Diensten - 294785-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2019/S 120-294785

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Belügyminisztérium
EKRSZ_71285032
József Attila utca 2–4.
Budapest
1051
Hongarije
Contactpersoon: Krauzer Ernő
Telefoon: +36 15502120
E-mail: erno.krauzer@bm.gov.hu
Fax: +36 15502146
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

Adres van het kopersprofiel: http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

KM továbbképzési feladatok ellátásához fejlesztés

Referentienummer: EKR001075542018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Keretmegállapodás (KM) a rendészeti továbbképzési feladatok ellátásához szükséges tananyag fejlesztési szolgáltatások beszerzésére-nettó 60 000 000 HUF keretösszegben.

Ajánlatkérő (AK) a közbeszerzés mennyiségét a rendelkezésre álló keretösszeg (amely megegyezik a becsült értékkel) megadásával határozza meg, a keretösszeg erejéig megrendelhető teljes mennyiség előre pontosan nem határozható meg. AK a várható mennyiségeket közli azzal, hogy AKnek a KM alapján előre vállalt beszerzési kötelezettsége nincs, kötelezettség vállalás kizárólag a KM eljárás második részének lefolytatásakor keletkezik.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 60 000 000.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000
72212190
80420000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU12
Voornaamste plaats van uitvoering:

2090, Remeteszőllős, (2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.) és 1135 Budapest, Szegedi út 35-37.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

KM a rendészeti továbbképzési feladatok ellátásához szükséges tananyag fejlesztési szolgáltatások beszerzésére nettó 60 000 000 HUF keretösszegben.

Az e-tartalmakkal kapcsolatos általános elvárások:

— szabványosság (kompatibilitás) - bármely e-learning rendszer képes legyen lejátszani azt, ne legyen szükséges a tananyagon további módosításokat végezni, így az költségmentesen ültethető át a különböző e-learning rendszerekre,

— modularitás - tematikáját tekintve legyen önálló egységekre (modulokra) tagolt, ezáltal a tanulási folyamat tanulónként egységesen nyomon követhető lesz, a tananyag később egyszerűbben aktualizálható, valamint a képzés egyes elemei jól megfeleltethetőek a (korábbi) tantermi képzés szakmai ismereteivel,

— nyomon követhetőség - a szabványos és moduláris kialakításon túl a képzések szervezői számára pontosan nyomon követhető legyen a tanulók előrehaladása, illetve teljesítménye,

— interaktívitás - a „csak” olvasandó részek mellett figyelemfelkeltő, gondolkodásra és cselekvésre, gondolkodásra késztető interaktív elemekkel, feladatokkal legyen képes növelni a tanulók aktivitását, amelyekkel egyfelől biztosítható a figyelem folyamatos fenntartása, másfelől pedig,támogatja a tanulók előrehaladását, vezetését,

— multimédia - a szöveges részeket a tudáselemhez köthető multimédiás elemekkel (kép, hang, videó stb.) tegye gazdagabbá, ezáltal is könnyebb megértést és elsajátíthatóságot támogatva. A multimédiás elemekkel tegye lehetővé az anyagok elsajátításának hatékonyabbá és egyszerre élvezetesebbé válását, többek között a tanulók érzelmeire is hatva, valamint egyidejűleg több féle ingert közvetítve, így a különböző tanulási szokásokkal rendelkező munkatársak is megtalálhatják a számításukat,

— biztosítson visszacsatolást - legyen nyomon követhető - a tananyagon belüli önellenőrző kérdések segítségével - a tanulásban való előrehaladás. Az egyes egységek zárásaként pedig lehetőség legyen a számonkérés az elsajátított ismeretekről, így biztosítva a tudás visszamérését mind a tanulók, mind a képzés szervezői számára.

Részletes követelmények az közbeszerzési dokumentumokban.

AK megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja műszakilag támogatható lehetőségnek. Már létező és működő informatikai rendszer (alkalmazás) továbbfejlesztéséhez kapcsolódóan nem kerülnek kialakításra olyan funkciócsoportok, amelyek modulszerűen leválaszthatóak a már elérhető funkciókhoz képest és párhuzamosan, akár több nyertes ajánlattevő által megvalósíthatóak. A funkciók egymásra épülnek, amelyek tervezése és fejlesztése során elengedhetetlen, hogy a projektben támasztott teljes követelményrendszer ismerete alapján történjen a feladatok elvégzése.

A KM határozott időre jön létre és mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba 18 hónapos időtartamra. A KM időtartamán belül az első 12 hónap az ún. aktív, míg a fennmaradó 6 hónap az ún. passzív időszak. A 2. rész eredményeképpen, megrendelés feladása, egyedi szerződéskötés csak az aktív időszakban történhet. A KM passzív időszakában megrendelés feladására, egyedi szerződéskötésre már nincs lehetőség, ebben az időszakban történik a már korábban megkezdett egyedi szerződések teljesítésének és elszámolásának befejezése. KMos eljárás 2. része eredményeképpen kötendő egyedi szerződések időtartama, teljesítése, teljesítési és elszámolási határideje nem haladhatja meg a KM időtartamát.

KM abban az esetben is hatályát veszti, ha a rendelkezésre álló keretösszeg teljes mértékben felhasználásra kerül. Amennyiben KM a 18 hónap időtartam lejárta előtt bármely okból megszűnik, az nem érinti a KM hatályban léte alatt a KM alapján megkötött egyedi szerződések teljesítését, így az abban - a KM rendelkezéseinek megfelelően - rögzített teljesítési határidőket. Amennyiben a KM keretösszege az aktív időszak eltelte előtt kimerül, a KM aktív időszaka befejeződik, azaz új egyedi szerződések már nem köthetők, és a passzív időszak veszi kezdetét.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max. 60 hónap) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. Az M2.1) alkalmassági feltétel igazolására bemutatott szakember ott meghatározott releváns szakmai gyakorlata 36 hónapon felüli időtartamának összege (max további 36 hónap vehető figyelembe) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 4. Az M2.2) alkalmassági feltétel igazolására bemutatott szakember ott meghatározott releváns szakmai gyakorlata 36 hónapon felüli időtartamának összege (max további 36 hónap vehető figyelembe) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 5. Az M2.3) alkalmassági feltétel igazolására bemutatott szakember ott meghatározott releváns szakmai gyakorlata 36 hónapon felüli időtartamának összege (max további 36 hónap vehető figyelembe) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 6. Az M2.4) alkalmassági feltétel igazolására bemutatott szakember ott meghatározott releváns szakmai gyakorlata 36 hónapon felüli időtartamának összege (max további 36 hónap vehető figyelembe) / Weging: 5
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 247-569646
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: BM/807-48/2019
Benaming:

KM továbbképzési feladatok ellátásához fejlesztés

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
OKT-FULL Tanácsadó Kft.
EKRSZ_23331127
Futórózsa utca 70.
Budapest
1165
Hongarije
Telefoon: +36 209274770
E-mail: info@oktfull.hu
NUTS-code: HU
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
COMTRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
EKRSZ_11616382
Kisavas I. sor 4
Miskolc
3530
Hongarije
Telefoon: +36 46411877
E-mail: balla.laszlo@comtrans.hu
Fax: +36 46411762
NUTS-code: HU
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Edumind Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_66910932
Csejtei utca 15–19. F/I/4.
Budapest
1025
Hongarije
Telefoon: +36 704504513
E-mail: jozsa@edumind.hu
NUTS-code: HU11
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Onlearn-tech Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_13234445
Eszék utca 13–15. fszt. 2.
Budapest
1114
Hongarije
Telefoon: +36 302151993
E-mail: iroda@onlearn.hu
Fax: +36 17002506
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 000 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

COMTRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: tananyagfejlesztésre irányuló alkalmazásfejlesztés, e-learning módszertani szakértői feladatok ellátása, animáció, videó, hang, film készítésben közreműködés

Folytatás a VI.3) pontban.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1.

A V.2.5) pont folytatása:

Onlearn-tech Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft.: Grafikus - digitális mozdulattervező kap. biztosítása a Műsz. leírásban meghat. feladatokhoz; rendészeti továbbképzéshez szükséges tartalomfejlesztési kap. biztosítása a Műsz. leírásban meghat. feladatokhoz; Tananyagszerkesztési és videós kap.biztosítása;

OKT-FULL Tanácsadó Kft.: tananyagfejl., lektorálás,forgatókönyvír.,,min.bizt., grafikusi és színműv. tev., stúdióbérl., filmgyárt., animációkészítés,narráció, igényfelm., hatékonyságmér., kurzus- és projektmenedzsm., szövegrögz., SWfejl., szakm., módszert. és technológ. tan.adás;

Edumind Tanácsadó és Szolgáltató Kft.: forgatókönyvírás, filmrendezés, grafika - digitális mozdulattervezés, vágás, videó szerkesztés, webfejlesztés, e-tartalom szerkesztés, tartalomfejlesztés

2.

Az eljárás során az alábbi gazdasági szereplők nyújtottak be ajánlatot (Gazdasági szereplő neve / székhelye / adószáma):

"IOSZIA" Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft. / 1066 Budapest, Teréz Körút 12. / 13531223-2-42

COMTRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / 3530 Miskolc, Kisavas I. sor 4. / 10500109-2-05

Edumind Tanácsadó és Szolgáltató Kft. / 1025 Budapest Csejtei u. 15–19. F/I/4. / 25588239-2-41

GEOVIEW SYSTEMS Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, 1037 Budapest, Királylaki út 63. / 10543359-2-41

MENTOR Informatikai és Oktatási Kft. / 8242 Örvényes, Fenyves Utca 1. / 10349629-2-19

OKT-FULL Tanácsadó Kft. / 1165 Budapest, Futórózsa Utca 70. / 23755347-2-42

Onlearn-tech Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. / 1114 Budapest, Eszék Utca 13-15. fszt. 2. / 23054196-2-43

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019