Diensten - 294397-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Rijssen: Software voor financiële analyse en boekhouding

2019/S 120-294397

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Rijssen-Holten
Nationaal identificatienummer: 50839519
Postadres: Schild 1, Postbus 244, 7460 AE Rijssen
Plaats: Rijssen
NUTS-code: NL
Postcode: 7461 DD
Land: Nederland
Contactpersoon: Jeanet Nissink
E-mail: j.nissink@rijssen-holten.nl
Telefoon: +31 548854854

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rijssen-holten.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=123224

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=123224
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EA - Nieuw financieel pakket gemeente Rijssen-Holten 2021 t/m 2031 (incl. optiejaren)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48440000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft: het leveren, inrichten, implementeren en onderhouden van een (ingericht) toekomstgericht financieel systeem voor de gemeente Rijssen-Holten. De levering bestaat uit alle software, bijbehorende licenties en dienstverleningscomponenten voor een financieel systeem (de basisconfiguratie), bestaande uit 1 of meerdere geïntegreerde applicaties voor de periode van 5 jaar 1.1.2021 t/m 31.12.2025 met 3 x 2 optiejaren (van 1.1.2026 t/m 31.12.2031).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rijssen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht betreft: het leveren, inrichten, implementeren en onderhouden van een (ingericht) toekomstgericht financieel systeem voor de gemeente Rijssen-Holten. De levering bestaat uit alle software, bijbehorende licenties en dienstverleningscomponenten voor een financieel systeem (de basisconfiguratie), bestaande uit één of meerdere geïntegreerde applicaties voor de periode van 5 jaar 1.1.2021 t/m 31.12.2025 met 3 x 2 optiejaren (van 1.1.2026 t/m 31.12.2031).

De gemeente Rijssen-Holten is op zoek naar een 'on-premise' oplossing. Daarnaast wordt binnen deze uitvraag een aantal opties om eventueel te lichten uitgevraagd.

Daarnaast dienen ook de volgende diensten geleverd te worden:

— onderhoud (correctief, preventief, adaptief en functioneel onderhoud),

— helpdeskondersteuning (inrichten en in stand houden helpdesk voor incidenten en wijzigingen),

— technisch applicatiebeheer vindt in eigen beheer plaats (het installeren, inrichten en implementeren van patches, updates en releases),

— documentatie (actuele functionele en technische beschrijving van het financieel systeem),

— de implementatie van het financieel pakket. Onder implementatie wordt verstaan:

—— het uitvoeren van een inrichtings- en implementatietraject,

—— het volledig werkend en gebruiksklaar opleveren van het systeem per 31.12.2020 voor het boekjaar 2021,

—— het ter beschikking stellen van software,

—— het ondersteunen bij de installatie en inrichting van het financieel systeem,

—— het werkend opleveren van de koppelingen met de diverse applicaties die worden gebruikt bij de gemeente,

—— het opleiden van gebruikers.

De beoogde leverancier dient een oplossing aan te bieden die voorziet in de volgende functionaliteiten/processen (inclusief rapportages). Zie programma van eisen en wensen:

— algemene functionaliteiten,

— grootboekadministratie incl. betalingsverkeer (bank en kas),

— termijnkalender,

— crediteuren- en debiteurenadministratie,

— verplichtingenadministratie,

— begrotingsmodule (meerjarenbegroting en begrotingswijzigingen),

— kostenverdeling,

— activa,

— reserves en voorzieningen,

— treasury (geldleningen en liquiditeitsprognose),

— Administreren van projecten,

— rapportages incl. Iv-3,

— budgetbeheer/-bewaking.

Tevens vraagt de gemeente als te lichten opties uit:

— inningenmodule,

— testomgeving,

— scanoplossing, let op: gemeente vraagt prijsopgave voor koppeling met huidige situatie (Kofax), maar ook een prijsopgave voor een geheel nieuwe scanoplossing. Beide prijsopgaven dienen ingediend te worden middels het prijzenblad. 1 van deze 2 opties zal gelicht worden,

— projectenmodule met meerjarig totaalbeeld (alleen indien nodig voor het vervullen van de eisen voor het administreren van projecten zoals te vinden in het programma van eisen).

Na afloop van het contract wil gemeente Rijssen-Holten een half jaar een mutatielicentie afnemen en voor 7 jaar een raadpleeglicentie. De prijzen hiervan dienen ingediend te worden op het prijzenblad.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 750 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Oorspronkelijke looptijd is tot en met 2025, waarnaar 3 maal een optie gelicht kan worden van 2 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie Negometrix tender 123224.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:24
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 24/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:25
Plaats:

Online (Rijssen).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Overijssel
Plaats: Almelo
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Klachtencommissie van de 14 Twentse gemeenten
Plaats: Enschede
Land: Nederland
Telefoon: +31 548854854
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019