Supplies - 29465-2021

21/01/2021    S14

România-Bucureşti: Dispozitiv de administrare a oxigenului

2021/S 014-029465

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Urgență București
Număr naţional de înregistrare: 4505332
Adresă: Calea Floreasca nr. 8
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 014461
Țară: România
Persoană de contact: Serviciul achizții publice
E-mail: achizitii.urgentafloreasca@yahoo.com
Telefon: +40 215992283
Fax: +40 215992282
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.urgentafloreasca.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100111385
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Spital
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Rampe distribuție fluide medicale

Număr de referinţă: 4505332022021
II.1.2)Cod CPV principal
33157800 Dispozitiv de administrare a oxigenului
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare de rampe distributie fluide medicale conform caietului de sarcini.

In temeiul prevederilor art. 160 din Legea 98/2016, modificata prin OUG107/2017, operatorii economicii interesati de procedura vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu 20 de zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar in temeiul art. 161 din Legea 98/2016, modificata prin OUG107/2017, raspunsul autoritatii contractante va fi transmis cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 4 097 277.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Calea Floreasca nr. 8, sector 1, Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.

Cerinta nr. 1. Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare din formularul DUAE.

Cerinta nr. 2. Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Cerinta nr. 3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire si se va atasa declaratia in SEAP odata cu DUAE. Persoanele cu functie de decizie din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti sunt:

— conf. univ. dr. Ionut Negoi, manager;

— dr. Florin Mihail Iordache, director medical interimar;

— ec. Elena Cirstea, director financiar-contabil interimar;

— Laura Munteanu-Rosu, director ingrijiri;

— insp. Mihaila Marian, sef Serviciul achizitii publice.

Documentele justificative care sustin cerintele 1 si 2 si care se vor prezenta doar de catre operatorii economici clasati pe primele trei locuri – indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Pentru confirmarea celor declarate in DUAE se va solicita doar ofertantilor clasati pe primele trei locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire prezentarea, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, a urmatoarelor documente:

— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul local in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru persoane juridice straine: operatorul economic va prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta/înregistrarea la organe din tara respectiva. Se vor prezenta certificate/documente suport conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta. Documentele prezentate in alta limba decat cea romana vor fi insotite de traducere autorizata.

Pentru persoanele juridice straine ca modalitate de indeplinire a cerintei este si completarea DUAE conform art. 193 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, urmand ca documentele edificatoare sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizartea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste obligatiile fiscale, acestea vor fi indeplinite in conformitate cu prevederile din tara de rezidenta; sa reiasa ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatile de anulare a constituirii, precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre toti operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta.

Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor (lider, asociat, tert sustinator) clasati pe primele trei locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, prin care sa demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii. Operatorii economici (producatori/distribuitori ai producatorilor) vor face dovda implementarii unui standard emis de organisme de control al calitatii ISO 13485 sau echivalent in activitatea de productie a echipamentelor de protectie/materialelor sanitare/dispozitivelor medicale.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici (lider asociat, tert sustinator) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este un certificat/document emis sau contrasemnat de catre beneficiar care sa confirme furnizarea de produse similare, prin cel putin un contract de furnizare din ultimul an calendaristic.

Ofertantii clasati pe primele trei locuri dupa aplicarea criterului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, trebuie sa prezinte in sutinerea acestei cerintei in xerocopie certificata cu originalul certificate/documente emise de organisme de control al calitatii acreditate sau alte probe/dovezi.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 24/02/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 24/08/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 24/02/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Documentatia de atribuire este afisata in SICAP, www.e-licitatie.ro

Documentul DUAE este disponibil în format electronic, prin intermediul serviciului online, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter

Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acordul-cadru doar cu operatorii ecomomici situati pe locul I, II, III, dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel:

1. in cazul in care comisia constata ca au fost depuse/introduse in SICAP mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul intai, autoritatea contractanta va transmite prin SICAP o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite (cu doua zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, caz in care contractul va fi atribuit primilor trei ofertanti care au pretul cel mai scazut;

2. in cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea in SICAP a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu doua zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, astfel incat ofertantul clasat pe locul I sa nu fie afectat, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul I. În cazul în care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SICAP ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite prin SICAP va influenta clasamentul locurilor superioare, aceasta nu va fi luata în considerare, pastrându-se oferta initiala depusa in SICAP, la procedura;

3. in cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea in SICAP a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu doua zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, astfel incat ofertantii clasati pe locul I si II sa nu fie afectati, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul I, respectiv II. În cazul în care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SICAP ca urmare a solicitarii autoritatii contractante va influenta clasamentul locurilor I si II, aceasta nu va fi luata în considerare, pastrându-se oferta initiala depusa in SICAP, la procedura.

Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica în solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta.

Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.

Autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente cu operatorul economic clasat pe locul I pana cand acesta isi declara incapacitatea de a mai furniza produsele sau se reziliaza acordul-cadru cu acesta. In aceasta situatie autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente cu operatorul economic clasta pe locul II sau III daca cel clasat pe locul II refuza semnarea contractului subsecvent.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: achizitii@urgentafloreasca.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Legea 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Urgență București
Adresă: Calea Floreasca nr. 8, sector 1
Localitate: București
Cod poștal: 014416
Țară: România
E-mail: achizitii.urgentafloreasca@yahoo.com
Telefon: +40 215992283/ +40 215992330
Adresă internet: www.urgentafloreasca.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/01/2021