Diensten - 294440-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Toulon: Verwarmings-, ventilatie- en luchtbehandelingspakketten

2019/S 120-294440

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CCI territoriale du Var
Postadres: 236 boulevard Maréchal Leclerc
Plaats: Toulon
NUTS-code: FRL05
Postcode: 83000
Land: Frankrijk
E-mail: marches.publics@var.cci.fr
Telefoon: +33 494228164
Fax: +33 494228090

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://var.cci.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.gouv.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=436720&orgAcronyme=l2m
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=436720&orgAcronyme=l2m
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accord-cadre de maintenance des installations climatisation / chauffage / ventilation / ECS du parc immobilier de la CCI du Var

Referentienummer: 2019CCIVMAINTENANCECLIM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42512300
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La consultation porte sur la maintenance des installations climatisation / chauffage / ventilation / ECS du parc immobilier de la CCI du Var sur:

— les établissements du service général (y compris les agences),

— les établissements maritimes portuaires.

Les caractéristiques techniques des prestations sont définies au CCTP propre à chaque lot.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Néant.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Accord-cadre de maintenance des installations climatisation / chauffage / ventilation / ECS pour les bâtiments Ouest-Var de la CCI du Var

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39715200
42512300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL05
Voornaamste plaats van uitvoering:

Var.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Accord-cadre de maintenance des installations Climatisation / Chauffage / Ventilation / ECS pour les bâtiments Ouest-Var de la CCI du Var (le Siège de la CCI, le Palais du Commerce et de la Mer, le Campus de La Grande Tourrache, Centre vie de Signes, Bâtiment de Six-Fours). Chaque lot comprend une partie forfaitaire (maintenance préventive et curative systématique) et une partie à bons de commande (maintenance curative) passée en application des articles R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique.

Maintenance curative (partie à bons de commande): Seuils mini: sans — seuils maxi: 25 000 EUR HT / an.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le présent accord-cadre est conclu à compter de la réception par le titulaire de la lettre portant notification de l'accord-cadre, pour une 1re période d'1 an. Passée cette date, le présent accord-cadre pourra se renouveler par tacite reconduction pour 3 périodes supplémentaires d'une année.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Accord-cadre de maintenance des installations climatisation / chauffage / ventilation / ECS pour les bâtiments Est-Var de la CCI du Var

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39715200
42512300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL05
Voornaamste plaats van uitvoering:

Var.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Accord-cadre de maintenance des installations climatisation / chauffage / ventilation / ECS pour les bâtiments Est-Var de la CCI du Var (Brignoles, Draguignan, et Saint-Raphaël). Chaque lot comprend une partie forfaitaire (maintenance préventive et curative systématique) et une partie à bons de commande (maintenance curative) passée en application des articles R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique.

Maintenance curative (partie à bons de commande): seuil mini: sans — seuil maxi: 16 000 EUR HT / an.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le présent accord-cadre est conclu à compter de la réception par le titulaire de la lettre portant notification de l'accord-cadre, pour une 1re période d'1 an. Passée cette date, le présent accord-cadre pourra se renouveler par tacite reconduction pour 3 périodes supplémentaires d'une année.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Accord-cadre de maintenance des installations Climatisation / Chauffage / Ventilation / ecs pour les Ports de la CCI du Var

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39715200
42512300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL05
Voornaamste plaats van uitvoering:

Var.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Accord-cadre de maintenance des installations climatisation / chauffage / ventilation / ECS pour les Ports de la CCI du Var (Ports de commerce et Ports de plaisance). Chaque lot comprend une partie forfaitaire (maintenance préventive et curative systématique) et une partie à bons de commande (maintenance curative) passée en application des articles R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique.

Maintenance curative (partie à bons de commande): seuil mini: sans — seuil maxi: 25 000 EUR HT / an.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le présent accord-cadre est conclu à compter de la réception par le titulaire de la lettre portant notification de l'accord-cadre, pour une 1re période d'1 an. Passée cette date, le présent accord-cadre pourra se renouveler par tacite reconduction pour 3 périodes supplémentaires d'une année.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/07/2019
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Le présent accord-cadre est conclu à compter de la réception par le titulaire de la lettre portant notification de l'accord-cadre, pour une première période d'1 an. Passée cette date, le présent accord-cadre pourra se renouveler par tacite reconduction pour 3 périodes supplémentaires d'une année.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

La consultation porte sur la maintenance des installations climatisation / chauffage / ventilation / ECS du parc immobilier de la CCI du Var.

La consultation est fractionnée en 3 lots. Chaque lot comprend une partie forfaitaire (maintenance préventive et curative systématique) et une partie à bons de commande (maintenance curative) passée en application des articles R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique.

Les seuils en valeur du présent accord-cadre à bon de commande sont pour chaque année:

— lot nº 1: accord-cadre de maintenance des installations climatisation / chauffage / ventilation / ECS pour les bâtiments Ouest-Var de la CCI du Var (le Siège de la CCI, le Palais du commerce et de la Mer, le Campus de La Grande Tourrache, Centre vie de Signes, Bâtiment de Six-Fours) Maintenance curative (partie à bons de commande): seuils mini: sans — seuils maxi: 25 000 EUR HT / an,

— lot nº 2: accord-cadre de maintenance des installations climatisation / chauffage / ventilation / ECS pour les bâtiments Est-Var de la CCI du Var (Brignoles, Draguignan, et Saint-Raphaël) Maintenance curative (partie à bons de commande): seuil mini: sans — seuil maxi: 16 000 EUR HT / an

— lot nº 3: accord-Cadre de maintenance des installations climatisation / chauffage / ventilation / ECS pour les Ports de la CCI du Var (Ports de commerce et Ports de plaisance) maintenance curative (partie à bons de commande): seuil mini: sans — seuil maxi: 25 000 EUR HT / an.

Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins.

Le présent accord-cadre est conclu à compter de la réception par le titulaire de la lettre portant notification de l'accord-cadre, pour une première période d'1 an.

Passée cette date, le présent accord-cadre pourra se renouveler par tacite reconduction pour 3 périodes supplémentaires d'une année.

Les critères relatifs l'appréciation de la candidature sont: Capacités techniques et professionnelles, capacités économiques et financières en rapport avec l'objet du marché et ses conditions d'exécution. Pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, il sera tenu compte des critères pondérés comme suit pour chaque lot:

— critère prix, 60 points sur 100,

— critère valeur technique de l'offre, 40 points sur 100, appréciée au regard de:

—— l'importance et la qualité des moyens humains affectés spécifiquement aux prestations de maintenance préventive et curative (fonction, compétences professionnelles, qualifications/habilitations et l'expérience de chacun des intervenants tant en encadrement qu'en personnel d'intervention), 15 points sur 100,

—— l'importance et la qualité de l'organisation mise en place pour satisfaire aux obligations de maintenance préventive et curative (méthodologie d'intervention; moyens matériels spécifiques; respect des délais), 10 points sur 100,

—— l'importance et la qualité des mesures prises en matière environnementale concernant l'évacuation des fluides frigorigènes et des déchets de toutes natures, 10 points sur 100,

—— l'importance et la qualité des mesures prises en matière d'hygiène et de sécurité lors des interventions sur site, 5 points sur 100.

Le mode de règlement est le virement bancaire.

Le paiement des sommes dues interviendra sur présentation d'une facture, selon les modalités définies au CCAP, dans un délai de 30 jours.

Les modalités de financement de l'accord-cadre sont définies au CCAP et s'exécutent conformément aux prescriptions des articles R. 2191-3 à R. 2192-36 du code de la commande publique.

Le candidat pourra bénéficier d'une avance de 5 % conformément à l'article R. 2191-7 du code précité, sauf s'il stipule expressément sa renonciation sur l'acte d'engagement.

L'accord-cadre est financé sur fonds propres de la CCI du Var.

Les prix de l'accord-cadre sont révisables. Cession ou nantissement de l'accord-cadre possible.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Toulon
Postadres: 5 rue Racine — CS 40510
Plaats: Toulon Cedex 9
Postcode: 83041
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-toulon@juradm.fr
Telefoon: +33 494427930
Fax: +33 494427989

Internetadres: http://toulon.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Cciral
Postadres: place Felix Baret — CS 80001
Plaats: Marseille Cedex
Postcode: 13282
Land: Frankrijk
E-mail: Catherine.pietri@paca.pref.gouv.fr
Telefoon: +33 484354554
Fax: +33 484354460
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Toulon
Postadres: 5 rue Racine — CS 40510
Plaats: Toulon Cedex 9
Postcode: 83041
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-toulon@juradm.fr
Telefoon: +33 494427930
Fax: +33 494427989
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019