Diensten - 294800-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Utrecht: Databasesoftware

2019/S 120-294800

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Utrecht
71663234
Stadsplateau 1
Utrecht
3521 AZ
Nederland
Contactpersoon: Anne Wietske de Louw
Telefoon: +31 639896569
E-mail: a.de.louw@utrecht.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.utrecht.nl/inkoop

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Centraal Meet Systeem

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48611000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente is voornemens om een overeenkomst af te sluiten voor de implementatie van een Water Registration & Intelligence System (WRIS) ter vernieuwing van het bestaande Centraal Meet Systeem (CMS). Dit systeem dient invulling te geven aan de informatievoorziening van haar stedelijk water gerelateerde tactische en strategische processen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48600000
72212482
48461000
72212600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL310
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het CMS betreft één generieke voorziening.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ntb / Weging: 100
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De initiële looptijd van de overeenkomst is 4 jaar. De opdracht kan met 2 keer 1 jaar worden verlengd.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 119-291796
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbesteding gaat verder onder de naam Water Registration & Intelligence System (WRIS) met tenderned kenmerk 228937.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Tot 20 dagen na het voorgenomen besluit tot gunning

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Interne Bedrijven, Juridische Zaken & Inkoop
Postbus 10080
Utrecht
3505 AB
Nederland
E-mail: inkoop@utrecht.nl

Internetadres: http://www.utrecht.nl/Inkoop

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019