Diensten - 294754-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Ierland-Dublin: Software voor tijdregistratie of human reousrces

2019/S 120-294754

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Central Bank of Ireland
N/A
PO Box 559, New Wapping Street
Dublin 1
Ierland
Contactpersoon: Michael Kavanagh
Telefoon: +353 12246409
E-mail: michael.kavanagh@centralbank.ie
NUTS-code: IE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.centralbank.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/329

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Cloud-Based Learning Management, Performance Management and Talent Succession Management Solution

Referentienummer: 2018P122
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48450000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Invitation to tender for a cloud-based learning management, performance management and talent succession management solution.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 577 080.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48900000
72500000
72510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dublin Ireland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Invitation to tender for a cloud-based learning management, performance management and talent succession management solution.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality of customer support / Weging: 250
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality of flexibility of solution / Weging: 200
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality of approach to implementation/transition / Weging: 120
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality of response to IT/Technical requirements / Weging: 130
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality of response to data protection requirements / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Cost / Weging: 250
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 207-472840
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Cloud-Based Learning Management, Performance Management and Talent Succession Management Solution

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cornerstone onDemand Ltd
989769807
4 Coleman Street
London
EC2R 5AR
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7780402528
E-mail: ddevine@csod.com
NUTS-code: UK

Internetadres: http://https://www.cornerstoneondemand.co.uk

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 577 080.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
The High Court Of Ireland
The Four Courts
Dublin
1
Ierland
Telefoon: +353 18886000
E-mail: highcourtcentraloffice@courts.ie
Fax: +353 18886125

Internetadres: http://www.courts.ie

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019