Diensten - 294444-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Reus: Huismeesterdiensten

2019/S 120-294444

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Secomsa Gestió, S. L.
Nationaal identificatienummer: B43868421
Postadres: C/ Doctor Ferran, 8
Plaats: Reus
NUTS-code: ES514
Postcode: 43202
Land: Spanje
Contactpersoon: Secomsa Gestió, S. L.
E-mail: secretaria@secomsa.cat
Telefoon: +34 977327155
Fax: +34 977321773

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.secomsa.cat

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.secomsa.cat
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Secomsa Gestió, S. L.
Nationaal identificatienummer: B43868421
Postadres: C/ Doctor Ferran, 8
Plaats: Reus
Postcode: 43202
Land: Spanje
Contactpersoon: Joan Manuel Abelló; Mireia Roig Jové
Telefoon: +34 977327155
E-mail: secretaria@secomsa.cat
NUTS-code: ES514

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.secomsa.cat

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Secomsa Gestió: licitación para la prestación del servicio de operación de la báscula, control de accesos y del servicio auxiliar de controlador

Referentienummer: C 01/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98341140
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Licitación para la prestación del servicio de operación de báscula, control de accesos a la planta mecánica biològica de Botarell y del servicio auxiliar de controlador para las instalaciones de la planta de compostaje y de la planta Mecánica biológica ubicadas en el municipio de Botarell.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 603 840.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42967000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES514
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Licitación para la prestación del servicio cuyas funciones comprenden el servicio de operación de la báscula, control de accesos y el servicio auxiliar de controlador. El primero (operación de báscula y control de accesos) tiene que cubrir las 24 horas al día y será referido a los 365 días del año. Las funciones son básicamente las del control de acceso y control de báscula: abrir y cerrar la barrera de acceso de la entrada principal de la planta, control de pesaje de vehículos y gestión de báscula, tanto a la entrada de los camiones como a la salida, introducción y gestión de datos en el sistema informático, notificación de incidencias, cooperación en caso de emergencia o evacuación. La función de la prestación del servicio auxiliar de controlador debe cubrir el horario de lunes a viernes de 22 horas hasta 6 horas de la mañana y los sábados y los domingos 24 horas.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 603 840.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Podrá ser prorrogado 3 veces por una anualidad cada prórroga (hasta un total de 3 años más).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Las empresas interesadas en participar en la licitación deberán cumplir los requisitos de solvencia y capacidad establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Deberán presentar el documento DEUC en el sobre A, la documentación incluida en la cláusula 14 PCAP relativa al sobre B y el anexo III del PCAP en el sobre B. Se debe presentar mediante Sobre Digital.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

– Cumplir el convenio colectivo aplicable,

– Personal susceptible de subrogar respecto al personal de operación de báscula y control de accesos.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 14:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Catalaans, Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Sede social de Secomsa Gestió ubicada en Reus, c/ Dr. Ferran, 8 43202.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Los representantes de las empresas que presenten documentación para participar en el Acuerdo Marco.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Catalán de contratos del Sector Público
Postadres: Vía Laietana, 14
Plaats: Barcelona
Postcode: 08003
Land: Spanje
Telefoon: +34 935676300
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

15 días hábiles.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Postadres: Vía Laietana, 14
Plaats: Barcelona
Postcode: 08003
Land: Spanje
Telefoon: +34 935676300
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019