Diensten - 294731-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Belfast: Opleidingsdiensten

2019/S 120-294731

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Belfast City Council
Postadres: Adelaide Street
Plaats: Belfast
NUTS-code: UK
Postcode: BT1 5GS
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: SSDAdmin.CPD@finance-ni.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Horizons Procurement Programme for Belfast City Council

Referentienummer: 1845682
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Council wishes to appoint a contractor to undertake the delivery of the new horizons programme. The aim of the programme is to create jobs by enabling local businesses to take advantage of public and private sector tendering opportunities in the UK through enhanced knowledge of tendering and through developing partnership/consortium. The programme will stimulate business growth through enhanced tendering skills. Participants will receive support to develop a tendering audit and action plan and tailored one to one mentoring support to establish and implement tendering skills. The focus of the programme is to increase business turnover in order to drive sustainable growth and create higher level jobs within the city.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 254 400.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
80510000
80521000
80530000
79410000
79411100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Council wishes to appoint a contractor to undertake the delivery of the new horizons programme. The aim of the programme is to create jobs by enabling local businesses to take advantage of public and private sector tendering opportunities in the UK through enhanced knowledge of tendering and through developing partnership/consortium. The programme will stimulate business growth through enhanced tendering skills. Participants will receive support to develop a tendering audit and action plan and tailored one to one mentoring support to establish and implement tendering skills. The focus of the programme is to increase business turnover in order to drive sustainable growth and create higher level jobs within the city.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Specialist one to one mentoring / Weging: 9.8
Kwaliteitscriterium - Naam: Management and reporting / Weging: 9.8
Kwaliteitscriterium - Naam: Recruitment and promotion / Weging: 9.8
Kwaliteitscriterium - Naam: Consortia development / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Workshops events / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Key personnel experience / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Account manager / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Social value / Weging: 4.2
Kwaliteitscriterium - Naam: Ability to deliver to schedule / Weging: 4.2
Kwaliteitscriterium - Naam: Signposting and ability to work in partnership / Weging: 4.2
Kostencriterium - Naam: Total contract price / Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The client may at any time before the completion of the contract period invite the contractor to agree to extend for any period up to and including 19 months commencing from the termination date of the original contract period.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

The Horizons Procurement Programme for Belfast City Council

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 044-100862
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

The Horizons Procurement Programme for Belfast City Council

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Envision Management Consultants Ltd
Postadres: Building 4 Hillsborough Business Park
Plaats: Belfast
NUTS-code: UK
Postcode: BT6 9DT
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 254 400.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

The successful contractor’s performance on the contract will be regularly monitored. Contractors not delivering on contract requirements is a serious matter. It means the public purse is not getting what it is paying for. If a contractor fails to reach satisfactory levels of contract performance they will be given a specified time to improve. If, after the specified time, they still fail to reach satisfactory levels of contract performance, the matter will be escalated to senior management in CPD for further action. If this occurs and their performance still does not improve to satisfactory levels within the specified period, it may be regarded as an act of grave professional misconduct and they maybe issued with a certificate of unsatisfactory performance and the contract may be terminated.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: The UK does not have any such bodies with responsibility for appeal/mediation procedures
Plaats: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019