Diensten - 294615-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Diverse reinigingsmachines

2019/S 120-294615

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
SIAAP
25755000400077
2 rue Jules César
Paris Cedex 12
75589
Frankrijk
Telefoon: +33 144754426
E-mail: marchesiaap@siaap.fr
Fax: +33 144754415
NUTS-code: FR10

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.siaap.fr

Adres van het kopersprofiel: https://marches-publics.siaap.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Location et entretien de fontaines de nettoyage pour les sites du SIAAP

Referentienummer: 16S0253
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42995000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Location et entretien de fontaines de nettoyage pour les sites du SIAAP — Lot nº 1: location et entretien de fontaines de nettoyage pour le site de SAV — Lot nº 2: location et entretien de fontaines de nettoyage pour les sites de SAM, SEV, SEG et la DSAR.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 69 349.76 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Location et entretien de fontaines de nettoyage pour le site de SAV

Perceel nr.: 01
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42995000
50530000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103
Voornaamste plaats van uitvoering:

Site de SAV (78).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Location et entretien de fontaines de nettoyage pour le site de SAV.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité de l'offre / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Location et entretien de fontaines de nettoyage pour les sites de SAM, SEV, SEG et la DSAR

Perceel nr.: 02
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42995000
50530000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
Voornaamste plaats van uitvoering:

Île-de-France (sites de SAM, SEV, SEG et la DSAR).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Location et entretien de fontaines de nettoyage pour les sites de SAM, SEV, SEG et la DSAR.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité de l'offre / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 056-129555
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-19094
Perceel nr.: 1
Benaming:

Location et entretien de fontaines de nettoyage pour les sites du SIAAP — Lot nº 1: location et entretien de fontaines de nettoyage pour le site de SAV

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Safetykleen France
65 avenue Jean Mermoz
La Courneuve
93120
Frankrijk
NUTS-code: FR106
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 59 859.04 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-19095
Perceel nr.: 2
Benaming:

Location et entretien de fontaines de nettoyage pour les sites du SIAAP — Lot nº 2: location et entretien de fontaines de nettoyage pour les sites de SAM, SEV, SEG et la DSAR

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Safetykleen France
65 avenue Jean Mermoz
La Courneuve
93120
Frankrijk
NUTS-code: FR106
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 490.72 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
Paris
75004
Frankrijk
Telefoon: +33 144594400
E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr
Fax: +33 144594646

Internetadres: http://www.conseil-etat.fr/ta/paris/index.shtml

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

— référé précontractuel: articles L. 551-1 et s. du code de justice administrative,

— référé contractuel: articles L. 551-13 et s. du code de justice administrative.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
Paris
75004
Frankrijk
Telefoon: +33 144594400
E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr
Fax: +33 144594646

Internetadres: http://www.conseil-etat.fr/ta/paris/index.shtml

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019