Diensten - 294597-2019

25/06/2019    S120

Frankrijk-Villeurbanne: Diverse software en computersystemen

2019/S 120-294597

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Institut national des sciences appliquées de Lyon
Postadres: 20 avenue Albert Einstein
Plaats: Villeurbanne
NUTS-code: FRK26 Rhône
Postcode: 69100
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@insa-lyon.fr
Telefoon: +33 472436444

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://insa-lyon.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Établissement public à caractère scientifique culturel et professionnel
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

M18.0098

Referentienummer: M18.0098
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48900000 Diverse software en computersystemen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Acquisition d'un outil de gestion de la mobilité internationale pour l'INSA Lyon

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 61 875.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48900000 Diverse software en computersystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK26 Rhône
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition d'un outil de gestion de la mobilité internationale pour l'INSA Lyon.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Service après-vente et assistance technique / Weging: 20
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

PSE: possibilité de gérer les bourses selon les règles des bailleurs et de l'établissement depuis l'application liens avec l'agence comptable pour le versement des bourses et le règlement des frais de candidature possibilité de gérer l'attribution des logements des étudiants.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 059-136831
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: M18.0098
Benaming:

Acquisition d'un outil de gestion pour la mobilité internationale pour l'INSA Lyon

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: QS Unisolution GmbH
Postadres: Wankelstrasse 14
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE111 Stuttgart, Stadtkreis
Postcode: 70563
Land: Duitsland
E-mail: info@qs-unisolution.com
Telefoon: +49 711253591

Internetadres: http://www.qs-unisolution.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 61 875.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Lyon
Postadres: 184 rue Duguesclin
Plaats: Lyon
Postcode: 69003
Land: Frankrijk

Internetadres: http://lyon.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Lyon
Postadres: 184 rue Duguesclin
Plaats: Lyon
Postcode: 69003
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-lyon@juradm.fr
Telefoon: +33 478141010
Fax: +33 478141065
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019