Dostawy - 294669-2020

Submission deadline has been amended by:  323521-2020
25/06/2020    S121

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2020/S 121-294669

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Sieradzka 29
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 60-163
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Sosiński
E-mail: administracja@wodr.poznan.pl
Tel.: +48 618630411

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wodr.poznan.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Zwycięska 8
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 53-033
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Niemiec
E-mail: sekretariat@dodr.pl
Tel.: +48 713398021

Adresy internetowe:

Główny adres: www.dodr.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
Adres pocztowy: ul. Pożowska 8
Miejscowość: Końskowola
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod pocztowy: 24-130
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Wójcik
E-mail: wodr@wodr.konskowola.pl
Tel.: +48 818890600

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lodr.konskowola.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
Adres pocztowy: ul. Nowości 32
Miejscowość: Bratoszewice
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 95-011
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Bryk
E-mail: sekretariat@lodr-bratoszewice.pl
Tel.: +48 427198928

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lodr-bratoszewice.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach
Adres pocztowy: ul. Osiedlowa 9
Miejscowość: Karniowice
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-082
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Ryjak
E-mail: sekretariat@modr.pl
Tel.: +48 122852113

Adresy internetowe:

Główny adres: www.modr.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Czereśniowa 98
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Kod pocztowy: 02-456
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Matyszczak
E-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl
Tel.: +48 225716100

Adresy internetowe:

Główny adres: www.modr.mazowsze.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
Adres pocztowy: ul. Główna 1
Miejscowość: Łosiów
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Kod pocztowy: 49-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Mazurek
E-mail: sekretariat@oodr.pl
Tel.: +48 774125297

Adresy internetowe:

Główny adres: www.oodr.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
Adres pocztowy: ul. Suszyckich 9
Miejscowość: Boguchwała
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 36-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Sitek
E-mail: boguchwala@podrb.pl
Tel.: +48 178701507

Adresy internetowe:

Główny adres: www.podrb.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Adres pocztowy: Szepietowo-Wawrzyńce 64
Miejscowość: Szepietowo
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Kod pocztowy: 18-210
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Sylwestrzuk
E-mail: sekretariat@odr-szepietowo.pl
Tel.: +48 862758900

Adresy internetowe:

Główny adres: www.odr.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Adres pocztowy: Lubań – ul. Tadeusza Maderskiego 3
Miejscowość: Nowy Barkoczyn
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-422
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Daniel Dąbrowski
E-mail: sekretariat@podr.pl
Tel.: +48 583263900

Adresy internetowe:

Główny adres: www.podr.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Adres pocztowy: ul. Wyszyńskiego 70/126
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Giel
E-mail: sodr@odr.net.pl
Tel.: +48 343770101

Adresy internetowe:

Główny adres: www.czwa.odr.net.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 30
Miejscowość: Modliszewice
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 26-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Nowak
E-mail: modliszewice@sodr.pl
Tel.: +48 413722284

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sodr.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 91
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 10-356
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Cyrankowski
E-mail: sekretariat@w-modr.pl
Tel.: +48 895357684

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wmodr.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
Adres pocztowy: Barzkowice 2
Miejscowość: Barzkowice
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 73-134
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jaromir Palusiński
E-mail: barzkowice@home.pl
Tel.: +48 915613700

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zodr.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platormazakupowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: doradztwo rolnicze

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa stacji meteorologicznych służących monitorowaniu zjawisk meteorologicznych dla „Internetowej platformy doradztwa i wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin”

Numer referencyjny: AG.271/03/20
II.1.2)Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji do pomiarów opadów atmosferycznych, stacji meteorologicznych oraz doposażenia stacji meteorologicznych.

Zamówienie jest podzielone na 2 części:

— część 1: dostawa 58 sztuk stacji do pomiarów opadów atmosferycznych oraz 259 sztuk stacji meteorologicznych,

— część 2: doposażenie 11 sztuk stacji meteorologicznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załączniku nr 1.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 58 sztuk stacji do pomiarów opadów atmosferycznych oraz 259 sztuk stacji meteorologicznych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38120000 Przyrządy meteorologiczne
38128000 Akcesoria do przyrządów meteorologicznych
51215000 Usługi instalowania urządzeń meteorologicznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren 14 województw, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 58 sztuk stacji do pomiarów opadów atmosferycznych oraz 259 sztuk stacji meteorologicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załączniku nr 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry optymalne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POPC.02.01.00-00-0100/19

II.2.14)Informacje dodatkowe

Pełna nazwa postępowania: Dostawa stacji meteorologicznych służących monitorowaniu zjawisk meteorologicznych dla „Internetowej platformy doradztwa i wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin” w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Doposażenie 11 sztuk stacji meteorologicznych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38120000 Przyrządy meteorologiczne
38128000 Akcesoria do przyrządów meteorologicznych
51215000 Usługi instalowania urządzeń meteorologicznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo wielkopolskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie 11 sztuk stacji meteorologicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia załączniku nr 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POPC.02.01.00-00-0100/19

II.2.14)Informacje dodatkowe

Pełna nazwa postępowania: Dostawa stacji meteorologicznych służących monitorowaniu zjawisk meteorologicznych dla „Internetowej platformy doradztwa i wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin” w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1/ O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali dostawy o określonych poniżej parametrach.

2/ Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

— wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że wykonał łącznie w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert co najmniej 2 dostawy (wraz z montażem i serwisowaniem) po 10 lub więcej stacji meteorologicznych każda, umożliwiających z pomocą transmisji danych GSM zdalne monitorowanie danych meteorologicznych takich jak: temperatura powietrza, wilgotność względna powietrza, opad atmosferyczny, prędkość i kierunek wiatru.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Realizacja zamówienia podlega prawy polskiemu, w tym w szczególności ustawie Kodeks cywilny i ustawie Prawo zamówień publicznych.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/08/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy: (www.platformazakupowa.pl) – w siedzibie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – ul. Sieradzka 29 – pokój 404

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1/ Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na platformie: (platforma zakupowa.pl)

2/ Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W zakresie „część IV: Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α, w tym przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A–D).

3/ Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

4/ Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

5/ Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–4 oraz 8 ustawy Pzp.

6/ Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp

7/ Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. / Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. / Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. / Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. / Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. / Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

5.4.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

5.4.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. / Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. / Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. / Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701

Adres internetowy: www.wodr.poznan.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2020