Dostawy - 294613-2020

25/06/2020    S121

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 121-294613

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet w Białymstoku
Adres pocztowy: ul. Świerkowa 20B
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 15-328
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@uwb.edu.pl
Tel.: +48 857457117

Adresy internetowe:

Główny adres: www.uwb.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://uwb.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://uwb.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej dla Uniwersytetu w Białymstoku na potrzeby projektu Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu

Numer referencyjny: Dzp-391/11/D/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej dla Uniwersytetu w Białymstoku, nazywanej dalej platformą edukacyjną (PE) obejmującą:

— I etap – dostawę licencji na oprogramowanie, instalację i konfigurację PE,

— II etap – wdrożenie PE. Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników. Przeniesienie danych z aktualnego oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego (platforma edukacyjna firmy Blackboard) wraz z integracją z systemami Zamawiającego,

— III Etap – świadczenie usług obsługi serwisowej i naprawy usterek platformy edukacyjnej oraz świadczenie usług utrzymania systemu i dostarczenia aktualizacji systemu (maintenance).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1,1 A do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 Usługi szkoleniowe
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej dla Uniwersytetu w Białymstoku, nazywanej dalej Platformą Edukacyjną (PE) obejmującą:

— I etap – dostawę licencji na oprogramowanie, instalację i konfigurację PE,

— II etap – wdrożenie PE. Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników. Przeniesienie danych z aktualnego oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego (platforma edukacyjna firmy Blackboard) wraz z integracją z systemami Zamawiającego,

— III etap – świadczenie usług obsługi serwisowej i naprawy usterek platformy edukacyjnej oraz świadczenie usług utrzymania systemu i dostarczenia aktualizacji systemu (maintenance).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1,1A do SIWZ

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp, tj. w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, tj. usług, które w szczególności mogą polegać na:

1) opracowywaniu i wdrażaniu nowych funkcjonalności PE, nie objętych usługą serwisu;

2) dostosowywaniu PE do zmian wynikających z przyjęcia przez Zamawiającego nowych wewnętrznych regulacji (zarządzeń) oraz zmian organizacyjnych u Zamawiającego, które nie wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

3) przeprowadzeniu szkoleń w zakresie wykraczającym poza zobowiązania Wykonawcy określone w umowie.

Wartość udzielonych Wykonawcy zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp, nie przekroczy łącznie 20 % wartości zamówienia podstawowego.

Warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp:

1) na wniosek Zamawiającego Wykonawca przedstawi szacunkowy koszt wykonania zamówienia, w oparciu o ceny rynkowe obowiązujące na dzień sporządzenia szacunkowego kosztu zamówienia;

2) zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie ostatecznej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, zakresu zamówienia, terminu jego wykonania oraz pozostałych warunków wykonania zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena funkcjonalności platformy edukacyjnej / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena terminu uruchomienia platformy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena okresu wdrożenia platformy / Waga: 20
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia jest realizowany z projektu Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z218/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wymagane oświadczenia i dokumenty (składane wraz z ofertą):

2.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza, określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie JEDZ, dotyczące tych podmiotów;

2.3. pełnomocnictwo – w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być sporządzone tak jak zapisano w SIWZ w pkt 10 ppkt 20 opis sposobu przygotowania ofert;

2.4. zobowiązanie podmiotów trzecich – w sytuacji gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami, w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że uzyskał w jednym z ostatnich 3 lat obrotowych przychód ze sprzedaży netto w wysokości co najmniej 2 000 000,00 PLN słownie: dwa miliony złotych.

W przypadku wykazania wartości przychodu w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy przychód netto wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego.

3.2. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania zdolności ekonomicznej i finansowej, Zamawiający zażąda: części sprawozdania finansowego (tj. rachunku zysków i strat), w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające ogólny roczny przychód ze sprzedaży netto – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

3.4. W celu spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego Zamawiający zażąda:

3.4.1. próbki i scenariuszy instruktażowych oferowanego systemu dla funkcjonalności, które zostały oznaczone w Załączniku nr 1 A literą „S”, zgodnych z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 A do SIWZ. Szczegółowe wymagania określa Załącznik nr 1B do SIWZ;

3.4.2. dokonania przez Wykonawcę prezentacji oferowanego sytemu w zakresie funkcjonalności zadeklarowanych przez Wykonawcę jako gotowe na dzień składania oferty, Zamawiający przewiduje prezentację przeprowadzoną przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. Głównym celem prezentacji jest weryfikacja i ocena zadeklarowanych przez Wykonawcę w ofercie, a wymaganych w SIWZ funkcjonalności systemu. Prezentacja systemu nie stanowi próbki w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126). Szczegółowe wymagania w zakresie weryfikacji systemu określa Załącznik nr 1B do SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie (Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona – art. 26 ust. 1 ustawy Pzp):

3.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda:

3.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.1.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.1.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.1.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

Do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych (dotyczy KRS i CEIDG).

3.1.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ppkt 3.1.1–3.1.4.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: należycie wykonał minimum 3 (trzy) zamówienia, dla 3 (trzech) różnych podmiotów, polegające na dostawie oferowanej platformy edukacyjnej, przy czym:

— wartość co najmniej 2 (dwóch) dostaw w części dotyczącej dostarczenia oprogramowania platformy edukacyjnej (z wyłączeniem sprzętu i innych niż oprogramowanie elementów) była nie mniejsza niż 1 000 000,00 PLN brutto (jeden milion) – każda dostawa,

— w co najmniej 2 (dwóch) z nich platforma jest możliwa do użytkowania przez minimum 5 000 użytkowników,

— w co najmniej 2 (dwóch) były wykorzystywane funkcjonalności platformy edukacyjnej, zadeklarowane przez Wykonawcę jako gotowe w ofercie, zdefiniowane w Załączniku nr 1A do SIWZ,

— w co najmniej 2 (dwóch) zakres obejmował przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników – osób przygotowujących materiały edukacyjne w zakresie programów kształcenia uwzględniających metodyki nauczania charakterystyczne dla prowadzonych zajęć,

— w co najmniej 1 (jednej) z nich platforma była dostarczana w minimum 2 (dwóch) wersjach językowych: polskiej i angielskiej,

— w co najmniej 1 (jednej) dostawie platforma edukacyjna została zintegrowana z uczelnianym systemem obsługi studiów,

— w co najmniej 1 (jednej) dostawie zintegrowano platformę edukacyjną z systemem pojedynczego logowania (SSO),

W przypadku wykazania wartości dostaw w walutach innych niż PLN Zamawiający przeliczy wartość brutto tych dostaw według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

— Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:

— kierownikiem projektu, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającym:

co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie kierowania wdrożeniami oferowanej platformy edukacyjnej,

— doświadczenie w realizacji minimum dwóch wdrożeń oferowanej platformy edukacyjnej każdy na kwotę co najmniej 1 000 000 PLN brutto (jeden milion),

— ukończone studia wyższe w zakresie informatyki, zarządzania, ekonomii lub pokrewnych;

— certyfikat zarządzania projektami np. PMI, PRINCE2 lub równoważny,

— zespół wdrażający w składzie:

— co najmniej jedna osoba będąca ekspertem/konsultantem strategicznym – osoba posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie obejmujące udział, jako osoba odpowiedzialna za dostosowanie i modyfikacje w minimum trzech (3) projektach związanych z dostarczeniem i wdrożeniem oferowanej platformy edukacyjnej,

— co najmniej jedna osoba pełniąca rolę konsultanta, posiadająca przynajmniej 3 letnie doświadczenie we wdrażaniu platform edukacyjnych, która w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, pełniła rolę konsultanta w przynajmniej dwóch projektach w sektorze szkolnictwa wyższego, w których do jej obowiązków należało wdrożenie platformy edukacyjnej oraz przeszkolenie administratorów;

1 osoba mająca doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie użytkowania wdrażanej platformy edukacyjnej;

— Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

3.3. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający zażąda:

3.3.1. wykazu dostaw (załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3.3.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ).

4. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie (Wykonawca zagraniczny): Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.1:

4.1. ppkt 3.1.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

4.2. ppkt 3.1.2, 3.1.3 i 3.1.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4.3. Dokumenty, o których mowa w ppkt 4.1 i 4.2 tiret drugi, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o którym mowa w ppkt 4.2 tiret pierwszy powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

4.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 4.1 i 4.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

Lub gospodarczego właściwym ze względy na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Treść ppkt 4.3 stosuje się.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym integralną część SIWZ (załącznik nr 7 do SIWZ).

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, w zakresie:

a) stawki podatku od towarów i usług;

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/07/2020
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok, POLSKA, pokój 109, piętro I – Dział Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000 PLN;

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310).

2. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu tj. poręczenia lub gwarancji:

Oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na platformie w zakładce „Oferty” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument".

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Białymstoku Nr 82 1500 1083 1210 8009 1442 0000, SWIFT CODE / BIC - WBKPPLPP

IBAN - PL82150010831210800914420000

Tytułem: dostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej dla Uniwersytetu w Białymstoku na potrzeby projektu Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu.

Wadium w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, wadium musi obejmować okres związania ofertą.

5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa

W art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa

W art. 25 a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie innej niż w pieniądzu, z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w ppkt 7 i 8 bez potwierdzenia tych okoliczności.

9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

Z zastrzeżeniem ppkt 7 i 8.

10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie

Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują następujące środki ochrony prawnej przewidziane ustawą: Odwołanie - zgodnie z przepisami art. 180–198 ustawy Pzp.

1. Odwołanie przysługuje wobec czynności Zamawiającego niezgodnej z przepisami ustawy, podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do których Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno:

a) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;

b) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów;

c) określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia — jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej/Platformie – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ;

c) wobec innych czynności niż wymienionych w pkt a) i b) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

d) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej;

e) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Skarga – zgodnie z przepisami 198 a – 198 g ustawy Pzp. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2020