Suministros - 29462-2021

21/01/2021    S14

Slovensko-Žilina: Kontrastné prostriedky na röntgenovanie

2021/S 014-029462

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Žilinský samosprávny kraj
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37808427
Poštová adresa: Komenského 48
Mesto/obec: Žilina
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 011 09
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Námešný
E-mail: pavol.namesny@zilinskazupa.sk
Telefón: +421 415032111 / 415032464
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.zilinskazupa.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429238
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/429238
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Regionálna samospráva

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Kontrastné prostriedky na röntgenovanie pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Referenčné číslo: 7_21
II.1.2)Hlavný kód CPV
33696800 Kontrastné prostriedky na röntgenovanie
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka kontrastných prostriedkov na röntgenovanie pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Predmetom zákazky sú lieky registrované na území Slovenskej republiky s prideleným kódom ŠUKL.

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 605 327.30 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Kontrastné prostriedky na röntgenovanie 1

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33696800 Kontrastné prostriedky na röntgenovanie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Miestom dodania sú nemocnice s poliklinikou uvedené v súťažných podkladoch v bode 5.1.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka kontrastných prostriedkov na röntgenovanie pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

1/ Lieky s účinnou látkou jomeprol vo forme injekčného roztoku s koncentráciou jódu 350 mg/ml, v predpokladanom množstve 9120 fliaš, pričom každá fľaša obsahuje liek v množstve predstavujúcom objem 100 ml.

ATC klasifikácia: V08AB10

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 204 288.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Kontrastné prostriedky na röntgenovanie 2

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33696800 Kontrastné prostriedky na röntgenovanie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Miestom dodania sú nemocnice s poliklinikou uvedené v súťažných podkladoch v bode 5.1.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka kontrastných prostriedkov na röntgenovanie pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

1/ Lieky s účinnou látkou jopromid vo forme injekčného roztoku s koncentráciou jódu 370 mg/ml, v predpokladanom množstve 8120 fliaš, pričom každá fľaša obsahuje liek v množstve predstavujúcom objem 100 ml.

ATC klasifikácia: V08AB05

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 203 243.60 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Kontrastné prostriedky na röntgenovanie 3

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33696800 Kontrastné prostriedky na röntgenovanie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Miestom dodania sú nemocnice s poliklinikou uvedené v súťažných podkladoch v bode 5.1.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka kontrastných prostriedkov na röntgenovanie pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

1/ Lieky s účinnou látkou jodixanol vo forme injekčného roztoku s koncentráciou jódu 320 mg/ml, v predpokladanom množstve 200 fliaš, pričom každá fľaša obsahuje liek v množstve predstavujúcom objem 100 ml.

ATC klasifikácia: V08AB09

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 5 576.40 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Kontrastné prostriedky na röntgenovanie 4

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33696800 Kontrastné prostriedky na röntgenovanie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Miestom dodania sú nemocnice s poliklinikou uvedené v súťažných podkladoch v bode 5.1.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka kontrastných prostriedkov na röntgenovanie pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

1/ Lieky s účinnou látkou kyselina amidotrizoová vo forme injekčného roztoku v predpokladanom množstve 2560 ampúl, pričom každá sklenená ampula obsahuje liek v množstve predstavujúcom objem 20 ml.

Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku:

1 ml vodného injekčného roztoku obsahuje 0,10 g natrii amidotrizoas (amidotrizoátu sodného) a 0,66 g meglumini amidotrizoas (meglumínium-amidotrizoátu).

ATC klasifikácia: V08AA01

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 7 380.48 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Kontrastné prostriedky na röntgenovanie 5

Časť č.: 5
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33696800 Kontrastné prostriedky na röntgenovanie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Miestom dodania sú nemocnice s poliklinikou uvedené v súťažných podkladoch v bode 5.1.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka kontrastných prostriedkov na röntgenovanie pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

1/ Lieky s účinnou látkou gadobutrol vo forme injekčného roztoku v predpokladanom množstve 760 injekčných liekoviek, pričom každá sklenená injekčná liekovka obsahuje liek v množstve predstavujúcom objem 15 ml.

Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku:

1 injekčná liekovka s 15 ml obsahuje 9070,8 mg gadobutrolu.

1 ml injekčného roztoku obsahuje 604,72 mg gadobutrolu (zodpovedá 1,0 mmolu gadobutrolu s obsahom 157,25 mg gadolínia).

ATC klasifikácia: V08CA09

2/ Lieky s účinnou látkou gadobutrol vo forme injekčného roztoku v predpokladanom množstve 1010 naplnených injekčných striekačiek, pričom každá naplnená injekčná striekačka obsahuje liek v množstve predstavujúcom objem 7,5 ml.

Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku:

1 naplnená injekčná striekačka so 7,5 ml obsahuje 4535,4 mg gadobutrolu

1 ml injekčného roztoku obsahuje 604,72 mg gadobutrolu (zodpovedá 1,0 mmolu gadobutrolu s obsahom 157,25 mg gadolínia).

ATC klasifikácia: V08CA09

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 85 929.20 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Kontrastné prostriedky na röntgenovanie 6

Časť č.: 6
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33696800 Kontrastné prostriedky na röntgenovanie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Miestom dodania sú nemocnice s poliklinikou uvedené v súťažných podkladoch v bode 5.1.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka kontrastných prostriedkov na röntgenovanie pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

1/ Lieky s účinnou látkou gadoteridol vo forme injekčného roztoku v predpokladanom množstve 1976 injekčných liekoviek, pričom každá injekčná liekovka obsahuje liek v množstve predstavujúcom objem 15 ml.

Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku:

1 ml injekčného roztoku obsahuje 279,3 mg gadoteridolu.

ATC klasifikácia: V08CA04

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 66 482.52 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Kontrastné prostriedky na röntgenovanie 7

Časť č.: 7
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33696800 Kontrastné prostriedky na röntgenovanie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Miestom dodania sú nemocnice s poliklinikou uvedené v súťažných podkladoch v bode 5.1.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka kontrastných prostriedkov na röntgenovanie pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

1/ Lieky s účinnou látkou kyselina gadoterová vo forme injekčného roztoku v predpokladanom množstve 200 injekčných striekačiek alebo injekčných liekoviek, pričom každá injekčná striekačka alebo liekovka obsahuje liek v množstve predstavujúcom objem 10 ml.

Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku:

1 ml injekčného roztoku obsahuje 279,3 mg kyseliny gadoterovej.

1 naplnená injekčná striekačka alebo liekovka s objemom 10 ml obsahuje 2793 mg kyseliny gadoterovej, čo predstavuje 5 mmol.

ATC klasifikácia: V08CA02

2/ Lieky s účinnou látkou kyselina gadoterová vo forme injekčného roztoku v predpokladanom množstve 1000 injekčných striekačiek alebo injekčných liekoviek, pričom každá injekčná striekačka alebo liekovka obsahuje liek v množstve predstavujúcom objem 15 ml.

Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku:

1 ml injekčného roztoku obsahuje 279,3 mg kyseliny gadoterovej.

1 naplnená injekčná striekačka alebo liekovka s objemom 15 ml obsahuje 4189,5 mg kyseliny gadoterovej, čo predstavuje 7,5 mmol.

ATC klasifikácia: V08CA02

3/ Lieky s účinnou látkou kyselina gadoterová vo forme injekčného roztoku v predpokladanom množstve 340 injekčných striekačiek alebo injekčných liekoviek, pričom každá injekčná striekačka alebo liekovka obsahuje liek v množstve predstavujúcom objem 20 ml.

Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku:

1 ml injekčného roztoku obsahuje 279,3 mg kyseliny gadoterovej.

1 naplnená injekčná striekačka alebo liekovka s objemom 15 ml obsahuje 5586 mg kyseliny gadoterovej, čo predstavuje 10 mmol.

ATC klasifikácia: V08CA02

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 32 427.10 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZOVO spôsobom podľa § 32 ods. 2 a ods. 3 alebo § 152 ZOVO.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom využiť zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ZOVO.

V prípade, ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 a ods..3 ZOVO, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa § 32 ods.2 a ods. 3 ZOVO, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).

Podľa § 32 ods. 3 ZOVO uchádzač nie je povinný predkladať nasledovné doklady uvedené v ods. 2:

a) doklad z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci; výpis z registra trestov (Platí len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby viď vzor súhlasu, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov (Príloha,,K udelenie súhlasu pre udelenie výpisu z registra trestov) všetkých členov orgánov a prokuristov spoločnosti Ak uchádzač nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace je povinný predložiť.)

(Platí len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra

Trestov právnickej osoby t.j. obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná). Bezúhonnosť právnickej osoby môže byť posúdená podľa § 10 a § 10a zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov. To znamená, že za výpis z registra trestov právnických osôb sa považuje aj zoznam zverejnený na stránke Generálnej prokuratúry SR a verejný obstarávateľ si overí bezúhonnosť právnickej osoby aj týmto spôsobom.),

b) potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne,

c) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu,

e) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Upozornenie:

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZOVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do IS EVO v .pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžadujú sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Aukčný poriadok sa nachádza v Prílohe H súťažných podkladov.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 18/02/2021
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/11/2021
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 18/02/2021
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk pre uchádzačov, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk, je neverejné.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Postup zadávania zákazky nadlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom IS EVO na www.uvo.gov.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie IS EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre IS EVO (http://www.uvo.gov.sk).

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady sú prístupné v profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8276. Názov zákazky je: Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do IS EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

3. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa IS EVO môžu záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

5. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku. Výška zábezpeky pre jednotlivé časti a ďalšie bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

6. Predzmluvné podmienky: Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi zálohy ani preddavky.

7. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16/01/2021