarządzającej i administracyjnej polskich uczelni w czołowych uczelniach europejskich dla łącznie 30 uczestników (tj. łącznie 2 wizyty studyjne po 15 uczestników każda), w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy zapewniający realizację zamówienia w uczelniach lub instytucjach/podmiotach/spółkach uczelni mających doświadczenie w:

- konsolidacji uczelni,

- współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

- rozwoju nowych metod edukacyjnych i kompetencji studentów oraz kadry akademickiej,

- współpracy uczelni i instytutów badawczych,

- internacjonalizacji uczelni,

- komercjalizacji wyników badań,

- modelach uczelni,

- rozwoju kluczowych kompetencji uczelni,

z zastrzeżeniem, że co najmniej 2 dni merytoryczne każdej z wizyt studyjnych odbędą się na uczelni. W przypadku realizacji wizyt wyłącznie na uczelni, wszystkie zajęcia mają być prowadzone przez pracowników/specjalistów tej uczelni.

W przypadku gdy wizyty studyjne odbywać się będą również w instytucji/podmiocie/spółce uczelni, uczelnia ta musi być uczelnią, na której realizowane będą co najmniej 2 dni merytoryczne każdej wizyty studyjnej.

Zamawiający wymaga, aby w ramach części przedmiotu zamówienia (tj. jednego państwa) wszystkie wizyty studyjne realizowane były w tej samej uczelni/instytucji/podmiocie/spółce uczelni.

Uczelnia, na której odbywać się będą wizyty studyjne musi znajdować się na liście 300 najlepszych uczelni przynajmniej w jednym z poniższych rankingów:

- Academic Ranking of World Universities na rok 2021 (ranking szanghajski)

- Times Higher Education World University Rankings na rok 2022

- QS World University Rankings na rok 2022

- CWUR – World University Rankings na rok 2022-2023

W ramach części przedmiotu zamówienia Wykonawca może zaoferować tylko jedną uczelnię lub jedną uczelnię i jedną instytucję/podmiot/spółkę uczelni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 6 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz w Załączniku nr 5 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy (PPU)) wraz z załącznikami.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POWR.03.04.00-00-P007/16

II.2.14)Nadere inlichtingen

Wizyty studyjne realizowane będą od dnia zawarcia umowy do 19 grudnia 2022 r. z zastrzeżeniem zapisów w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Holandia (Królestwo Niderlandów) - Organizacja wizyt studyjnych dla kadry zarządzającej i administracyjnej polskich uczelni w czołowych europejskich uczelniach zagranicznych w ramach PO WER

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55300000 Bereiden en serveren van maaltijden
80500000 Opleidingsdiensten
55110000 Diensten voor hotelaccomodatie
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Holandia (Królestwo Niderlandów)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja w Holandii (Królestwo Niderlandów) - wizyt studyjnych dla kadry zarządzającej i administracyjnej polskich uczelni w czołowych uczelniach europejskich dla łącznie 30 uczestników (tj. łącznie 2 wizyty studyjne po 15 uczestników każda), w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy zapewniający realizację zamówienia w uczelniach lub instytucjach/podmiotach/spółkach uczelni mających doświadczenie w:

- konsolidacji uczelni,

- współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

- rozwoju nowych metod edukacyjnych i kompetencji studentów oraz kadry akademickiej,

- współpracy uczelni i instytutów badawczych,

- internacjonalizacji uczelni,

- komercjalizacji wyników badań,

- modelach uczelni,

- rozwoju kluczowych kompetencji uczelni,

z zastrzeżeniem, że co najmniej 2 dni merytoryczne każdej z wizyt studyjnych odbędą się na uczelni. W przypadku realizacji wizyt wyłącznie na uczelni, wszystkie zajęcia mają być prowadzone przez pracowników/specjalistów tej uczelni.

W przypadku gdy wizyty studyjne odbywać się będą również w instytucji/podmiocie/spółce uczelni, uczelnia ta musi być uczelnią, na której realizowane będą co najmniej 2 dni merytoryczne każdej wizyty studyjnej.

Zamawiający wymaga, aby w ramach części przedmiotu zamówienia (tj. jednego państwa) wszystkie wizyty studyjne realizowane były w tej samej uczelni/instytucji/podmiocie/spółce uczelni.

Uczelnia, na której odbywać się będą wizyty studyjne musi znajdować się na liście 300 najlepszych uczelni przynajmniej w jednym z poniższych rankingów:

- Academic Ranking of World Universities na rok 2021 (ranking szanghajski)

- Times Higher Education World University Rankings na rok 2022

- QS World University Rankings na rok 2022

- CWUR – World University Rankings na rok 2022-2023

W ramach części przedmiotu zamówienia Wykonawca może zaoferować tylko jedną uczelnię lub jedną uczelnię i jedną instytucję/podmiot/spółkę uczelni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 6 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz w Załączniku nr 5 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy (PPU)) wraz z załącznikami.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POWR.03.04.00-00-P007/16

II.2.14)Nadere inlichtingen

Wizyty studyjne realizowane będą od dnia zawarcia umowy do 19 grudnia 2022 r. z zastrzeżeniem zapisów w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dania - Organizacja wizyt studyjnych dla kadry zarządzającej i administracyjnej polskich uczelni w czołowych europejskich uczelniach zagranicznych w ramach PO WER

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55300000 Bereiden en serveren van maaltijden
80500000 Opleidingsdiensten
55110000 Diensten voor hotelaccomodatie
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK Danmark
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dania

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja w Danii - wizyt studyjnych dla kadry zarządzającej i administracyjnej polskich uczelni w czołowych uczelniach europejskich dla łącznie 30 uczestników (tj. łącznie 2 wizyty studyjne po 15 uczestników każda), w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy zapewniający realizację zamówienia w uczelniach lub instytucjach/podmiotach/spółkach uczelni mających doświadczenie w:

- konsolidacji uczelni,

- współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

- rozwoju nowych metod edukacyjnych i kompetencji studentów oraz kadry akademickiej,

- współpracy uczelni i instytutów badawczych,

- internacjonalizacji uczelni,

- komercjalizacji wyników badań,

- modelach uczelni,

- rozwoju kluczowych kompetencji uczelni,

z zastrzeżeniem, że co najmniej 2 dni merytoryczne każdej z wizyt studyjnych odbędą się na uczelni. W przypadku realizacji wizyt wyłącznie na uczelni, wszystkie zajęcia mają być prowadzone przez pracowników/specjalistów tej uczelni.

W przypadku gdy wizyty studyjne odbywać się będą również w instytucji/podmiocie/spółce uczelni, uczelnia ta musi być uczelnią, na której realizowane będą co najmniej 2 dni merytoryczne każdej wizyty studyjnej.

Zamawiający wymaga, aby w ramach części przedmiotu zamówienia (tj. jednego państwa) wszystkie wizyty studyjne realizowane były w tej samej uczelni/instytucji/podmiocie/spółce uczelni.

Uczelnia, na której odbywać się będą wizyty studyjne musi znajdować się na liście 300 najlepszych uczelni przynajmniej w jednym z poniższych rankingów:

- Academic Ranking of World Universities na rok 2021 (ranking szanghajski)

- Times Higher Education World University Rankings na rok 2022

- QS World University Rankings na rok 2022

- CWUR – World University Rankings na rok 2022-2023

W ramach części przedmiotu zamówienia Wykonawca może zaoferować tylko jedną uczelnię lub jedną uczelnię i jedną instytucję/podmiot/spółkę uczelni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 6 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz w Załączniku nr 5 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy (PPU)) wraz z załącznikami.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POWR.03.04.00-00-P007/16

II.2.14)Nadere inlichtingen

Wizyty studyjne realizowane będą od dnia zawarcia umowy do 19 grudnia 2022 r. z zastrzeżeniem zapisów w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Cena – 60 %; Jakość – 40 %. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert przyjmując zasadę, że 1 % = 1 punkt.

2. Punkty w kryterium „Cena" zostaną obliczone według wzoru: Liczba punktów = (najniższa zaoferowana cena brutto oferty/ cena brutto oferty ocenianej) x 60 (waga kryterium).

3. Punkty w kryterium „Jakość" zostaną obliczone według tabeli (Rozdział XIV ust. 2 pkt 2 SWZ), w zależności od miejsca uczelni na której realizowany będzie przedmiot zamówienia w danym rankingu:

1) Academic Ranking of World Universities (ranking szanghajski) na rok 2021 – max 10 pkt;

2) Times Higher Education World University Rankings na rok 2022 – max 10 pkt;

3) QS World University Rankings na rok 2022 – max 10 pkt;

4) CWUR – World University Rankings na rok 2022–2023 – max 10 pkt.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
Inlichtingen over nationale procedures zijn beschikbaar op: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.). Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy Pzp w związku z art. 359 pkt 1 ustawy Pzp, z zastosowaniem art. 360 pkt 3 i 4 ustawy Pzp.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 27/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 22457801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na Projektowane Postanowienie Umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

4. Termin na wniesienie odwołania, określają przepisy ustawy właściwe dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.

5. Zgodnie z art. 579 ust. 1 ustawy na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

7. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departament Odwołań Urzędu
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2022