Diensten - 294431-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Belfast: Software en informatiesystemen

2019/S 120-294431

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Special EU Programmes Body
2 Clarence Street West
Belfast
BT2 7GP
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: SSDAdmin.CPDfinance-ni.gov.uk
E-mail: SSDAdmin.CPD@finance-ni.gov.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.etendersni.gov.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.etendersni.gov.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ID 1899813 — Special EU Programmes Body (SEUPB) — 'The PEACE Platform'

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

ID 1899813 — Special EU Programmes Body (SEUPB) — 'The PEACE Platform' The Special EU Programmes Body (SEUPB) is responsible for the implementation of the EU’s PEACE IV and INTERREG VA Programmes. Currently, there is no single reference point/repository of data across the 4 PEACE programmes, spanning 20 years, which provides a detailed overview of activity, outputs and impact that can be used to articulate the journey in Northern Ireland and the Border regions, and the journey travelled over the period of intervention.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 678 300.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000
73000000
73110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN
Voornaamste plaats van uitvoering:

Belfast.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ID 1899813 — Special EU Programmes Body (SEUPB) — 'The PEACE Platform' The Special EU Programmes Body (SEUPB) is responsible for the implementation of the EU’s PEACE IV and INTERREG VA Programmes. Currently, there is no single reference point/repository of data across the 4 PEACE programmes, spanning 20 years, which provides a detailed overview of activity, outputs and impact that can be used to articulate the journey in Northern Ireland and the Border regions, and the journey travelled over the period of intervention.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 678 300.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

SEUPB PEACE project

II.2.14)Nadere inlichtingen

ID 1899813 — Special EU Programmes Body (SEUPB) — 'The PEACE Platform' The Special EU Programmes Body (SEUPB) is responsible for the implementation of the EU’s PEACE IV and INTERREG VA Programmes. There is a need to establish a central repository of data as currently, there is no repository of data across the four PEACE programmes.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 22/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

The pricing strategy applied and the setting of cost/profit margins are a commercial decision for economic operators when submitting a bid for this competition. In addition, neither CPD nor the Authority can provide any guarantee as to the level of business under this contract.

Contract monitoring:

The successful contractor’s performance on the contract will be regularly monitored. Contractors not delivering on contract requirements is a serious matter. It means the public purse is not getting what it is paying for. If a Contractor fails to reach satisfactory levels of contract performance they will be given a specified time to improve. If, after the specified time, they still fail to reach satisfactory levels of contract performance, the matter will be escalated to senior management in CPD for further action. If this occurs and their performance still does not improve to satisfactory levels within the specified period, it may be regarded as an act of grave. professional misconduct and they may be issued with a certificate of unsatisfactory performance and the contract may be. terminated. The issue of a certificate of unsatisfactory performance will result in the contractor being excluded from all procurement competitions being undertaken by Centres of Procurement Expertise on behalf of bodies covered by the Northern Ireland Procurement. Policy for a period of 12 months from the date of issue of the certificate. This contract will not be awarded in lots as a single supplier is required.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
The UK does not have any special review body with responsibility for appeal/mediation procedures in public procurement competitions. Instead; any challenges are dealt with by the High Court, Commercial Division, to which proceedings may be issued regarding alleged breaches of the PCR 2015
Belfast
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

CPD will comply with the Public Contracts Regulations 2015 and, where appropriate, will incorporate a standstill period (i.e. a minimum of 10 calendar days) at the point information on the award of contract is communicated to tenderers. That notification will provide full information on the award decision. This provides time for the unsuccessful tenderers to challenge the award decision before the contract is entered into.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019