Diensten - 294801-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Utrecht: Databasesoftware

2019/S 120-294801

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Utrecht
Nationaal identificatienummer: 71663234
Postadres: Stadsplateau 1
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL
Postcode: 3521 AZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Anne Wietske de Louw
E-mail: a.de.louw@utrecht.nl
Telefoon: +31 639896569

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.utrecht.nl/inkoop

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Water Registation & Intelligence System

Referentienummer: 1100166104
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48611000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente is voornemens om een overeenkomst af te sluiten voor de implementatie van een Water Registration & Intelligence System (WRIS) ter vernieuwing van het bestaande Centraal Meet Systeem (CMS). Dit systeem dient invulling te geven aan de informatievoorziening van haar stedelijk water gerelateerde tactische en strategische processen.

Xx

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48600000
72212482
48461000
72212600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL310
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het CMS betreft 1 generieke voorziening.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ntb / Weging: 100
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De initiële looptijd van de overeenkomst is 4 jaar. De opdracht kan met 2 keer 1 jaar worden verlengd.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 119-291809
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbesteding gaat verder onder de naam Water Registration & Intelligence System (WRIS) met tenderned kenmerk 228937.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Tot 20 dagen na het voorgenomen besluit tot gunning

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Interne Bedrijven, Juridische Zaken & Inkoop
Postadres: Postbus 10080
Plaats: Utrecht
Postcode: 3505 AB
Land: Nederland
E-mail: inkoop@utrecht.nl

Internetadres: http://www.utrecht.nl/Inkoop

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019