Bygge og anlæg - 294293-2020

25/06/2020    S121

Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med erhvervsbygninger

2020/S 121-294293

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Port of Aalborg A/S
CVR-nummer: 12473192
Postadresse: Langerak 19
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9220 Aalborg Øst
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Lybæk
E-mail: hly@portofaalborg.dk
Telefon: +45 99301444
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://portofaalborg.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Havnedrift, havneinfrastruktur, havnefaciliteter og havnearealer m.v.

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ejeraftale for projektudviklingsselskab

Sagsnr.: 65107
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45213100 Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med erhvervsbygninger
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Port of Aalborg A/S og TL Byg A/S' har til hensigt at indgå en ejeraftale for et fællesejet projektselskab under stiftelse, idet parterne ønsker at etablere et joint venture-samarbejde med henblik på realiseringen af et projekt på en grund under udmatriklering tilhørende Port of Aalborg A/S. Grunden tilskødes projektselskabet, der har til formål at udvikle grunden samt forestå udlejning og opførelse af erhvervsbyggeri herpå. TL Byg A/S bidrager til samarbejdet med sine relevante kompetencer og gennem årene opbyggede erfaringer i henseende til udvikling af et egnet projekt på den udmatrikulerede grund, herunder udvikling, projektering og opførsel af et kontorhus, hvorved opførsel i totalentreprise kan ske på kommercielle vilkår, som er optimalt gunstige for projektselskabet. Port of Aalborg A/S bidrager med relevante kompetencer i henseende til afsøgning af markedet for relevante lejere og/eller investorer samt indgåelse af kontrakter med disse vedrørende det opførte kontorhus.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 63 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Port of Aalborg A/S' arealer beliggende ved Østhavnen (Ankeret, 9220 Aalborg Øst).

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ejeraftalen tildeles TL Byg A/S og et fælles projektselskab stiftes som led i Port of Aalborg A/S' udstykning af en grund med henblik på udvikling af erhvervsbyggeri til udlejning og/eller salg til tredjemand. Port of Aalborg A/S besidder ikke tilstrækkelig kapacitet til udviklingen af grunden på egen hånd, hvorfor indgåelsen af et joint venture-samarbejde med TL Byg A/S (der har opbygget en erfaringsbase med projektudvikling) ved et fællesejet projektselskab er en forudsætning for Port of Aalborg A/S' udvikling af grunden samt udlejning og opførelse af erhvervsbyggeri herpå. De overordnede retningslinjer for parternes samarbejde følger af ejeraftalen. Det er hensigten, at parterne skal indgå som ligeværdige parter i projektselskabet og hver bidrage med sine særlige kompetencer og eje 50 % af selskabets selskabskapital.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Port of Aalborg A/S har til hensigt at indgå et samarbejde med TL Byg A/S om udviklingen af Port of Aalborg A/S' grund under særskilt udmatrikulering samt udlejning og opførelse af erhvervsbyggeri herpå, idet TL Byg A/S har opbygget værdifulde projektudviklingskompetencer i forbindelse med tidligere deltagelse i og gennemførelse af projektudvikling.

TL Byg A/S er et privat selskab, som har til formål at drive bygge- og anlægsvirksomhed samt projektudviklingsvirksomhed.

Port of Aalborg A/S er et kommunalt ejet aktieselskab, der har til formål at udøve havnerelaterede aktiviteter, herunder bl.a. udøvelse af havnedrift, rådighedsstillelse af havneinfrastruktur og havnefaciliteter samt udlejning og udvikling af havnearealer m.v.

Port of Aalborg A/S overdrager en særskilt udmatrikuleret grund til et af parterne fællesejet projektselskab, hvor parterne indgår som ligeværdige parter og hver bidrager med sine særlige kompetencer samt ejer 50 % af selskabets selskabskapital. Projektselskabet har til formål at udvikle attraktivt kontorhus på grunden, som afspejler markedets efterspørgsel samt forestå udlejning og opførelse af erhvervsbyggeri. TL Byg A/S bidrager til samarbejdet med sine relevante kompetencer og gennem årene oparbejdede erfaringer inden for projektudvikling i henseende til udviklingen af et egnet projekt på den udmatrikulerede grund, herunder udvikling og projektering af erfaringsmæssigt værdifuldt kontorhusbyggeri og opførsel heraf, hvorved opførsel i totalentreprise kan ske på kommercielle vilkår, som er optimalt gunstige for projektselskabet. Port of Aalborg A/S bidrager med sine relevante kompetencer i henseende til afsøgning af markedet for relevante lejere og/eller investorer og indgåelse af kontrakter med disse vedrørende det opførte kontorhus.

Port of Aalborg A/S besidder ikke tilstrækkelig kapacitet til udviklingen af grunden på egen hånd, hvorfor indgåelsen af et joint venture-samarbejde med TL Byg A/S, der netop besidder kapaciteten og de relevante kompetencer og erfaringer, ved et fællesejet projektselskab er en forudsætning for Port of Aalborg A/S' udvikling af grunden samt udlejning og opførelse af et kontorhus herpå. Ejeraftalen regulerer parternes indbyrdes forhold vedrørende det kommercielle samarbejde om stiftelsen og driften af det fællesejede projektselskab med henblik på opførelse, udlejning og/eller salg af et kontorhus på grunden.

Idet joint venture-samarbejdet er en forudsætning for udviklingen af grunden, og idet indgåelsen af et kommercielt samarbejde i selskabsform som udgangspunkt ikke er udbudspligt vurderes det, at tildeling af ejeraftalen kan ske uden forudgående offentliggørelse.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
24/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: TL Byg A/S
CVR-nummer: 74101119
By: Gartnervej 9
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9200 Aalborg SV
Land: Danmark
Internetadresse: https://www.tlbyg.dk/DK.aspx
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 63 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 63 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naeveneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/06/2020