Dostawy - 294664-2020

25/06/2020    S121

Polska-Gdynia: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 121-294664

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Adres pocztowy: ul. Śmidowicza 69
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-127
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Akademia Marynarki Wojennej
E-mail: b.adamczak@amw.gdynia.pl
Tel.: +48 261262537
Faks: +48 261262963

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.amw.gdynia.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.amw.gdynia.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa licencji i wdrożenie symulatorów VR, dostawa sprzętu, przeprowadzenie szkoleń oraz zapewnienie opieki serwisowej dla dostarczonych symulatorów VR

Numer referencyjny: 51/ZP/20
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia obejmuje:

1. dostawę licencji i wdrożenie symulatorów VR:

a. do prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia przez techników kryminalistyki;

b. do nauki procedury triage;

c. do zabezpieczania danych cyfrowych;

d. do nauki czynności składających się na proces odbioru oraz przyjęcia surowców i materiałów do magazynu;

e. do nauki czynności składających się na proces sztauowania kontenerów;

2. zakup sprzętu niezbędnego do realizacji symulacji w środowisku wirtualnej rzeczywistości (VR);

3. przeprowadzenie praktycznych szkoleń dla kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia z wykorzystaniem VR;

4. świadczenie opieki serwisowej dla wdrożonych symulatorów VR.

2. Warunki licencyjne

1. Na każdy symulator VR zakupiona zostanie 1 licencja bezterminowa, tj. bez ograniczeń czasowych na prawo do użytkowania oprogramowania.

2. Dostarczone symulatory wirtualnej rzeczywistości (dalej: symulator VR) zostaną zainstalowane i będą użytkowane na czterech stacjach roboczych, przy założeniu nieogran...

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, 81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia obejmuje:

1. dostawę licencji i wdrożenie symulatorów VR:

a. do prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia przez techników kryminalistyki;

b. do nauki procedury triage;

c. do zabezpieczania danych cyfrowych;

d. do nauki czynności składających się na proces odbioru oraz przyjęcia surowców i materiałów do magazynu;

e. do nauki czynności składających się na proces sztauowania kontenerów;

2. zakup sprzętu niezbędnego do realizacji symulacji w środowisku wirtualnej rzeczywistości (VR);

3. przeprowadzenie praktycznych szkoleń dla kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia z wykorzystaniem VR;

4. świadczenie opieki serwisowej dla wdrożonych symulatorów VR.

2. Warunki licencyjne

1. Na każdy symulator VR zakupiona zostanie 1 licencja bezterminowa, tj. bez ograniczeń czasowych na prawo do użytkowania oprogramowania.

2. Dostarczone symulatory wirtualnej rzeczywistości (dalej: symulator VR) zostaną zainstalowane i będą użytkowane na czterech stacjach roboczych, przy założeniu nieograniczonej liczby użytkowników.

3. Licencje muszą być wystawione na Zamawiającego, a Wykonawca dopełni wszystkich formalności wymaganych prawem, licencją i innymi wymogami producenta zapewniających, że Zamawiający będzie pełnoprawnym użytkownikiem dostarczonych symulatorów VR.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gotowe wymagania funkcjonalne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWER.03.05.00-00-ZR0618

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykaz (załącznik nr 7) usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane.

Wykonawca zrealizował na podstawie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

— co najmniej 3 (trzy) zamówienia (wartość każdej umowy nie może być mniejsza niż 140 000 PLN brutto), których przedmiotem było m.in. dostarczenie minimum jednrgo z zamawianych symulatorów VR wspierających procesy edukacyjne,

— co najmniej 1 (jedno) zamówienie (wartość umowy nie może być mniejsza niż 1 000 000 PLN brutto), których przedmiotem było m.in. dostarczenie symulatorów VR wspierających procesy edukacyjne.

2. Wykaz osób (załącznik nr 8) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje:

a) zarządzającym usługą, tj. osobą posiadającą:

— wykształcenie wyższe,

— certyfikat zarządzania projektami np. PMI, PRINCE2 lub równoważny,

— minimum 10-letnie doświadczenie obejmujące zarządzanie projektami edukacyjnymi w roli kierownika projektu lub osoby odpowiedzialnej za nadzór nad projektem,

— doświadczenie obejmujące zarządzanie, w roli kierownika projektu lub osoby odpowiedzialnej za nadzór nad projektem, minimum 3 projektami, każdy o wartości minimum 150 000,00 PLN brutto, polegającymi na dostawie i wdrożeniu symulatorów VR wspierających procesy edukacyjne załącznik nr 9;

b) ekspertem merytorycznym, tj. osobą posiadającą:

— wykształcenie wyższe,

— minimum 5-letnie doświadczenie obejmujące udział w projektach edukacyjnych w roli eksperta merytorycznego,

— doświadczenie obejmujące udział w roli eksperta merytorycznego w minimum 3 projektach, każdy o wartości minimum 150 000,00 PLN brutto, polegającymi na dostawie i wdrożeniu symulatorów VR wspierających procesy edukacyjne załącznik nr 10

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego (załącznik nr 1) do oferty. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/07/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/07/2020
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego, bud. nr 5, pok. nr 251, Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2020