Diensten - 294477-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Turijn: Diensten voor opleidingsprogramma

2019/S 120-294477

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Agenzia Piemonte Lavoro
Via Avogadro 30
Torino
10121
Italië
Contactpersoon: Miranda Andreazza
Telefoon: +39 0112271105
E-mail: mandreazza@agenziapiemontelavoro.it
NUTS-code: ITC1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://agenziapiemontelavoro.it/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://agenziapiemontelavoro.it/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Politiche del lavoro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servizio di Job Mentorship per la presa in carico e accompagnamento individuale dei richiedenti asilo e rifugiati ospiti nei CAS della Regione Piemonte Progetto Forwork — CUP I32C17000200006

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80521000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Costituisce oggetto del presente appalto l’attività di Job Mentorship per la presa in carico e accompagnamento individuale per i richiedenti asilo e rifugiati ospiti nei CAS della Regione Piemonte beneficiari del Progetto Forwork.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 420 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Presa in carico, accoglienza e verifica iscrizione sulla banca dati SILP (Sistema Informativo Lavoro Piemonte) (task 11).

Attività di profiling (task 12) e definizione di un piano di azione individuale (task 13) per ciascuno dei destinatari.

Accompagnamento personalizzato e orientamento nell’ambito dei percorsi formativi e di inserimento lavorativo previsti dal progetto Forwork (task 17).

Supporto ai partner di progetto nella definizione di Linee guida operative di intervento sulle modalità di presa in carico e percorsi di formazione e inserimento lavorativo dei richiedenti asilo e rifugiati ospiti dei CAS.

Supporto all’organizzazione e partecipazione da parte dei Job mentor a incontri per la condivisione degli strumenti e metodologie utilizzati (EU Skill Profile Tool, Reconnaissance des Acquis de l'expérience, ecc).

Supporto all’integrazione dei destinatari attraverso l’attivazione di Reti di inclusione e azioni migliorative per aumentare l’efficacia e garantire una migliore qualità degli interventi.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 420 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Programma EASI - PROGRESS (call for proposals VP/2016/015) CUP I32C17000200006

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Via Avogadro 30, 10121 Torino.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Alle sedute pubbliche possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. Le successive sedute pubbliche saranno comunicate alle imprese partecipanti.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale
Torino
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019