We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Szolgáltatások - 294275-2019

25/06/2019    S120    Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Rendezvényszervezési szolgáltatások

2019/S 120-294275

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_45386071
Postai cím: Margit körút 15–17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Barna Orsolya
E-mail: barnao@barnao.hu
Telefon: +36 12347124
Fax: +36 12351048

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kbka.org

A felhasználói oldal címe: http://www.kbka.org

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000760092019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000760092019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Környezetvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Rendezvényszervezési szolgáltatás vásárlása

Hivatkozási szám: EKR000760092019
II.1.2)Fő CPV-kód
79952000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés keretében "Rendezvényszervezési és kapcsolódó szolgáltatások vásárlása a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány számára"

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 250 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79950000
79951000
79952100
79953000
79955000
79956000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:

1013 Budapest, Döbrentei u. 2. V. em.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés keretében "Rendezvényszervezési és kapcsolódó szolgáltatások vásárlása a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány számára"

Nyertes ajánlattevő feladata:

Az ajánlattevő feladata különféle rendezvények megszervezése, teljes körű előkészítése és lebonyolítása budapesti és vidéki helyszíneken az ajánlatkérő/megrendelő által megadott megrendelések alapján. Rendezvényszervezési feladatok a megrendelt rendezvény jellegétől függően különösen – de nem teljességgel – az alábbi feladatokat foglalják magukban:

— A rendezvény és a rendezvényhelyszín teljes körű előkészítése, különösen

— Catering biztosítása a pénzügyi ajánlatnak megfelelően. Az egyes tételeket az árajánlatnak megfelelően kell beárazni,

— Szálláshelyek biztosítása MAGYARORSZÁGon és külföldön,

— A rendezvény résztvevőinek meghívásával kapcsolatos teljes körű előkészítő és lebonyolító tevékenység magyar, ill. szükség esetén angol nyelven

— A helyszíneken a szükséges bonyolító szakemberek (rendezvényszervező, hostess, stb.) biztosítása a rendezvény jellegéhez és nagyságához mérten az ajánlatkérő/megrendelő által meghatározott megrendelésnek megfelelően,

— Technikai eszközök (fény- és hangtechnika, tolmács berendezés, hangrögzítés, stb.) biztosítása, helyszínre szállítása és üzemeltetése, a felépítés és bontás teljes körű elvégzése,

— A rendezvényhez kapcsolódó szakmai, valamint alternatív programok biztosítása, közreműködők, előadók, moderátorok, tolmács leszervezése (kivétel az ajánlatkérő/megrendelő által megjelölt előadók),

— A rendezvényekhez kapcsolódó dekorációs- és szóróanyagok tervezése, gyártatása és leszállítása a rendezvény helyszínére,

— A rendezvényekhez kapcsolódó ajándéktárgyak megterveztetése, kiviteleztetése, beszerzése,

— Az adott rendezvényekhez kapcsolódó kulturális események szervezése, jegyek biztosítása színházi és egyéb kulturális eseményeken,

— Rendezvényekhez szorosan kapcsolódó kreatív stratégiák és tervek készítése, megvalósítása, kreatív tervezési, gyártási, gyártás-előkészítési feladatok elvégzése,

— Rendezvényekhez kapcsolódó PR és sajtókapcsolati feladatok, valamint sajtórendezvények szervezése, technika biztosítása,

— Rendezvényekhez kapcsolódó on-line feladatok elvégzése.

Keretösszeg azonos a becsült értékkel: nettó 250 000 000 Ft.

Az ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ára vállal megrendelési kötelezettséget.

A szerződés teljesítése során előre láthatólag több (legalább 2 db) több napos nemzetközi konferencia teljes körű lebonyolítására kerül sor, amelyek egyenként legalább 100 fő egyidejű részvételével fognak lezajlani.

Az ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 250 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 23/08/2019
Befejezés: 30/06/2020
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Az ajánlatkérő egyoldalú döntésével, egy alkalommal legfeljebb 12 hónappal.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban a kezdésként megadott dátum az eljárás meghirdethetősége miatt került rögzítésre. A teljesítés valós kezdete a szerződés hatályba lépésének napja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján az AT ajánlatában köteles előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes eu. közbesz. dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ha egy AT az előírt alk. követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani.

A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerz. teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alváll-t.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bek. alapján AT az alk. igazolásában részt vevő alváll. vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alváll-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. alapján az elj. eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)t felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott AT-(k)nek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn: a 321/2015. (X.30.) Kr. 1-8., 10., 12-16. § szerint.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltakra.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak). Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi

Öntisztázás: Kbt. 64. §-a szerint.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban váltbej. elj. A nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseire, a 69. § (11) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésére.

P/1: Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti év közbeszerzés tárgyából (rendezvényszervezési szolgáltatások) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (rendezvényszervezési szolgáltatások) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem éri el összesen a 185 000 000 HUF értéket.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére.

M/1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya (rendezvényszervezési szolgáltatások) szerinti munkákra vonatkozó igazolást illetve referencianyilatkozatot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései szerint legalább az alábbi tartalommal:

— az elvégzett munka tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen:

— teljesítés mennyisége,

— a teljesítés ideje (kezdés és befejezés napja év/hó/nap),

— a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat,

— a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége,

— kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.

M/2: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat,

— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen,

— a végzettséget igazoló dokumentumok,

— a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.

A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban, a szakmai gyakorlat (év/hó bontásban) az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandóak össze.

M/3: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének e) pontja alapján az ajánlattevő minőségbiztosítási szabványoknak való megfelelőségének igazolása.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) legalább 1 db nemzetközi konferencia lebonyolításáról szóló referenciával, amelyik legalább 2 napon keresztül, legalább 100 fő egyidejű részvételével zajlott, és a rendezvény teljes körű lebonyolítását tartalmazza.

Az ajánlatkérő teljes körű lebonyolítás alatt azt érti, hogy a referencia az alábbi tevékenységekre is kiterjed:

— catering biztosítása,

— felkért előadók meghívása magyar és angol nyelven,

— a rendezvény helyszínén szükséges személyzet (rendezvényszervező, hostess, biztonsági emberek, moderátor, tolmács) biztosítása,

— a rendezvényhez szükséges technikai eszközök (fény- és hangtechnika, tolmács berendezés, hangrögzítés) biztosítása.

M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez legalább 1 fő felsőfokú egyetemi/főiskolai végzettséggel rendelkező rendezvényszervező szakemberrel, aki legalább 5, azaz öt éves nemzetközi konferenciákat is magában foglaló rendezvényszervezői szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Az ajánlatkérő nemzetközi konferenciákat magában foglaló rendezvényszervezői szakmai tapasztalat alatt azt érti, ha az érintett szakember a releváns időszakban legalább két különböző nemzetközi konferencia kapcsán ellátott rendezvényszervezői feladatokat.

Az M/2 alkalmassági követelményben előírt szakember a Kbt. 65. § (10) bekezdésének alkalmazásával csak saját szakember lehet.

M/3: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik rendezvényszervezésre vonatkozó ISO 9001 minőségi tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal. Az ajánlatkérő elfogadja az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha az ajánlattevőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy az ajánlattevő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A számla ellenértékének kifizetésére az egyedi megrendelésekben meghatározottak szerint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének figyelembevételével, és a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései alkalmazásával 30 napon belül kerül sor.

Vonatkozó jogszabályok: Kbt.; Ptk.; Art.; Áfa tv.; Áht.; Ávr.

Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).

Teljesítési biztosíték: nettó váll. díj 5 %.

Kötbérek:

Késedelmi: napi 50 000 Ft (1 nap után meghiúsulás lehetséges);

Hibás telj.: nettó váll. díj 20 %-a;

Meghiúsulási: eseti megrendelés nettó váll. díj 25 %-a

Biztosítékok Kbt. 134. § (4) bek szerinti rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.

A részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 23/07/2019
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23/07/2019
Helyi idő: 14:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

EKR

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a felhívásban, és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az EKR használatával. Közbesz. dok. letöltése csatoltan a https://ekr.gov.hu oldalon.

2. A Kbt. 35. § (1)-(7) bek-ére is figyelemmel több gazd. szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. Az ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő lejártát követően változás nem következhet be.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdései, és a Kbt. 67. § (1) és (4) bekezdései szerint.

4. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. alapján meg kell jelölni a közbesz. azon részeit, mely teljesítéséhez alváll-t kíván igénybe venni, ill. ezen részek esetében az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót, köteles a nemleges nyilatkozat becsatolására is.

5. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot, és azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.

Az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, tartalmaznia kell valamennyi költséget, mely a szerződés teljesítése során az ajánlattevő oldalán felmerül. Az ajánlatkérő az ajánlati árat nettó HUF értékben kéri megadni.

6. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, szakmai alkalmasság feltételei és azok igazolása (P/1, M/1-3).

7. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, az EKR használatával.

8. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdésében foglaltak szerint azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni.

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a közbeszerzési dokumentumok és a Kbt. előírnak.

10. Nem megengedett gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

11. Ajánlati kötöttség: 1 hónap = 30 nap.

12. Az ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

13. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy – nyertessége esetén – a közbeszerzés tárgyára kiterjedő, legalább 500 000 Ft/káresemény és 4 000 000 Ft/év biztosítási értékű szakmai felelősségbiztosítási szerződést fog kötni vagy ilyen szerződését kiterjeszti/fenntartja. A nyertes ajánlattevőnek a felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolást (kötvényt) legkésőbb a szerződéskötéskor kell bemutatnia.

14. Ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bek. a) pont: A közbeszerzés tárgyával, valamint a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződéssel kapcsolatos alapvető lényeges feltételek egyértelműen meghatározottak, és további minőségi értékelési szempontok nem jelölhetőek meg.

15. Ajánlati biztosíték: 2 000 000 Ft a közb. dok-ban foglaltak szerint. Számla: 11705084-21447707; bizonylat másolata, v. eredeti bank-, biztosítói garancia csatolandó. Befizetés helye: bank.

16. A részajánlat-tétel kizárásának indokai: A rendezvényszervezéssel összefüggő feladatok nem bonthatók szét, mivel megvalósításuk szoros időkeretben, folyamatos iterációt és egyeztetést igényel, ezért indokolt, ha egy cég végzi az előkészítést, tevékenységek koordinálását, határidő megvalósítást.

17. FAKSZ: dr. Barna Orsolya, lajstromszám 00199

18. Az ajánlattétel részletes feltételeit, és további szükséges adatokat teljes körűen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/06/2019