Diensten - 294597-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Villeurbanne: Diverse software en computersystemen

2019/S 120-294597

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Institut national des sciences appliquées de Lyon
Postadres: 20 avenue Albert Einstein
Plaats: Villeurbanne
NUTS-code: FRK26 Rhône
Postcode: 69100
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@insa-lyon.fr
Telefoon: +33 472436444

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://insa-lyon.fr

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

M18.0098

Referentienummer: M18.0098
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48900000 Diverse software en computersystemen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 61 875.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48900000 Diverse software en computersystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK26 Rhône

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 059-136831

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: M18.0098
Benaming:

Acquisition d'un outil de gestion pour la mobilité internationale pour l'INSA Lyon

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/05/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: QS Unisolution GmbH
Postadres: Wankelstrasse 14
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE111 Stuttgart, Stadtkreis
Postcode: 70563
Land: Duitsland
E-mail: info@qs-unisolution.com
Telefoon: +49 711253591

Internetadres: http://www.qs-unisolution.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 61 875.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019