Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 294376-2021

11/06/2021    S112

België-Aartselaar: Coördinatie van bouwwerkzaamheden

2021/S 112-294376

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aquafin nv
Nationaal identificatienummer: BE 0440.691.388
Postadres: Dijkstraat 8 (vanaf 10/5/2021: Kontichsesteenweg 38A)
Plaats: Aartselaar
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
Postcode: 2630
Land: België
Contactpersoon: de heer Frans Giele
E-mail: frans.giele@aquafin.be
Telefoon: +32 34504341
Fax: +32 34583020
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.aquafin.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Vennootschap van privaatrecht
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Waterzuivering

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de veiligheidscoördinatie van projectwerken

Referentienummer: CA/FG/2020/00233
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71540000 Coördinatie van bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het leveren van veiligheidscoördinatiediensten met betrekking tot het ontwerp, de voorafgaandelijke nutswerken en de verwezenlijking van projecten om afvalwaterinfrastructuur te bouwen en aan te passen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 862 826.99 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Antwerpen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71540000 Coördinatie van bouwwerkzaamheden
79417000 Veiligheidsadviezen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Beschikbaarheid / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Limburg

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71540000 Coördinatie van bouwwerkzaamheden
79417000 Veiligheidsadviezen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Beschikbaarheid / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oost-Vlaanderen

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71540000 Coördinatie van bouwwerkzaamheden
79417000 Veiligheidsadviezen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Beschikbaarheid / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vlaams-Brabant

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71540000 Coördinatie van bouwwerkzaamheden
79417000 Veiligheidsadviezen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Beschikbaarheid / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

West-Vlaanderen

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71540000 Coördinatie van bouwwerkzaamheden
79417000 Veiligheidsadviezen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Beschikbaarheid / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 030-073943
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CA/FG/2020/00233
Perceel nr.: 1.1
Benaming:

Antwerpen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ibeve vzw
Postadres: Interleuvenlaan 58 bus 2
Plaats: Heverlee
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 3001
Land: België
E-mail: info@ibeve.be
Telefoon: +32 16390490
Fax: +32 16400562
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 720 399.75 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CA/FG/2020/00233
Perceel nr.: 1.2
Benaming:

Antwerpen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: V.E.T.O. & Partners N.V.
Postadres: Houtemstraat 25
Plaats: Oosterzele
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 9860
Land: België
E-mail: info@vetopartners.be
Telefoon: +32 93620440
Fax: +32 936230936
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 900 499.71 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CA/FG/2020/00233
Perceel nr.: 2.1
Benaming:

Limburg

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ibeve VZW
Postadres: Interleuvenlaan 58 bus 2
Plaats: Heverlee
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 3001
Land: België
E-mail: info@ibeve.be
Telefoon: +32 16390490
Fax: +32 16400562
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 173 266.94 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CA/FG/2020/00233
Perceel nr.: 2.2
Benaming:

Limburg

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VEKMO Nv
Postadres: Industrieweg 45
Plaats: Tessenderlo
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 3980
Land: België
E-mail: info@vekmo.be
Telefoon: +32 16228958
Fax: +32 16582716
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 266 841.11 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CA/FG/2020/00233
Perceel nr.: 3.1
Benaming:

Oost-Vlaanderen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Research & Solutions
Postadres: Ringlaan 39
Plaats: Strombeek-Bever
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 1853
Land: België
E-mail: support@resol.be
Telefoon: +32 32934210
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 587 237.80 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CA/FG/2020/00233
Perceel nr.: 3.2
Benaming:

Oost-Vlaanderen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AB-SOLID
Postadres: Coupure 55
Plaats: Gent
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 9000
Land: België
E-mail: contact@ab-solid.eu
Telefoon: +32 479688343
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 767 301.33 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CA/FG/2020/00233
Perceel nr.: 4.1
Benaming:

Vlaams-Brabant

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ibeve VZW
Postadres: Interleuvenlaan 58 bus 2
Plaats: Heverlee
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 3001
Land: België
E-mail: info@ibeve.be
Telefoon: +32 16390490
Fax: +32 16400562
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 669 415.76 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CA/FG/2020/00233
Perceel nr.: 4.2
Benaming:

Vlaams-Brabant

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: V.E.T.O. & Partners N.V.
Postadres: Houtemstraat 25
Plaats: Oosterzele
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 9860
Land: België
E-mail: info@vetopartners.be
Telefoon: +32 93620440
Fax: +32 936230936
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 742 414.11 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CA/FG/2020/00233
Perceel nr.: 5.1
Benaming:

West-Vlaanderen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ibeve VZW
Postadres: Interleuvenlaan 58 bus 2
Plaats: Heverlee
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 3001
Land: België
E-mail: info@ibeve.be
Telefoon: +32 16390490
Fax: +32 16400562
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 490 201.37 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CA/FG/2020/00233
Perceel nr.: 5.2
Benaming:

West-Vlaanderen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Evoplus
Postadres: Vogelkersstraat 5
Plaats: Oudenaarde
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 9700
Land: België
E-mail: info@evoplus.be
Telefoon: +32 471764451
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 545 249.11 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Burgerlijke rechtbank
Postadres: Bolivarplaats 20 bus 1
Plaats: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: deskundigen.rea.antwerpen@just.fgov.be
Telefoon: +32 32578011
Internetadres: http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2021