Diensten - 294337-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Verenigd Koninkrijk-Paisley: Diensten voor hoger onderwijs

2019/S 120-294337

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
University of the West of Scotland
High Street
Paisley
PA1 2BE
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1418483647
E-mail: procurement@uws.ac.uk
NUTS-code: UKM83

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uws.ac.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00473

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.publiccontractsscotland.gov.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.publiccontractsscotland.gov.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

UWS London Campus — Provision of Student Recruitment Services and Campus Infrastructure

Referentienummer: UWS/2019/030
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Provision of education services to UWS London including student recruitment services and campus infrastructure.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Lots A and B.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot A: Recruitment Services

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI
Voornaamste plaats van uitvoering:

London.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

To achieve the numbers and quality of students set out in UWS targets for London. This lot may be fulfilled through a variety of recruitment channels including direct marketing, agent network, or provision of a Pathway service to attract a broader range of students into both undergraduate and postgraduate provision.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Expertise / Weging: 35 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Output / Weging: 35 %
Kostencriterium - Naam: Cost and value for money / Weging: 30 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Up to further 60 months.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 3
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

As per the ‘Competitive Procedure with Negotiation — Invitation to Participate’ document.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot B: Campus Infrastructure

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI
Voornaamste plaats van uitvoering:

London.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

To supply under lease arrangement an appropriate campus building and infrastructure on a turn-key basis.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Expertise, reputation / Weging: 35 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality of output / Weging: 35 %
Kostencriterium - Naam: Cost and value for money / Weging: 30 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Up to further 60 months.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 3
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

As stated in the ‘Competitive Procedure with Negotiation — Invitation to Participate’ Document.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

As detailed in the procurement documentation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

As detailed in the procurement documentation.

III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

As detailed in the procurement documentation.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 16/07/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Applicants must submit their proposed financial model for delivering the services. Applicants must submit supporting evidence for their current and planned financial viability in terms of delivering the service on the basis of their proposed financial model.

Note: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Public Contracts Scotland website at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=588344

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the postbox facility. A user guide is available at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/sitehelp/help_guides.aspx

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

A subcontract clause has been included in this contract. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2363

Community benefits are included in this requirement. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2361

A summary of the expected community benefits has been provided as follows:

To be developed as part of the negotiation once the delivery model has been agreed.

(SC Ref:588344)

Download the ESPD document here: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/ESPD/ESPD_Download.aspx?id=588344

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
University of the West of Scotland
High Street
Paisley
PA1 2BE
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1418483647

Internetadres: http://www.uws.ac.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019