Diensten - 294452-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Ingolstadt: Digitale stencilapparaten

2019/S 120-294452

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Ingolstadt
Postadres: Rathausplatz 4
Plaats: Ingolstadt
NUTS-code: DE211
Postcode: 85049
Land: Duitsland
Contactpersoon: Frau Claudia Mayer
E-mail: mayer.c@kis-experten.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ingolstadt.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.subreport.de/E97667854
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mietvertrag zur Lieferung und Installation von Multifunktionssystemen und Full-Service

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30121430
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gegenstand der Ausschreibung ist die Lieferung und Installation von 2 Multifunktionssystemen (MFP) der Leistungsklasse 5 inklusive und Full-Service (Los 1, Hausdruckerei) sowie 580 Multifunktionssystemen der Leistungsklassen 1 und 2, inklusive Münzer (teilweise) und Full-Service in Form eines „All-in-Mietvertrages“ an diversen Standorten der Stadt Ingolstadt und mit der Stadt Ingolstadt verbundenen Unternehmen (Los 2, dezentrale Systeme).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hausdruckerei

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30121430
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE211
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gegenstand der Leistung sind Lieferung und Installation von 2 Multifunktionssystemen (MFP) der Leistungsklasse 5 inklusive und Full-Service (Los 1, Hausdruckerei).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2020
Einde: 31/03/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Einmalig optional um 12 Monate

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dezentrale Systeme

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30121430
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE211
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gegenstand der Leistung sind Lieferung und Installation von 580 Multifunktionssystemen der Leistungsklassen 1 und 2, inklusive Münzer (teilweise) und Full-Service in Form eines „All-in-Mietvertrages“ an diversen Standorten der Stadt Ingolstadt und mit der Stadt Ingolstadt verbundenen Unternehmen (Los 2, dezentrale Systeme).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2020
Einde: 31/03/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Einmalig optional um 12 Monate

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Siehe Vergabeunterlagen

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Siehe Vergabeunterlagen

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Siehe Vergabeunterlagen

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/02/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Südbayern bei der Regierung von Oberbayern
Plaats: München
Postcode: 80534
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019